S’adjudiquen provisionalment les obres de l’ampliació del local social de Can Gordei

La Junta de Govern del passat dijous 1 d’abril va aprovar de forma provisional, a petició de la Regidoria de Barris, l’adjudicació de les obres d’ampliació i reforma del local social de Can Gordei i de les obres de construcció de la rampa d’accés a la pista esportiva del local social. Ara, l’empresa ha de presentar la documentació justificativa per poder procedir a l’adjudicació definitiva del contracte.

Durant el procés de licitació de les obres s’han rebut 6 propostes de 6 empreses diferents i s’han adjudicat a l’empresa que ha obtingut més puntuació segons allò que s’indicava als plecs de clàusules.

L’obra es finançarà amb recursos de l’Ajuntament i compta amb una subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del pasado jueves 1 de abril aprobó de forma provisional, a petición de la Concejalía de Barrios, la adjudicación de las obras de ampliación y reforma del local social de Can Gordei y de las obras de construcción de la rampa de acceso a la pista deportiva del local social. Ahora, la empresa tiene que presentar la documentación justificativa para poder proceder a la adjudicación definitiva del contrato.

Durante el proceso de licitación de las obras se han recibido 6 propuestas de 6 empresas distintas y se han adjudicado a la empresa que ha obtenido más puntuación según lo que se indicaba en los pliegos de cláusulas.

La obra se financiará con recursos del Ayuntamiento y cuenta con una subvención del Plan de Acción Municipal (PAM) de la Diputación de Tarragona.