L’alcaldessa Agnès Ferré fa arribar les noves propostes de bases i convocatòries de subvencions per la COVID-19 als regidors i regidores de l’oposició

L’alcaldessa Agnès Ferré ha fet arribar als regidors i regidores de l’oposició, avui dilluns 15 de febrer, dues noves propostes de bases i convocatòries de subvencions per a famílies i autònoms i empreses afectades per la situació generada per la COVID-19. Aquestes propostes s’elevaran al Ple ordinari del 15 de març de 2021 i l’alcaldessa les ha fet arribar als regidors, amb un mes d’antelació, perquè les puguin estudiar durant vuit dies i, si ho consideren oportú, facin arribar propostes de millora a l’equip de govern perquè aquest les valori, les incorpori a les bases i convocatòries o les desestimi i respongui els regidors que les hagin proposat.

La gestió de les noves convocatòries presenta dues novetats importants: d’una banda, hi haurà personal destinat a facilitar la tramitació de les sol·licituds, amb l’objectiu de facilitar les gestions i agilitzar la resolució d’aquestes. D’altra banda, se simplificarà la documentació a presentar i el càlcul dels requisits.

Convocatòria per a la 2a línia d’ajuts a persones autònomes i petites empreses afectades per la situació generada per la COVID-19

Beneficiaris/beneficiàries

Persones treballadores autònomes i petites empreses de fins a 10 treballadors/es del municipi que s’hagin vist afectades per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 amb una reducció de la facturació anual de 2020, en comparació amb la de l’any 2019, del 20% o superior, a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la pandèmia.

Principals requisits per a les persones autònomes:

-Estar donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o Mutualitat de Previsió Social amb anterioritat a l’1 de gener de 2020.

-Estar empadronades al municipi de La Bisbal del Penedès amb anterioritat a l’1 de gener de 2020.

Principals requisits per a les petites empreses:

-Estar legalment constituïdes amb anterioritat a l’1 de gener de 2020

-Tenir un màxim de 10 treballadors/es

-Tenir el centre de treball i/o domicili fiscal al municipi de La Bisbal del Penedès

Quantia individualitzada de la subvenció:

Es destinarà un total de 20.000€ a aquestes subvencions. La quantia individualitzada de la subvenció serà:

% de reducció d’ingressosSense treballadors/es contractats/desAmb treballadors/es contractats/des
Entre el 20 i el 40%900,00 €1.200,00 €
Més del 40%1.500,00 €1.800,00 €

Documentació:

En el cas que els documents exigits ja estiguin en poder de l’Ajuntament, no caldrà que es tornin a presentar.

Termini:

El termini per presentar sol·licituds serà de 20 dies des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).

Convocatòria per a la 2ª línia d’ajuts a famílies bisbalenques afectades per la situació generada per la COVID-19

Objecte

Aquestes subvencions s’adrecen a persones i famílies afectades per la situació generada per la COVID-19 amb la finalitat d’ajudar-les a fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics (llum i aigua) i de l’adquisició de productes d’alimentació i farmàcia.

Principals requisits:

-El/la sol·licitant ha de ser major de 18 anys o estar emancipat/da legalment.

-El/la sol·licitant ha d’estar empadronat/da al municipi amb anterioritat a  l’1 de gener de 2020.

-Haver perdut la feina o estar afectat/da per un expedient de regulació d’ocupació (ERTO) total o parcial durant el període subvencionable a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

-No superar els ingressos bruts mensuals de maig a desembre de 2020 (de forma individual cada mes) del conjunt de la unitat familiar o de convivència el doble de l’Indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 0,25 per cada membre addicional, d’acord amb la taula següent:

Nombre de membres de la unitat familiar o de convivènciaIngressos màxims
1 membre1.075,68 €
2 membres1.344,60 €
3 membres1.680,75 €
4 membres o més2.100,94 €

-No disposar de recursos econòmics suficients per fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics (llum i aigua) i de l’adquisició de productes d’alimentació i farmàcia.

Quantia individualitzada de la subvenció:

Serà de 200€ euros per cada mes de compliment dels requisits (de maig a desembre de 2020).

Es concedirà una única subvenció per família.

Documentació:

En el cas que els documents exigits ja estiguin en poder de l’Ajuntament, no caldrà que es tornin a presentar.

Terminis:

S’hauran de presentar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès durant 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).


