S’aprova un contracte de neteja i desinfecció de les instal·lacions municipals

El passat 1 d’abril es va aprovar, mitjançant Decret d’alcaldia, un contracte per al servei de neteja i desinfecció de les instal·lacions municipals amb una durada des del 6 d’abril fins al 31 d’agost de 2021. El contracte se li ha adjudicat a una empresa unipersonal bisbalenca per un màxim de 664 hores i un import màxim de 13.256,76€.

El contracte inclou:

  • Neteja i desinfecció diària al migdia de l’Escola Ull de Vent
  • Neteja i desinfecció a fons per a la posada en funcionament dels locals socials del Priorat i La Miralba, el Racó de la Gent Gran i els habitatges socials (antigues cases dels mestres)
  • Neteja i desinfecció puntual d’espais municipals

Tenint en compte que el lloc de treball de personal de neteja és bàsic per a l’Ajuntament, ja que les funcions i tasques associades són necessàries i imprescindibles per al correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions municipals i que, a més, la neteja i desinfecció d’equipaments és ara més necessària que mai per a la prevenció de la COVID-19, l’Ajuntament ha procedit a tirar endavant aquesta contractació perquè no s’ha pogut cobrir amb la borsa de treball municipal.

El 2018 es va crear la borsa de treball del personal de neteja amb l’objectiu de cobrir vacants, baixes, vacances i necessitats puntuals. El setembre de 2020 dues persones de la borsa de treball van ser avisades per dur a terme tasques de reforç de neteja i desinfecció a les escoles, fins al mes de juliol. Una d’aquestes persones va presentar baixa voluntària i no es va poder cobrir amb ningú altre de la borsa, ja que la resta de candidats/es van al·legar que estaven treballant o que no els interessava la feina.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “estem treballant en unes noves bases i una nova convocatòria per a la borsa de personal de neteja, amb l’objectiu de poder donar resposta a les necessitats essencials que puguin sorgir causades per possibles vacants, incapacitats temporals, vacances i altres”.


CASTELLANO | El pasado 1 de abril se aprobó, mediante Decreto de alcaldía, un contrato para el servicio de limpieza y desinfección de las instalaciones municipales con una duración desde el 6 de abril hasta el 31 de agosto de 2021. El contrato se le ha adjudicado a una empresa unipersonal de La Bisbal del Penedès por un máximo de 664 horas y un importe máximo de 13.256,76€.

El contrato incluye:

  • Limpieza y desinfección diaria a mediodía de la Escuela Ull de Vent
  • Limpieza y desinfección a fondo para la puesta en funcionamiento de los locales sociales del Priorat y La Miralba, del Racó de la Gent Gran y de las viviendas sociales (antiguas casas de los maestros)
  • Limpieza y desinfección puntual de espacios municipales

Teniendo en cuenta que el puesto de trabajo de personal de limpieza es básico para el Ayuntamiento, puesto que las funciones y tareas asociadas son necesarias e imprescindibles para el correcto funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones municipales y que, además, la limpieza y desinfección de equipamientos es ahora más necesaria que nunca para la prevención de la COVID-19, el Ayuntamiento ha procedido a sacar adelante esta contratación porque no se ha podido cubrir con la bolsa de trabajo municipal.

El 2018 se creó la bolsa de trabajo del personal de limpieza con el objetivo de cubrir vacantes, bajas, vacaciones y necesidades puntuales. El septiembre de 2020 dos personas de la bolsa de trabajo fueron avisadas para llevar a cabo tareas de refuerzo de limpieza y desinfección en las escuelas, hasta el mes de julio. Una de estas personas presentó baja voluntaria y no se pudo cubrir con nadie más de la bolsa, puesto que el resto de candidatos/as alegaron que estaban trabajando o que no les interesaba el trabajo.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “estamos trabajando en unas nuevas bases y una nueva convocatoria para la bolsa de personal de limpieza, con el objetivo de poder dar respuesta a las necesidades esenciales que puedan surgir causadas por posibles vacantes, incapacidades temporales, vacaciones y otras”.