Informació important d’Aqualia per a la ciutadania

Amb l’objectiu de pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia de COVID-19, una de les mesures de caràcter tributari que es van prendre des de la Generalitat de Catalunya va ser la de reduir el 50% les tarifes sobre la repercussió del cànon d’aigua de l’1 d’abril al 31 de maig de 2020, per a totes les tipologies de consum. No obstant això, Aqualia ens ha informat que va aplicar la reducció de forma errònia entre els mesos d’abril a octubre i, per aquest motiu, es rectificaran les factures de juny a octubre de 2020, pel que fa a la repercussió del cànon d’aquests mesos en què es va aplicar erròniament la modificació, per regularitzar la situació en compliment d’allò que indiquen exactament les mesures tributàries.

Els imports totals que reclamarà la companyia van de menys de 20€ als 50€, depenent del consum dels mesos de juny a octubre de 2020. Des d’Aqualia ens han informat que pròximament enviaran una carta explicativa als usuaris i usuàries, amb còpia de les factures rectificatives o abonaments de les emeses erròniament i de les factures corregides amb els preus correctes. També ens han fet saber que oferiran la possibilitat de fraccionar el pagament d’aquest import de tres terminis. Per sol·licitar-ho, cal que els usuaris enviïn un correu electrònic a AquaBisbalDelPenedes@fcc.es, abans del 20 de març de 2021, indicant el número de contracte i la petició de fraccionament. Aquelles persones que vulguin fraccionar aquest import i no disposin de correu electrònic, poden adreçar-se a les oficines municipals, on se’ls facilitarà la gestió.

Aqualia enviarà un càrrec bancari amb l’import a regularitzar a partir del 20 de març i, en cas de sol·licitar el fraccionament, indicarà els terminis als usuaris.


CASTELLANO | Con el objetivo de paliar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19, una de las medidas de carácter tributario que se tomaron desde la Generalitat de Catalunya fue la de reducir el 50% las tarifas sobre la repercusión del canon de agua del 1 de abril al 31 de mayo de 2020, para todas las tipologías de consumo. No obstante, Aqualia nos ha informado de que aplicó la reducción de forma errónea entre los meses de abril y octubre y, por este motivo, se rectificarán las facturas de junio a octubre de 2021, en referencia a la repercusión del canon de estos meses en los que se aplicó de forma errónea la modificación, para regularizar la situación en cumplimiento de aquello que indican exactamente las medidas tributarias.

Los importes totales que reclamará la compañía van de menos de 20€ a los 50€, dependiendo del consumo de los meses de junio a octubre de 2020. Desde Aqualia nos han informado de que próximamente enviarán una carta explicativa a los usuarios y usuarias, con copia de las facturas rectificativas o abonos de las emitidas erróneamente y de las facturas corregidas con los precios correctos. También nos han hecho saber que ofrecerán la posibilidad de fraccionar el pago de este importe en tres plazos. Para solicitarlo, es necesario que los usuarios manden un correo electrónico a AquaBisbalDelPenedes@fcc.es, antes del 20 de marzo de 2021, indicando el número de contrato y la petición de fraccionamiento. Aquellas personas que quieran fraccionar este importe y no dispongan de correo electrónico, pueden dirigirse a las oficinas municipales, donde se les facilitará la gestión.

Aqualia mandará un cargo bancario con el importe a regularizar a partir del 20 de marzo y, en caso de solicitar el fraccionamiento, indicará los plazos a los usuarios.