CASTELLANO | La alcaldesa Agnès Ferré ha hecho llegar a los concejales y concejalas de la oposición, hoy lunes 15 de febrero, dos nuevas propuestas de bases y convocatorias de subvenciones para familias y autónomos y empresas afectadas por la situación generada por la COVID-19. Estas propuestas se elevarán al Pleno ordinario del 15 de marzo de 2021 y la alcaldesa se las ha hecho llegar a los concejales, con un mes de antelación, para que las puedan estudiar durante ocho días y, si lo consideran oportuno, hagan llegar propuestas de mejora al equipo de gobierno para que las valore, las incorpore a las bases y convocatorias o las desestime y responda a los concejales que las han propuesto.

La gestión de las nuevas convocatorias presenta dos novedades importantes: por un lado, habrá personal destinado a facilitar la tramitación de las solicitudes, con el objetivo de facilitar las gestiones y agilizar la resolución de las mismas. Por otro lado, se simplificará la documentación a presentar y el cálculo de los requisitos.

Convocatoria para la 2ª línea de ayudas a personas autónomas y pequeñas empresas afectadas por la situación generada por la COVID-19

Beneficiarios/beneficiarias

Personas trabajadoras autónomas y pequeñas empresas de hasta 10 trabajadores/as del municipio que se hayan visto afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 con una reducción de la facturación anual del 2020, en comparación con la del año 2019, del 20% o superior, a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia.

Principales requisitos para las personas autónomas:

-Estar dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o Mutualidad de Previsión Social con anterioridad al 1 de enero de 2020.

-Estar empadronadas en el municipio de La Bisbal del Penedès con anterioridad al 1 de enero de 2020.

Principales requisitos para las pequeñas empresas:

-Estar legalmente constituídas con anterioridad al 1 de enero de 2020.

-Tener un máximo de 10 trabajadores/as.

-Tener el centro de trabajo y/o domicilio fiscal en el municipio de La Bisbal del Penedès.

Cuantía individualizada de la subvención:

Se destinará un total de 20.000€ a estas subvenciones. La cuantía individualizada de la subvención será:

% de reducción de ingresosSin trabajadores/as contratados/asCon trabajadores/as contratados/as
Entre el 20 y el 40%900,00 €1.200,00 €
Más del 40%1.500,00 €1.800,00 €

Documentación:

En el caso de que los documentos exigidos ya estén en poder del Ayuntamiento, no será necesario que se vuelvan a presentar.

Plazo:

El plazo para presentar solicitudes será de 20 días desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT).

Convocatoria para la 2ª línea de ayudas a familias de la Bisbal afectadas por la situación generada por la COVID-19

Objeto

Estas subvenciones se dirigen a personas y familias afectadas por la situación generada por la COVID-19 con la finalidad de ayudarlas a hacer frente a los gastos derivados del alquiler o de la hipoteca de la vivienda habitual, de los suministros básicos (luz y agua) y de la adquisición de productos de alimentación y farmacia.

Principales requisitos:

-El/la solicitante tiene que ser mayor de 18 años o estar emancipado/da legalmente

-El/la solicitante tiene que estar empadronado/da en el municipio con anterioridad al 1 de enero de 2020.

-Haber perdido el trabajo o estar afectado/a por un expediente de Regulación de Empleo (ERTE9 total o parcial durante el periodo subvencionable a consecuencia de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

-No superar los ingresos brutos mensuales de mayo a diciembre de 2020 (de forma individual cada mes) del conjunto de la unidad familiar o de convivencia el doble del Indicador de la Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC), incrementado en un 0,25 por cada miembro adicional, de acuerdo con la tabla siguiente:

Número de miembros de la unidad familiar o de convivenciaIngresos máximos
1 miembro1.075,68 €
2 miembros1.344,60 €
3 miembros1.680,75 €
4 miembros o más2.100,94 €

-No disponer de recursos económicos suficientes para hacer frente a los gastos derivados del alquiler o de la hipoteca de la vivienda habitual, de los suministros básicos (luz y agua) y de la adquisición de productos de alimentación y farmacia.

Cuantía individualizada de la subvención:

Será de 200€ por cada mes de cumplimiento de los requisitos (de mayo a diciembre de 2020).

Se concederá una única subvención por familia.

Documentación:

En el caso de que los documentos exigidos ya estén en poder del Ayuntamiento, no será necesario que se vuelvan a presentar.

Plazos

Se tendrán que presentar en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès durante 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT).