El passat divendres 30 d’abril es va celebrar un Ple extraordinari a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès

El passat divendres 30 d’abril, a les 8h, va celebrar-se un Ple extraordinari a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès. La sessió va començar amb un minut de silenci com a mostra de rebuig del feminicidi succeït a la Bisbal del Penedès el dilluns 26 d’abril. El Ple va comptar amb l’assistència de tots els membres del Consistori: 6 regidors de Compromís amb la Bisbal, 2 regidors del PSC, 1 regidor d’Units-FIC, 1 regidora d’Ara la Bisbal i 1 regidora d’ERC-AM. La sessió es va celebrar a porta tancada per poder garantir totes les mesures de prevenció de contagis amb motiu de la pandèmia de COVID-19.

S’hi van tractar els punts següents:

1.-Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i altres ajuntaments de la comarca per al manteniment de l’Àrea Recreativa forestal del Montmell.

S’ha aprovat per unanimitat.

Els Ajuntaments del Montmell, Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, La Bisbal del Penedès, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domens, Santa Oliva i El Vendrell són copropietaris “pro indivis” d’uns terrenys del terme municipal del Montmell, sobre els quals està ubicada l’Àrea Recreativa Forestal del Montmell. Va ser el 1990 quan aquests ajuntaments i el Consell Comarcal del Baix Penedès van aprovar un conveni per delegar al Consell Comarcal la facultat per crear aquesta àrea recreativa. Fins ara estava vigent el conveni signat el 2015 i com que el mes de març d’enguany el Consell Comarcal del Baix Penedès va aprovar per Ple el nou conveni de col·laboració, que va del 2021 fins al 2024, ara l’Ajuntament ha elevat al Ple l’esmentat conveni per aprovar-lo. El cost anual que ha d’abonar l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès ascendeix a 796,13€ per a l’any 2021.

2.-Nomenament del Jutge de pau substitut

S’ha aprovat per unanimitat.

El passat 5 de febrer es va obrir el termini perquè les persones interessades a ocupar el càrrec de Jutge de pau substitut –que reunissin les condicions legals- fessin la seva sol·licitud. El termini va estar obert del 17 de febrer al 10 de març i s’hi van presentar dues sol·licituds. Per tal d’escollir la persona que ocuparia la plaça de Jutge de Pau substitut i preparar la proposta per al Ple el passat 6 d’abril l’alcaldessa va convocar els portaveus dels grups polítics municipals perquè cada portaveu expliqués quina de les dues persones presentades creia que era la que millor podia desenvolupar les tasques de Jutge de Pau substitut i es va fer una votació amb vot ponderat que va ser recollida en una acta. Posteriorment se li va fer arribar un correu electrònic a la regidora d’ERC, Silvia Monfort, que no va poder assistir a la reunió.

El Ple del divendres 30 d’abril va aprovar nomenar el bisbalenc Jaume Palau Saperas com a Jutge de pau substitut.

3.-Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona i l’empresa Autocars Ízaro S.A. per la millora del servei de bus urbà del municipi.

S’ha aprovat per unanimitat.

El Ple ha aprovat un conveni de col·laboració per ampliar el conveni vigent el servei de transport comarcal amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, altres ajuntaments de la comarca, el Consorci de Transport Públic de Tarragona i l’empresa Autocars Poch, SAU (ara Autocares Ízaro, S.A.) per al servei de transport urbà.

La Bisbal del Penedès és un municipi de 3.900 habitants amb 9 nuclis de població i, per tant, el servei de transport urbà esdevé bàsic. Fins ara el conveni per al servei de transport comarcal incloïa serveis de dilluns a divendres amb 7 anades al Vendrell i 3 tornades del Vendrell al nucli de La Bisbal del Penedès, amb un cost anual de 59.917,32€. Aquest conveni continua en vigor, però s’amplien els viatges al Vendrell, incloent-hi viatges des de les diferents urbanitzacions al Vendrell, amb tres parades a la capital de la comarca: Hospital del Vendrell, Les Mates i estació d’autobusos. El nou servei de transport urbà i comarcal entra en vigor el 3 de maig i serà amb parades i horaris fixes (no caldrà fer reserva prèvia per agafar el bus). S’hi han afegit algunes parades i es faran viatges directes al Vendrell des dels diferents nuclis del municipi (Can Gordei, l’Esplai, el Priorat, la Masieta, el Papagai, la Pineda de Santa i el nucli –l’Ortigós està pendent d’aprovació des de la Generalitat) . El cost anual del servei ascendirà a 112.702,51€ (al 2021 seran 75.135,01€ perquè el conveni comença al mes de maig).

