Fins al 20 de juliol podeu demanar la subvenció de llibres de l’Institut Coster de la Torre del curs 2020/21

Les famílies interessades en accedir a la subvenció per als llibres de l’Institut Coster de la Torre poden sol·licitar-la fins al 20 de juliol. Aquesta ajuda subvenciona part del cost dels llibres per ajudar les famílies a fer front a aquest cost i també a promoure la socialització dels llibres.

Quantia de la subvenció: màxim 200€ per alumne i curs respecte al cost dels llibres de text adquirits (aquestes subvencions estan subjectes a l’IRPF).

Requisits per ser beneficiaris:

  • Acreditar la despesa dels llibres adquirits.
  • Ser pare/mare/tutor legal de l’alumne de l’Institut Coster de la Torre.
  • Estar empadronats a la Bisbal del Penedès l’alumne i els seus progenitors o tutors legals. En cas que només consti empadronat l’alumne i un dels dos progenitors/tutors, caldrà justificar la seva guàrdia i custòdia.
  • Estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, Seguretat Social I l’Agència Tributària estatal i autonòmica.

Per a més informació i per descarregar la documentació necessària podeu accedir al següent enllaç: https://bit.ly/3zNYIyb


CASTELLANO  |  Las familias interesadas en acceder a la subvención para los libros del Instituto Coster de la Torre pueden solicitarla hasta el 20 de julio. Esta ayuda subvenciona parte del coste de los libros para ayudar a las familias a hacer frente a este coste y también a promover la socialización de los libros.

Cuantía de la subvención: máximo 200€ por alumno y curso respecto al coste de los libros de texto adquiridos (estas subvenciones están sujetas al IRPF).

Requisitos para ser beneficiarios:

  • Acreditar el gasto de los libros adquiridos.
  • Ser padre/madre/tutor legal del alumno del Instituto Coster de la Torre.
  • Estar empadronados en la Bisbal del Penedès el alumno y sus progenitores o tutores legales. En caso de que solamente conste empadronado el alumno y uno de los dos progenitores/tutores, habrá que justificar su guardia y custodia.
  • Estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, Seguridad Social y la Agencia Tributaria estatal y autonómica.

Para más información y para descargar la documentación necesaria podéis acceder al enlace siguiente: https://bit.ly/3zNYIyb