El proper dilluns 21 de juny a les 19h tindrà lloc el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

El proper dilluns 21 de juny, a les 19h, tindrà lloc el Ple Ordinari de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès corresponent a aquest trimestre.

El Ple se celebrarà de forma presencial i a porta tancada, per poder garantir totes les mesures de prevenció de contagis per la COVID-19. Posteriorment es podrà veure l’enregistrament a Youtube.

Aquests són els punts de l’ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

1.Aprovació de l’acta del Ple ordinari del 15 de març

2.Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 30 d’abril

3.Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 12 de maig  

4.Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAES)

5.Adhesió al sistema central d’adquisicions de la Generalitat de Catalunya

6.Modificació de Crèdit 1PLE/2021

7.Donar compte de les actuacions de control intern de l’exercici 2020

8.Donar compte de l’informe de morositat anual 2020

9.Donar compte de l’informe de control de les despeses pendents d’aplicar a pressupost 2020

10.Donar compte de l’informe resum de control intern de l’exercici 2020

11.Donar compte de l’informe d’execució del pressupost, del primer trimestre del 2021

12.Donar compte del període mig de pagament del primer trimestre del 2021

13. Donar compte del Pla anual del control financer del 2021

14. Precs i preguntes

Segons el ROM aprovat al Ple de l’Ajuntament de la Bisbal el 19 de juny de 2017, la ciutadania pot participar en els Plens Ordinaris. Tot seguit us detallem el funcionament d’aquest supòsit:
Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de ‘Precs i preguntes’, d’acord amb les prescripcions següents:

·       El prec o pregunta s’haurà de sol•licitar a l’Alcaldia:
o per escrit i entrar-lo/a al Registre General com a màxim 24 hores abans del Ple Ordinari
o Per Twitter a @BisbalPenedes com a màxim 24h abans del Ple Ordinari, complint el protocol d’ús de les xarxes socials i emprant l’etiqueta #PleBisbalPenedès, seguit del prec o pregunta.

·       L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia.

·       Cada ciutadà/ana pot formular un prec i una pregunta en un mateix Ple. La longitud màxima de cada piulada és de 140 caràcters i no es pot continuar la pregunta en un segon ‘tweet’.

·       L’alcaldia podrà no respondre si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències o si ja s’ha presentat la mateixa pregunta en una altra sessió plenària en els últims 6 mesos.

·       L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol•licitades perquè les pugui respondre.

·       L’Alcaldia llegirà la pregunta en veu alta.

·       L’alcaldia o a qui va adreçada la pregunta, la respondrà en la mateixa sessió del Ple.


CASTELLANO | El próximo lunes 15 de marzo, a las 19h, tendrá lugar el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès correspondiente a este trimestre.

El Pleno se celebrará de forma presencial y a puerta cerrada, para poder garantizar todas las medidas de prevención de contagios por la COVID-19. Posteriormente se podrá ver la grabación en Youtube.

Estos son los puntos del orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1.Aprobación del acta del Pleno ordinario del 15 de marzo.

2.Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 30 de abril.

3.Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 12 de mayo.

4.Aprobación del Plan de Acción por la Energía Sostenible y el Clima (PAES)

5.Adhesión al sistema central de adquisiciones de la Generalitat de Catalunya

6.Modificación de Crédito 1PLE/2021

7.Dar cuenta de las actuaciones de control interno del ejercicio 2020

8.Dar cuenta del informe de morosidad anual 2020

9.Dar cuenta del informe de control de los gastos pendientes de aplicar en el presupuesto 2020

10.Dar cuenta del informe resumen de control interno del ejercicio 2020.

11.Dar cuenta del informe de ejecución del presupuesto, del primer trimestre del 2021.

12.Dar cuenta del periodo medio de pago del primer trimestre de 2021

13.Dar cuenta del Plan anual del control financiero del 2021.

14.Ruegos y preguntas

Según el ROM aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès el pasado 19 de junio del 2017, la ciudadanía puede participar en los Plenos Ordinarios. A continuación os detallamos el funcionamiento de este supuesto:
Todas las personas tienen derecho a intervenir en las sesiones ordinarias del Pleno en el punto de la orden del día de ‘Ruegos y preguntas’, de acuerdo con las prescripciones siguientes:

·       El ruego o pregunta deberá solicitarse a Alcaldía:
o Por escrito y entrarlo/la por escrito como máximo 24 horas antes del Pleno Ordinario
o Por Twitter en @BisbalPenedes como máximo 24h antes del Pleno Ordinario, cumpliendo el protocolo de uso de las redes sociales con el formato #PleBisbalPenedès, seguido del ruego o pregunta.

·       El asunto objeto del ruego o pregunta deberá ser de competencia municipal sobre la acción de gobierno o estar directamente relacionado con los puntos incluidos en el orden del día.

·       Cada ciudadano/na puede formular un ruego y una pregunta en un mismo Pleno. La longitud máxima de cada tweet es de 140 caracteres y no se puede continuar la pregunta con un segundo ‘tweet.

·       Alcaldía podrá no responder si es un asunto sobre el cual el Ayuntamiento no tiene competencias o si ya se ha presentado la misma pregunta en otra sesión plenaria de los últimos 6 meses.

·       Alcaldía comunicará, terminado el plazo máximo de presentación de preguntas, a quien vayan dirigidas las preguntas o peticiones solicitadas para que las pueda responder.

·       Alcaldía leerá la pregunta en voz alta.

·       Alcaldía o a quien vaya dirigida la pregunta, la responderá en la misma sesión del Pleno.