Per a més informació sobre aquest servei podeu accedir a aquest enllaç: https://bisbalpenedes.com/web/transports/


CASTELLANO | El pasado viernes 30 de abril es celebró un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès

El pasado viernes 30 de abril, a las 8h, se celebró un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès. La sesión empezó con un minuto de silencio como muestra de rechazo al feminicidio sucedido en la Bisbal del Penedès el lunes 26 de abril. El Pleno contó con la asistencia de todos los miembros del Consistorio: 6 concejales de Compromís con la Bisbal, 2 concejales del PSC, 1 concejal de Units-FIC, 1 concejala de Ara la Bisbal y 1 concejala de ERC-AM. La sesión es celebró a puerta cerrada para poder garantizar todas las medidas de prevención de contagios con motivo de la pandemia de COVID-19.

Se trataron los puntos siguientes:

1.-Aprobación del convenio con el Consell Comarcal del Baix Penedès y otros ayuntamientos de la comarca para el mantenimiento del Área Recreativa forestal del Montmell.

Se ha aprobado por unanimidad.

Los Ayuntamientos del Montmell, Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, La Bisbal del Penedès, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, San Jaume dels Domenys, Santa Oliva y El Vendrell son copropietarios “pro indivis” de unos terrenos del término municipal del Montmell, sobre los cuales está situada el Área Recreativa Forestal del Montmell. Fue el 1990 cuando estos ayuntamientos y el Consell Comarcal del Baix Penedès aprobaron un convenio para delegar al Consell Comarcal la facultad para crear esta área recreativa. Hasta ahora estaba vigente el convenio firmado el 2015 y como el mes de marzo de este año el Consell Comarcal del Baix Penedès aprobó por Pleno el nuevo convenio de colaboración, que va del 2021 hasta el 2024, ahora el Ayuntamiento ha elevado al Pleno el mencionado convenio para aprobarlo. El coste anual que tiene que abonar el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès asciende a 796,13€ para el año 2021.

2.-Nombramiento del Juez de paz sustituto

Se ha aprobado por unanimidad.

El pasado 5 de febrero es abrió el plazo porque las personas interesadas en ocupar el cargo de Juez de paz sustituto –que reuniesen los condiciones legales- hicieran su solicitud. El plazo estuvo abierto del 17 de febrero al 10 de marzo y se presentaron dos solicitudes. Para escoger la persona que ocuparía la plaza de Juez de Pau sustituto y preparar la propuesta para el Pleno el pasado 6 de abril la alcaldesa convocó los portavoces de los grupos políticos municipales para que cada portavoz explicase cuál de los dos persones presentadas creía que era la que mejor podía desarrollar las tareas de Juez de Pau sustituto y se llevó a cabo una votación con voto ponderado que fue recogida en una acta. Posteriormente se le hizo llegar un correo electrónico a la regidora de ERC, Silvia Monfort, que no pudo asistir a la reunión. El Pleno del viernes 30 de abril aprobó nombrar al bisbalense Jaume Palau Saperas Juez de paz sustituto.

3.-Convenio con el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, la Autoridad Territorial de la Movilidad del Camp de Tarragona y la empresa Autocares Ízaro S.A. por la mejora del servicio de bus urbano del municipio.

Se ha aprobado por unanimidad.

El Pleno ha aprobado un convenio de colaboración para ampliar el convenio vigente el servicio de transporte comarcal con el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, otros ayuntamientos de la comarca, el Consorci de Transport Público de Tarragona y la empresa Autocares Poch, SAU (ahora Autocares Ízaro, S.A.) para el servicio de transporte urbano.

La Bisbal del Penedès es un municipio de 3.900 habitantes con 9 núcleos de población y, por lo tanto, el servicio de transporte urbano es básico. Hasta ahora el convenio para el servicio de transporte comarcal incluía servicios de lunes a viernes con 7 idas al Vendrell y 3 vueltas del Vendrell al núcleo de La Bisbal del Penedès, con un coste anual de 59.917,32€. Este convenio sigue en vigor, pero se amplían los viajes al Vendrell, incluyendo viajes des de las distintas urbanizaciones al Vendrell, con tres paradas en la capital de la comarca: Hospital del Vendrell, Los Mates y estación de autobuses. El nuevo servicio de transporte urbano y comarcal entra en vigor el 3 de mayo y será con paradas y horarios fijos (no será necesario hacer reserva previa para coger el bus). Se han añadido algunas paradas y es harán viajes directos al Vendrell des de los diferentes núcleos del municipio (Can Gordei, l’Esplai, el Priorat, la Masieta, el Papagai, la Pineda de Santa y el núcleo –l’Ortigós está pendiente de aprobación des de la Generalitat) . El coste anual del servicio ascenderá a 112.702,51€ (al 2021 serán 75.135,01€ porque el convenio empieza en el mes de mayo).

Para más información sobre este servicio podéis acceder en este enlace: https://bisbalpenedes.com/web/transports/