Durant les pròximes setmanes es desbrossaran les voreres de Can Gordei i l’Esplai

La Junta de govern del dilluns 12 de juliol va aprovar, a petició de la Regidoria de Territori, un contracte amb l’empresa Maranai SLU per un import de 14.999€ (sense IVA) pels treballs de desbrossament de les voreres de Can Gordei i l’Esplai. Paral·lelament s’està preparant una nova licitació per al desbrossament de voreres i el manteniment anual d’aquestes.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “el passat mes d’abril es van contractar dos operaris de manteniment a través de la borsa de treball pels treballs de desbrossament, manteniment i conservació de les parcel·les municipals, així com de les voreres de les urbanitzacions. Es van començar a fer treballs al Priorat i el Papagai, però per problemes aliens a la gestió de l’Ajuntament, el servei s’ha vist afectat durant dos mesos. Quan aquestes qüestions estiguin resoltes, es procedirà a contractar una nova persona de la borsa de treball perquè es pugui continuar els treballs de desbrossaments en urbanitzacions i a les parcel·les municipals”.


La Junta de gobierno del lunes 12 de julio aprobó, a petición de la Concejalía de Territorio, un contrato con la empresa Maranai SLU por un importe de 14.999€ (sin IVA) por los trabajos de desbrozamiento de aceras de Can Gordei y l’Esplai. Paralelamente se está preparando una nueva licitación para el desbroce de aceras y el mantenimiento anual de las mismas.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “el pasado mes de abril se contrataron dos operarios de mantenimiento a través de la bolsa de trabajo para los trabajos de desbroce, mantenimiento y conservación de las parcelas municipales, así como de las aceras de las urbanizaciones. Se empezaron a realizar trabajos en el Priorat y el Papagai, pero por problemas ajenos a la gestión del Ayuntamiento, el servicio se ha visto afectado durante dos meses. Cuando estas cuestiones estén resueltas, se procederá a contratar a una nueva persona de la bolsa de trabajo para que se pueda continuar con los trabajos de desbrozamiento en urbanizaciones y en las parcelas municipales”.