Informació sobre els terminis per satisfer en període voluntari diversos impostos i taxes i la descàrrega dels documents de pagament (si no disposeu d’aquests)

Us recordem que fins al 31 de maig es poden satisfer, en període voluntari, els imports corresponents a:

-1r rebut de la Taxa de recollida d’escombraries

-Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Fins al 30 de juny podeu satisfer els imports corresponents a:

-1r rebut de l’Impost sobre Béns Immobles

-Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials

Si no teniu el document de pagament el podeu descarregar en aquest enllaç https://www.base.cat/web/ca/ciutadans/Serveis/CRP/CRP.html

(tingueu a mà els documents de pagament de l’any passat)

Per a més informació podeu accedir a: https://www.base.cat/web/ca/ciutadans/SobreBASE/OnAdrecar-se/XarxaAjuntaments/BaixPenedes/BisbalPenedes.html

L’oficina de la Bisbal del Penedès obre els dilluns de 9h a 13h a la planta baixa de l’Hotel d’Entitats (plaça de l’Església). La resta de dies us podeu adreçar a l’oficina del Vendrell, ubicada al carrer del Mar.


Os recordamos que hasta el 31 de mayo se pueden satisfacer, en periodo voluntario, los importes correspondientes a:

-1º recibo de la Tasa de recogida de basuras

-Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

Hasta el 30 de junio podéis satisfacer los importes correspondientes a:

-1º recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

-Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales

Si no tenéis el documento de pago lo podéis descargar en este enlace: https://www.base.cat/web/ca/ciutadans/Serveis/CRP/CRP.html (tened a mano los documentos de pago del año pasado).

Para más información podéis acceder a: https://www.base.cat/web/ca/ciutadans/SobreBASE/OnAdrecar-se/XarxaAjuntaments/BaixPenedes/BisbalPenedes.html

La oficina de la Bisbal del Penedès abre los lunes de 9h a 13h en la planta baja del Hotel de Entidades (plaça de l’Església). El resto de días os podéis dirigir a la oficina del Vendrell, ubicada en la calle del Mar.