S’aproven les bases del 13è Concurs Literari de Sant Jordi

La Junta de Govern del 22 de febrer va aprovar la convocatòria per aquest 2021 del Concurs Literari de Sant Jordi, la 13ª edició. Pròximament es publicaran les bases al BOPT i s’hi podran presentar treballs des de l’endemà de la publicació i fins al 9 d’abril de 2021.

El concurs comptarà amb dues modalitats: poesia i prosa. La temàtica serà lliure i es valorarà l’originalitat, l’estructura, la correcció lingüística i la qualitat en la redacció. El concurs està obert a qualsevol persona física major d’edat (i els/les menors d’edat amb autorització de la seva mare, el seu pare o tutor/a legal) i cada participant podrà presentar fins a dos treballs.

Quant a l’extensió de les obres, aquestes tindran 100 versos com a màxim en el cas de la modalitat de poesia i 6 folis DIN-A4 com a màxim en el cas de la modalitat de prosa. Les obres hauran de ser originals i inèdites.

Els premis seran els següents (independentment que l’obra guardonada sigui de la modalitat de poesia o de prosa):

Primer premi: 200€, un lot de llibres i un diploma commemoratiu

Segon premi: 150€, un lot de llibres i un diploma commemoratiu

Tercer premi: 100€, un lot de llibres i un diploma commemoratiu

Premi especial de temàtica bisbalenca: 200€ i un diploma commemoratiu

Menció especial del jurat: 100€ i un diploma commemoratiu.

Els premis estaran sotmesos a les retencions fiscals corresponents.

El jurat estarà format per un/a representant de l’Escola Ull de Vent, un/a representant de l’Institut Coster de la Torre; un/a representant d’una entitat bisbalenca; i un/a representant de l’àmbit de la cultura al Penedès. El veredicte es farà públic el mateix dia del lliurament de premis. Un cop acordada la concessió dels premis, aquesta serà notificada als interessats.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 22 de febrero aprobó la convocatoria para este 2021 del Concurso Literario de Sant Jordi, la 13ª edición. Próximamente se publicarán las bases en el BOPT y se podrán presentar trabajos desde el día siguiente de la publicación y hasta el día 9 de abril de 2021.

El concurso contará con dos modalidades: poesía y prosa. La temática será libre y se valorará la originalidad, la estructura, la corrección lingüística y la calidad de la redacción. El concurso está abierto a cualquier persona física mayor de edad (y los/las menores de edad con autorización de su madre, padre o tutor/a legal) y cada participante podrá presentar hasta dos trabajos.

En cuanto a la extensión de las obras, estas tendrán 100 versos como máximo en el caso de la modalidad de poesía y 6 folios DIN-A4 como máximo en el caso de la modalidad de prosa. Las obras tendrán que ser originales e inéditas.

Los premios serán los siguientes (independientemente del hecho que la obra galardonada sea de la modalidad de poesía o de prosa):

Primer premio: 200€, un lote de libros y un diploma conmemorativo.

Segundo premio: 150€, un lote de libros y un diploma conmemorativo.

Tercer premio: 100€, un lote de libros y un diploma conmemorativo.

Premio especial de “temática bisbalenca”: 200€ y un diploma conmemorativo

Mención especial del jurado: 100€ y un diploma conmemorativo.

Los premios estarán sometidos a las retenciones fiscales correspondientes.

El jurado estará formado por un/a representante de la Escola Ull de Vent, un/a representante del Institut Coster de la Torre; un/a representante de una entidad de la Bisbal; y un/a representante del ámbito de la cultura del Penedès. El veredicto ser hará público el mismo día de la entrega de premios. Una vez acordada la concesión de los premios, esta será notificada a los interesados.