S’inicia el termini de licitació per a la venda d’un percentatge d’una parcel·la del polígon industrial Les Planes Baixes

La Junta de Govern del dilluns 22 de març de 2021 va aprovar l’expedient i els plecs de clàusules de la venda d’una part d’una parcel·la del polígon industrial Les Planes Baixes. Aquesta proposta és competència del Ple, però es va aprovar amb competències delegades, aprovades mitjançant l’acord plenari del 4 de juliol de 2019. En tractar-se d’un punt amb competències del Ple i estar en situació de pandèmia, el punt de l’ordre del dia no es va fer amb públic però sí que es va enregistrar per poder garantir-ne la publicitat. Es pot veure a l’enllaç: https://youtu.be/a3IXtZt0yBk. Els regidors i les regidores de l’oposició van rebre la informació sobre la proposta i també se’ls va comunicar l’opció d’assistir a la Junta de Govern durant l’explicació i votació d’aquest punt.

L’Ajuntament és propietari d’un 33,64% d’una parcel·la de 3.532,54m2 i el 66,36% és propietat d’una empresa que, a finals de l’any 2020 va realitzar una oferta de compra per la part de la parcel·la que és propietat de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per un import de 529.904,03€.  L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès ha rebut informe favorable de la Direcció general de l’Administració local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, després que l’Ajuntament sol·licités informe previ, i és per això que ara es tira endavant la licitació.

Tota la informació sobre els plecs de clàusules i l’anunci de licitació es pot trobar al Perfil del Contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=78492014&lawType= S’hi poden presentar propostes fins al 7 d’abril de 2021 a les 15h.

L’alcaldessa de La Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “els diners d’aquesta venda es destinaran al projecte de canvi i soterrament de l’enllumenat públic i de les canonades d’aigua del barri de la Riba previst per al 2022. Es tracta d’un projecte que tindrà un cost de més d’un milió d’euros i que es finançarà, en part, amb la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2020/24 amb un import de 273.360,26€ i amb el Pla d’Acció Municipal (PAM) amb un import de 335.000€.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del lunes 22 de marzo de 2021 aprobó el expediente y los pliegos de cláusulas de la venta de una parte de una parcela del polígono industrial Las Planes Baixes. Esta propuesta es competencia del Pleno, pero se aprobó con competencias delegadas, aprobadas mediante el acuerdo plenario del 4 de julio de 2019. Al tratarse de un punto con competencias del Pleno y estar en situación de pandemia, el punto del orden del día no se hizo con público pero sí que se grabó para poder garantizar la publicidad. Se puede ver en el enlace: https://youtu.be/a3ixtzt0ybk  Los concejales y las concejalas de la oposición recibieron la información sobre la propuesta y también se les comunicó la opción de asistir a la Junta de Gobierno durante la explicación y votación de este punto.


El Ayuntamiento es propietario de un 33,64% de una parcela de 3.532,54m2 y el 66,36% es propiedad de una empresa que, a finales del año 2020 realizó una oferta de compra por la parte de la parcela que es propiedad del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès por un importe de 529.904,03€. El Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès ha recibido informe favorable de la Dirección general de la Administración local del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, después de que el Ayuntamiento solicitara informe previo, y es por eso que ahora se sale adelante la licitación.


Toda la información sobre los pliegos de cláusulas y el anuncio de licitación se puede encontrar al Perfil del Contratante: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/appjava/notice.pscp?reqcode=viewcn&iddoc=78492014&lawtype= Se pueden presentar propuestas desde hoy y hasta el 7 de abril de 2021 a las 15h.


La alcaldesa de La Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “el dinero de esta venta se destinará al proyecto de cambio y soterramiento del alumbrado público y de las cañerías de agua del barrio de la Riba previsto para el 2022. Se trata de un proyecto que tendrá un coste de más de un millón de euros y que se financiará, en parte, con la subvención del Plan Único de Obras y Servicios de Catalunya (PUOSC) 2020/24 con un importe de 273.360,26€ y con el Plan de Acción Municipal (PAM) con un importe de 335.000€.