S’ha publicat la relació provisional d’admesos i exclosos en les borses de treball d’arquitecte i de personal de neteja

Aquest dilluns l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha signat els Decrets de la relació provisional d’admesos i exclosos en les borses de treball d’arquitecte i de personal de neteja. Podeu consultar la publicació al tauler d’anuncis de la seu electrònica: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/info.1

Es concedeix un termini de deu dies hàbils perquè els interessats puguin presentar reclamacions, si ho consideren oportú. A partir d’aquí, es publicarà el llistat definitiu d’admesos I exclosos, amb les dates de la prova de català per a aquelles persones que s’hi hagin de presentar.


Este lunes la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha firmado los Decretos de la relación provisional de admitidos y excluidos en las bolsas de trabajo de arquitecto y de personal de limpieza. Podéis consultar la publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica:

https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/info.1

Se concede un plazo de diez días hábiles para que los interesados puedan presentar reclamaciones, si lo consideran oportuno. A partir de aquí, se publicará el listado definitivo de admitidos y excluidos, con las fechas de la prueba en catalán para aquellas personas que se tengan que presentar a la misma.