S’aprova un contracte menor per redactar el projecte de millora de les infraestructures del barri la Riba

La Junta de Govern Local d’aquest dijous 1 d’abril ha aprovat, a petició de la Regidoria d’Urbanisme, un contracte menor per a la redacció del projecte de millora de les infraestructures del barri de la Riba amb l’empresa Engiconserveis S.L. per un import de 9.922€ (IVA inclòs).

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès tirarà endavant un projecte per cambiar:

  • La xarxa d’aigua: ja que les canonades són les més antigues del municipi i això genera múltiples incidències i fuites.
  • L’enllumenat públic: es vol cambiar per un de més eficient, amb lluminària led.
  • Soterrament de l’enllumenat i la xarxa de telecomunicacions: a banda de soterrar el cablejat de l’enllumenat públic també s’aprofitarà l’aixecament dels carrers per instal·lar la xarxa soterrada per a futures connexions de fibra òptica o altres telecomunicacions.

L’alcaldessa i responsable de l’àrea d’Urbanisme, Agnès Ferré, ha explicat que “l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès compta amb un projecte per a aquesta inversió anterior a l’any 2007, però que mai es va arribar a dur a terme. Ara l’empresa contractada refarà el projecte, actualitzant-lo i adaptant-lo a la normativa actual”.

La inversió per millorar les infraestructures al barri de la Riba està prevista per a l’any 2022 i compta amb les subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC) i del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local de este jueves 1 de abril ha aprobado, a petición de la Concejalía de Urbanismo, un contrato menor para la redacción del proyecto de mejora de las infraestructuras del barrio de la Riba con la empresa Engiconserveis S.L. por un importe de 9.922€ (IVA incluido).

El Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès sacará adelante un proyecto para cambiar:

  • La red de agua: ya que las tuberías son las más antiguas del municipio y esto genera múltiples incidencias y fugas.
  • El alumbrado público: se quiere cambiar por uno más eficiente, con luminaria led.
  • Soterramiento del alumbrado y de la red de telecomunicaciones: aparte de soterrar el cableado del alumbrado público también se aprovechará el levantamiento de las calles para instalar la red soterrada para futuras conexiones de fibra óptica u otras telecomunicaciones.

La alcaldesa y responsable del área de Urbanismo, Agnès Ferré, ha explicado que “el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès cuenta con un proyecto para esta inversión anterior al año 2007, pero que nunca se llevó a realizar. Ahora la empresa contratada rehará el proyecto, actualizándolo y adaptándolo a la normativa actual”.

La inversión para mejorar las infraestructuras en el barrio de la Riba está prevista para el año 2022 y cuenta con las subvenciones del Plan Único de Obras y Servicios de la Generalitat de Catalunya (PUOSC) y del Plan de Acción Municipal (PAM) de la Diputación de Tarragona.