La Junta de Govern del 13 de setembre de 2021 incloïa –i va aprovar- un punt amb Competències delegades del Ple

La Junta de Govern del 13 de setembre de 2021 incloïa –i va aprovar- aquest punt amb Competències delegades del Ple:

“La retirada del primer classificat i la petició de documentació al segon classificat de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal”.Segons ha explicat l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, “l’empresa adjudicatària de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal no ha signat el contracte, i s’entén que retira la seva oferta per l’execució de les obres. Per tant, es requereix a la segona empresa classificada en la licitació de les obres perquè presenti la justificació requerida”.

Aquesta proposta era competència del Ple, però està delegada a favor de la Junta de Govern local mitjançant l’acord plenari del 4 de juliol de 2019. Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan s’actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que sí que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Tenint en compte les mesures preses per evitar la propagació de la COVID-19, aquest punt de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local no s’ha votat amb públic, sinó que s’ha gravat en vídeo i ara el publiquem per poder garantir així la seva publicitat. Per tot plegat, els regidors i regidores de l’oposició –que no formen part de la Junta de Govern local- van rebre la informació sobre la proposta a la seva bústia de correu electrònic.

La Junta de Gobierno del 13 de septiembre de 2021 incluía -y aprobó- este punto con Competencias delegadas del Pleno:”La retirada del primer clasificado y la petición de documentación al segundo clasificado de las obras de la primera fase del polideportivo municipal”.Según ha explicado la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, “la empresa adjudicataria de las obras de la primera fase del polideportivo municipal no ha firmado el contrato, y se entiende que retira su oferta para la ejecución de las obras. Por lo tanto, se requiere a la segunda empresa clasificada en la licitación de las obras para que presente la justificación requerida”.Esta propuesta era competencia del Pleno, pero está delegada a favor de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando se actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que sí que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Teniendo en cuenta las medidas tomadas para evitar la propagación de la COVID-19, este punto del orden del día de la Junta de Gobierno Local no se ha votado con público, sino que se ha grabado en vídeo y ahora lo publicamos para poder garantizar así su publicidad. Por todo ello, los concejales y concejalas de la oposición -que no forman parte de la Junta de Gobierno local- recibieron la información sobre la propuesta en su buzón de correo electrónico.