Aquest dilluns 30 d’agost ha tingut lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Aquest dilluns 30 d’agost, a les 19h, ha tingut lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès. El Ple ha comptat amb l’assistència dels 6 regidors de Compromís amb la Bisbal, 1 regidor del PSC, 1 regidor d’Units per la Bisbal-FIC, 1 regidora d’Ara la Bisbal i 1 regidora d’ERC-AM. S’ha absentat el regidor del PSC José María Cuadros.

La sessió s’ha celebrat a porta tancada per poder garantir totes les mesures de prevenció de contagis amb motiu de la pandèmia de COVID-19 i posteriorment s’ha publicat a Youtube.

S’hi han tractat els següents punts:

1.-Calendari de festes locals per al 2022

S’ha aprovat per unanimitat.

Com cada any, els Serveis Territorials de Tarragona del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya sol·liciten la proposta de les dues festes locals de l’any 2022.

S’ha aprovat determinar com a festes locals per a l’any 2022 els dies:

 • Divendres 22 d’abril, vigília de Sant Jordi
 • Dimarts 16 d’agost, amb motiu de la Festa Major

2.-No acceptació de la sol·licitud de modificació de les tarifes proposades per l’empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua potable

S’ha aprovat per unanimitat.

El passat 30 de juny l’empresa concessionària Aqualia va presentar una sol·licitud per a la modificació de la tarifa de l’aigua del servei públic d’abastament d’aigua potable del municipi de La Bisbal del Penedès. La justificació per sol·licitar aquest augment era “per mantenir l’equilibri econòmic del servei durant el 2020, per un increment de despeses que ha suposat un resultat negatiu per al 2020 de 66.299,39€”.

La modificació proposada per Aqualia és:

 • Incrementar un 10% la quota fixa de servei d’ús domèstic.
 • Incrementar un 0,80% la quota fixa de servei d’ús domèstic social.
 • Incrementar un 38,57% la quota fixa de conservació d’infraestructures d’ús domèstic.
 • Incrementar un 13,26% la quota fixa de conservació d’ús domèstic.
 • Incrementar un 30,66% la quota fixa de conservació d’ús domèstic social.
 • Rebaixar un 34% les quotes d’ús avícola, comercial i industrial.

La regidora del Servei d’Abastament d’Aigua, Leo Uceda, ha explicat que “la modificació de les quotes dels usos domèstics afecten un gran nombre d’usuaris del servei, en concret 2.413 habitatges donats d’alta al servei, o sigui, a les famílies. Concretament aportaria a l’empresa 67.031,40€. Per contra, la reducció de la quota que afecta els usos avícola, industrial i comercial, només afecta 69 usuaris, que representen el 2,78%”.

Segons Uceda, el resultat negatiu que al·lega l’empresa “és a causa de la reducció de la facturació de la tarifa industrial, és a dir, per la baixa activitat en determinades indústries per la pandèmica de la COVID-19”.

El Ple ha aprovat donar compte dels informes desfavorables d’Intervenció del 24 i el 26 d’agost, no acceptar la sol·licitud d’increment de quotes proposada per l’empresa concessionària Aqualia i donar compte d’aquests acords a la comissió de preus de Catalunya, ja que es considera desfavorable aplicar l’increment de tarifes perquè:

“-Una disminució puntual en la facturació del servei d’aigua 2020, produïda per la disminució de consum d’aigua en el sector industrial, es vol compensar amb un increment de les quotes fixes del rebut d’aigua per als anys 2021 i posteriors.

-Aquesta pujada de les quotes fixes del rebut de l’aigua afectaria les famílies i les tarifes socials.

-No està suficientment justificat l’increment de despeses del 2020.

-Aquest increment no suposa una millora en el servei”.

3.-Manifest per reclamar la derogació de la MAT del Clúster de Begues

S’ha aprovat per unanimitat.

El 30 de juliol va entrar per registre, a l’Ajuntament, la “Solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental del Clúster Begues_PFot-539AC’”, un projecte privat de transport d’energia renovable –solar fotovoltaica provinent de parcs solars de l’Aragó- fins a l’Àrea metropolitana en una línea de MAT (Molt Alta Tensió), prescindint del transport a través de les línies existents, és a dir, construint una nova línia. Per a la Bisbal, això suposaria 9,8km de línia i 27 torres d’alta tensió que travessarien el municipi. El projecte contempla el pas de dues línies per la Bisbal: 7,8km de la MAT que va fins al transformador de Vegues i 2km de la MAT que va al transformador del Garraf.

