S’ha adjudicat un contracte menor per arranjar un nou tram del tub de sanejament del carrer Toledo

(Imatge d’arxiu)

La Junta de govern del passat 13 d’agost de 2021 va aprovar una obra de reparació urgent amb l’objectiu d’arranjar un nou tram de tub de sanejament del carrer Toledo del Priorat de la Bisbal. Es tracta d’un tram de 85m lineals que s’ha de renovar i que es troba en una zona de difícil accés amb terreny muntanyós i rocós. A més, l’obra inclou la renovació i nova construcció de 4 pous de registre de 80cm de diàmetre per substituir els existents.

Aquesta obra s’ha adjudicat, mitjançant contracte menor, a l’empresa Excavacions i Transports Rovira, S.A. per un import de 17.422,49€.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “el 2020 es van arranjar els tres primers trams de tub de sanejament del carrer Toledo cap al fons del torrent  i enguany s’ha observat la pèrdua d’efluent residual al fons del torrent d’en Manyer i s’ha constatat que el tub de sanejament en el pendent de descens al torrent està trencat. Per aquest motiu es fa necessari tirar endavant aquesta obra”.

El passat 21 de juny, el Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va aprovar inicialment una modificació de crèdit per poder fer front, entre altres, a aquesta obra i, al juliol, es va aprovar la modificació definitivament. L’alcaldessa ha explicat que “mentrestant s’han hagut de sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua els permisos pertinents per poder executar l’obra de sanejament i, aquests, han arribat a finals de juliol”.

L’obra a realitzar consisteix en la renovació dels trams de sanejament i els pous de registre ubicats al terreny boscós en pendent descendent per anar a buscar el col·lector principal del fons del torrent d’en Manyer, des dels trams recentment modificats a la part alta del carrer Toledo.


La Junta de Gobierno del pasado 13 de agosto de 2021 aprobó el contrato para llevar a cabo una obra de reparación urgente con el objetivo de arreglar un tramo de tubo de saneamiento de la calle Toledo del Priorat de la Bisbal. Se trata de un tramo de 85m lineales que se tiene que renovar y que se encuentra en una zona de difícil acceso con terreno montañoso y rocoso. Además, la obra incluye la renovación y la nueva construcción de 4 pozos de registro de 80cm de diámetro para sustituir los existentes.

Esta obra ha sido adjudicada, mediante contrato menor, a la empresa Excavacions i Transports Rovira, S.A. por un importe de 17.422,49€.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “el 2020 se arreglaron los tres primeros tramos de tubo de saneamiento de la calle Toledo hacia el fondo del torrente y este año se ha observado la pérdida del efluente residual en el fondo del torrente d’en Manyer y se ha constatado que el tubo de saneamiento en la pendiente de descenso al torrente está roto. Por este motivo se hace necesario sacar adelante esta obra”.

El pasado 21 de junio, el Pleno ordinario de la Bisbal del Penedès aprobó inicialmente una modificación de crédito para poder hacer frente, entre otras, a esta obra y, en julio, se aprobó la modificación definitivamente. La alcaldesa ha explicado que “mientras, se han tenido que solicitar a la Agencia Catalana del Agua los permisos pertinentes para poder realizar la obra de saneamiento y, estos, han llegado a finales de julio”.

La obra a realizar consiste en la renovación de los tramos de saneamiento y los pozos de registro ubicados en el terreno boscoso en pendiente descendiente para ir a buscar el colector principal del fondo del torrente d’en Manyer, desde los tramos recientemente modificados en la parte alta de la calle Toledo.