S’aprova la liquidació del 2n trimestre de 2021 del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria d’Ocupació

La Junta de Govern Local del dilluns 12 de juliol va aprovar, a petició de la Regidoria d’Ocupació, la liquidació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) en matèria d’ocupació corresponent al segon trimestre de 2021 per un import total de 3.164,41€.

El 8 de febrer de 2021 es va aprovar, en Junta de Govern, el conveni interadministratiu de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i la resta d’ajuntaments de la comarca per a l’execució dels programes d’ocupació que formen part de l’Acord estratègic per al desenvolupament i ocupació del Baix Penedès 2021 per un total de 12.657,64€.

La Junta de Gobierno Local del lunes 12 de julio aprobó, a petición de la Concejalía de Ocupación, la liquidación del convenio de colaboración con el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) en materia de ocupación correspondiente al segundo trimestre del 2021 por un importe total de 3.164,41€.

El 8 de febrero de 2021 se aprobó, en Junta de Gobierno, el convenio interadministrativo de colaboración con el Consell Comarcal del Baix Penedès y el resto de ayuntamientos de la comarca para la ejecución de los programas de ocupación que forman parte del Acuerdo estratégico para el desarrollo y ocupación del Baix Penedès 2021 por un total de 12.657,64€.