L’Ajuntament ha estat treballant conjuntament, amb els altres municipis afectats de la província de Tarragona i els alcaldes de la comarca, amb l’objectiu de formular les al·legacions a aquest projecte. En aquest Ple s’ha aprovat el “Manifest per reclamar la derogació de la MAT del Clúster Begues” que s’adjunta al final d’aquest punt.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “les energies renovables són el futur, però han de ser de proximitat perquè no és sostenible que, per portar energia solar a l’Àrea Metropolitana s’hagin de construir plantes fotovoltaiques a l’Aragó i construir una línia únicament per aquest servei, trepitjant tot el territori i hipotecant-lo, amb torres i cables d’alta tensió. Així no és com entenem l’energia renovable i sostenible. Per tant, seguirem treballant conjuntament amb els municipis afectats per derogar aquest projecte. I seguirem treballant per obtenir energia renovable sostenible i amb coherència vers el territori.”

Manifest per reclamar la derogació de la MAT del “Cluster Begues”

“Entre finals del mes de juliol i principis del mes d’agost, es va fer públic i notori que el BOE publicava una proposta per construir una infraestructura que vol  travessar tota la Catalunya Sud, des de les Terres de l’Ebre fins al Penedès, passant pel Camp de Tarragona. En concret es tracta d’una línia de molt alta tensió, una MAT de 180 km, que connectaria parcs eòlics i solars de l’Aragó amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Una infraestructura, que respon als interessos de l’oligopoli energètic privat de l’Aragó. 

És model i una concepció territorial centralitzadora i centralitzant. Produir energia en un territori despoblat i transportar l’energia cap als centres urbans travessant més de 180 km. Es concep el territori com un mer tub per on passar l’energia. 

Un altre cop es vol trinxar el Penedès sense que hi hagi un retorn. Una infraestructura que travessa el nostre territori sense possibilitat, pel Penedès, de poder-ne treure un fruit. Una línia d’alta tensió que travessa les nostres comarques transportant energia entre dos punts: ni tan sols existeix la possibilitat de connectar o de revertir hipotètiques futures necessitats energètiques de les nostres comarques amb aquesta infraestructura.

Demanem la total retirada del projecte privat MAT Cluster Begues. No som un territori contenidor on anar posant les coses, volem que es respectin els principis territorials del Pla Territorial de la Vegueria del Penedès.

Reafirmem el nostre total compromís amb un model energètic renovable, descentralitzat, de consum pròxim i respectuós amb l’entorn natural. Un model energètic que doni respostes als reptes globals de la nostra societat i dels nostres territoris”.


CASTELLANO | Este lunes 30 de agosto, a las 19h, ha tenido lugar un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès. El Pleno ha contado con la asistencia de 6 concejales de Compromís con la Bisbal, 1 concejal del PSC, 1 concejal de Units per la Bisbal-FIC, 1 concejala de ARA la Bisbal y 1 concejala de ERC-AM. Se ha ausentado un concejal del PSC José María Cuadros.

La sesión se ha celebrado a puerta cerrada para poder garantizar todas las medidas de prevención de contagios con motivo de la pandemia de COVID-19 y posteriormente se ha publicado en YouTube.

Se han tratado los siguientes puntos:

1.-Calendario de fiestas locales para el 2022

Se ha aprobado por unanimidad.

Como cada año, los Servicios Territoriales de Tarragona del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña solicitan la propuesta de las dos fiestas locales del año 2022.

Se ha aprobado determinar como fiestas locales para el año 2022 los días:

 • Viernes 22 de abril, vigilia de Sant Jordi (San Jorge)
 • Martes 16 de agosto, con motivo de la Fiesta Mayor

2.-No aceptación de la solicitud de modificación de las tarifas propuestas por la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable

Se ha aprobado por unanimidad.

El pasado 30 de junio la empresa concesionaria Aqualia presentó una solicitud para la modificación de la tarifa del agua del servicio público de abastecimiento de agua potable del municipio de La Bisbal del Penedès. La justificación para solicitar este aumento era “para mantener el equilibrio económico del servicio durante el 2020, por un incremento de gastos que ha supuesto un resultado negativo para el 2020 de 66.299,39€”.

La modificación propuesta por Aqualia es:

 • Incrementar un 10% la cuota fija de servicio de uso doméstico.
 • Incrementar un 0,80% la cuota fija de servicio de uso doméstico social.
 • Incrementar un 38,57% la cuota fija de conservación de infraestructuras de uso doméstico.
 • Incrementar un 13,26% la cuota fija de conservación de uso doméstico.
 • Incrementar un 30,66% la cuota fija de conservación de uso doméstico social.
 • Rebajar un 34% las cuotas de uso avícola, comercial e industrial.

