Calendari del contribuent

Us recordem que fins al 31 d’agost podeu abonar, en període voluntari, els imports corresponents a l’Impost sobre Béns Immobles (rústics) i la Taxa d’Ocupació de Domini Públic.A partir del 30 de juliol també podreu abonar l’import corresponent a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i la segona fracció de la Taxa de Recollida d’Escombraries.


Os recordamos que hasta el 31 de agosto podéis abonar, en periodo voluntario, los importes correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (rústicos) y la Tasa de Ocupación de Dominio Público.A partir del 30 de julio también podréis abonar el importe correspondiente al Impuesto sobre Actividades Económicas y la segunda fracción de la Tasa de Recogida de Basuras.