S’aprova l’increment retributiu del personal de l’Ajuntament per al 2021 i es dona compte de la proposta de la modificació de plantilla de personal per al 2021

El passat divendres 19 de febrer, la mesa de negociació amb els representants dels treballadors laborals i funcionaris va aprovar l’increment retributiu d’un 0,9% en les nòmines dels treballadors funcionaris i laborals per a l’any 2021, tal com estableixen els pressupostos generals de l’Estat. S’aplicarà, de forma retroactiva, des de l’1 de gener d’enguany.

D’altra banda, es va donar compte de la proposta de modificació de la plantilla de personal per a l’any 2021, aprovada amb el pressupost de 2021. Es tracta d’una modificació de forma, no de contingut, és a dir: no es modifica cap de les places sinó que es modifica la presentació de la plantilla.

Al març tindrà lloc una nova reunió de la mesa de negociació, ja que per normativa, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès pot aprovar l’oferta pública d’ocupació per estabilització, que implica regularitzar les places temporals del personal anteriors al 2017. Una vegada aprovada l’oferta pública d’ocupació, l’Ajuntament té un termini de tres anys per tirar endavant la regularització d’aquestes. A la reunió del març s’acordaran les places a convocar aquest 2021.


CASTELLANO | El pasado viernes 19 de febrero, la mesa de negociación con los representantes de los trabajadores laborales y funcionarios aprobó el incremento retributivo de un 0,9% en las nóminas de los trabajadores funcionarios y laborales para el año 2021, tal y como establecen los presupuestos generales del Estado. Se apLicará, de forma retroactiva, desde el 1 de enero de este año.

Por otro lado, se dio cuenta de la propuesta de modificación de la plantilla de personal para el año 2021, aprobada con el presupuesto de 2021. Se trata de una modificación de forma, no de contenido, es decir: no se modifica ninguna de las plazas, sino que se modifica la presentación de la plantilla.

En marzo tendrá lugar una nueva reunión de la mesa de negociación, ya que por normativa, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès puede aprobar la oferta pública de ocupación por estabilización, que implica regularizar las plazas temporales del personal anteriores al 2017. Una vez aprobada la oferta pública de ocupación, el Ayuntamiento tiene un plazo de tres años para llevar a cabo la regularización de las mismas. En la reunión de marzo se acordarán las plazas a convocar este 2021.