La concejala del Servicio de Abastecimiento de Agua, Leo Uceda, ha explicado que “la modificación de las cuotas de los usos domésticos afecta a un gran número de usuarios del servicio, en concreto 2.413 viviendas dadas de alta al servicio, o sea, a las familias. Concretamente aportaría a la empresa 67.031,40€. Por el contrario, la reducción de la cuota que afecta los usos avícola, industrial  y comercial, solo afecta 69 usuarios, que representan el 2,78%”.

Según Uceda, el resultado negativo que alega la empresa “es a causa de la reducción de la facturación de la tarifa industrial, es decir, por la baja actividad en determinadas industrias por la pandémica de la COVID-19”.

El Pleno ha aprobado dar cuenta de los informes desfavorables de Intervención del 24 y el 26 de agosto, no aceptar la solicitud de incremento de cuotas propuesta por la empresa concesionaria Aqualia y dar cuenta de estos acuerdos a la comisión de precios de Cataluña, puesto que se considera desfavorable aplicar el incremento de tarifas porque:

“-Una disminución puntual en la facturación del servicio de agua 2020, producida por la disminución de consumo de agua en el sector industrial, se quiere compensar con un incremento de las cuotas fijas del recibo de agua para los años 2021 y posteriores.

-Esta subida de las cuotas fijas del recibo del agua afectaría las familias y a las tarifas sociales.

-No está suficientemente justificado el incremento de gastos del 2020.

-Este incremento no supone una mejora en el servicio”.

3.-Manifiesto para reclamar la derogación de la MAT del Clúster de Begues

Se ha aprobado por unanimidad.

30 de julio entró por registro, al Ayuntamiento, la “Solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental del Clúster Begues_PFot-539AC’”, un proyecto privado de transporte de energía renovable –solar fotovoltaica proveniente de parques solares del Aragón- hasta el área metropolitana en una línea de MAT (Muy Alta Tensión), prescindiendo del transporte a través de las líneas existentes, es decir, construyendo una nueva línea. Para la Bisbal, esto supondría 9,8km de línea y 27 torres de alta tensión que atravesarían el municipio. El proyecto contempla el paso de dos líneas por la Bisbal: 7,8km de la MAT que va hasta el transformador de Vegues y 2km de la MAT que va al transformador del Garraf.

El Ayuntamiento ha estado trabajando conjuntamente, con los otros municipios afectados de la provincia de Tarragona y los alcaldes de la comarca, con el objetivo de formular las alegaciones a este proyecto. En este Pleno se ha aprobado el “Manifiesto para reclamar la derogación de la MAT del Clúster Begues” que se adjunta al final de este punto.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “las energías renovables son el futuro, pero tienen que ser de proximidad porque no es sostenible que, para llevar energía solar al área Metropolitana se tengan que construir plantas fotovoltaicas en el Aragón y construir una línea únicamente por este servicio, pisando todo el territorio e hipotecándolo, con torres y cables de alta tensión. Así no es como entendemos la energía renovable y sostenible. Por lo tanto, seguiremos trabajando conjuntamente con los municipios afectados para derogar este proyecto. Y seguiremos trabajando para obtener energía renovable sostenible y con coherencia hacia el territorio.”

Manifiesto para reclamar la derogación de la MAT del “Cluster Begues”

“Entre finales del mes de julio y principios del mes de agosto, se hizo público y notorio que el BOE publicaba una propuesta para construir una infraestructura que quiere atravesar toda la Catalunya Sur, desde las Terres de l’Ebre hasta el Penedès, pasando por el Camp de Tarragona. En concreto se trata de una línea de muy alta tensión, una MAT de 180 km, que conectaría parques eólicos y solares de Aragón con el área Metropolitana de Barcelona. Una infraestructura, que responde a los intereses del oligopolio energético privado del Aragón.

Es modelo y una concepción territorial centralizadora y centralizante. Producir energía en un territorio despoblado y transportar la energía hacia los centros urbanos atravesando más de 180 km. Se concibe el territorio como un mero tubo por donde pasar la energía.

Otra vez se quiere trinchar el Penedès sin que haya un retorno. Una infraestructura que atraviesa nuestro territorio sin posibilidad, para el Penedès, de poder sacar un fruto. Una línea de alta tensión que atraviesa nuestras comarcas transportando energía entre dos puntos: ni siquiera existe la posibilidad de conectar o de revertir hipotéticas futuras necesidades energéticas de nuestras comarcas con esta infraestructura.

Pedimos la total retirada del proyecto privado MAT Cluster Begues. No somos un territorio contenedor donde ir poniendo las cosas, queremos que se respeten los principios territoriales del Plan Territorial de la Vegueria del Penedès.

Reafirmamos nuestro total compromiso con un modelo energético renovable, descentralizado, de consumo próximo y respetuoso con el entorno natural. Un modelo energético que dé respuestas a los retos globales de nuestra sociedad y de nuestros territorios”.