S’aprova la liquidació definitiva de l’operació jurídica complementària per a l’increment de la potència elèctrica del polígon Les Planes

La Junta de govern del passat dijous 1 d’abril va aprovar, a petició de la Regidoria d’Urbanisme, la liquidació definitiva de l’operació jurídica complementària per a l’increment de potència elèctrica al polígon Les Planes. Recordem que el desembre del 2020 es va aprovar provisionalment el compte de liquidació definitiva que, el dijous passat, es va aprovar definitivament.

El setembre de 2020 va acabar l’obra per a l’increment de potència elèctrica als polígons industrials. El cost total d’aquesta obra, corresponent a les parcel·les del polígon industrial Les Planes, es va valorar en 724.396,01€ (IVA inclòs) i el pagament de les quotes ha anat a càrrec dels propietaris de les parcel·les del polígon industrial. El cost definitiu ha ascendit a 749.922,75€ (IVA inclòs) i es requereix als propietaris que abonin la diferència de 24.626,74€ (a repartir entre totes les parcel·les en proporció a la seva superfície).


CASTELLANO | La Junta de gobierno del pasado jueves 1 de abril aprobó, a petición de la Concejalía de Urbanismo, la liquidación definitiva de la operación jurídica complementaria para el incremento de potencia eléctrica en el polígono Les Planes. Recordamos que en diciembre de 2020 se aprobó provisionalmente la cuenta de liquidación definitiva que, el jueves pasado, se aprobó definitivamente.

En septiembre de 2020 terminó la obra para el incremento de potencia eléctrica en los polígonos industriales. El coste total de esta obra, correspondiente a las parcelas del polígono industrial Les Planes, se valoró en 724.396,01€ (IVA incluido) y el pago de las cuotas ha ido a cargo de los propietarios de las parcelas del polígono industrial. El coste definitivo ha ascendido a 749.922,75€ (IVA incluido) y se les requiere a los propietarios que abonen la diferencia de 24.626,74€ (a repartir entre todas las parcelas en proporción a su superficie).