Fins al 20 de juliol podeu demanar la subvenció de menjador escolar de l’Escola Ull de Vent 2020/21


Les famílies interessades en accedir a la subvenció per al menjador escolar de l’Escola Ull de Vent poden sol·licitar la subvenció fins al 20 de juliol. Aquesta ajuda subvenciona part del cost del menjador escolar del curs 2020/21 per ajudar les famílies a fer front a aquest cost.

Quantia de la subvenció: el 25% del cost del menjador escolar de l’alumne, amb un màxim de 250€ per alumne i curs (aquestes subvencions estan subjectes a l’IRPF)

Requisits per ser beneficiaris:

  • Ser pare/mare/tutor legal de l’alumne de l’Escola Ull de Vent.
  • Estar empadronats a la Bisbal del Penedès l’alumne i els seus progenitors o tutors legals. En cas que només consti empadronat l’alumne i un dels dos progenitors/tutors, caldrà justificar la seva guàrdia i custòdia.
  • Estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, Seguretat Social i l’Agència Tributària estatal i autonòmica.

Per a més informació i per descarregar la documentació necessària podeu accedir al següent enllaç: https://bit.ly/3zNYIyb


CASTELLANO | Las familias interesadas en acceder a la subvención para el comedor escolar de la Escuela Ull de Vent pueden solicitar la subvención hasta el 20 de julio. Esta ayuda subvenciona parte del coste del comedor escolar del curso 2020/21 para ayudar a las familias a hacer frente a este coste.

Cuantía de la subvención: el 25% del coste del comedor escolar del alumno, con un máximo de 250€ por alumno y curso (estas subvenciones están sujetas al IRPF).

Requisitos para ser beneficiarios:

  • Ser padre/madre/tutor legal del alumno de la Escuela Ull de Vent.
  • Estar empadronados en la Bisbal del Penedès el alumno y sus progenitores o tutores legales. En el caso que solamente conste empadronado el alumno y uno de los dos progenitores/tutores, será necesario justificar su guardia y custodia.
  • Estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, Seguridad Social y la Agencia Tributaria estatal y autonómica.

Para más información y para descargar la documentación necesaria podéis acceder al enlace siguiente: https://bit.ly/3zNYIyb