La Colla Castellera de La Bisbal del Penedès i l’Ajuntament signen un conveni per a l’any 2021

La Junta de Govern del 2 d’agost va aprovar un conveni amb la Colla Castellera de La Bisbal del Penedès (Bous), per a l’any 2021. L’Ajuntament aporta 11.500€ a la colla com a entitat que promou la cultura al municipi, millora la qualitat de vida de la ciutadania i promou la convivència i la cohesió social. Per tot això, i perquè porta el nom de La Bisbal arreu del territori, s’ha aprovat aquest conveni que, posteriorment, s’ha signat amb l’entitat.

Mitjançant aquest conveni, l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès col·labora en el finançament de les despeses derivades de l’organització i participació en les següents activitats previstes per a l’any 2021:

  • Activitats organitzades per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament al municipi
  • Altres activitats durant l’any
  • Material divers necessari per dur a terme les activitats de l’entitat: vestuari, cascs, etc.

L’entitat haurà de justificar, com a màxim el 31 de gener de 2022, l’aplicació de la subvenció concedida mitjançant la documentació que li requereixi l’Ajuntament.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 2 de agosto aprobó un convenio con la Colla Castellera de La Bisbal del Penedès (Bous), para el año 2021. El Ayuntamiento aporta 11.500€ a la colla como entidad que promueve la cultura en el municipio, mejora la calidad de vida de la ciudadanía y promueve la convivencia y la cohesión social. Por todo ello, y porque lleva el nombre de La Bisbal a todo el territorio, se ha aprobado este convenio que, posteriormente, se ha firmado con la entidad.

Mediante este convenio, el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès colabora en la financiación de los gastos derivados de la organización y participación en las siguientes actividades previstas para el año 2021:

  • Actividades organizadas por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento en el municipio
  • Otras actividades durante el año
  • Material diverso necesario para llevar a cabo las actividades de la entidad: vestuario, cascos, etc.

La entidad tendrá que justificar, como máximo el 31 de enero de 2022, la aplicación de la subvención concedida mediante la documentación que le requiera el Ayuntamiento.