Es prorroga el conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per serveis socials per al 2021

La Junta de Govern local ha aprovat, a petició de la Regidoria de Serveis Socials, la pròrroga del conveni 2016/19 de serveis socials per a l’any 2021, mentre no es formalitzi un nou contracte programa quadriennal. Aquest conveni, per a l’any 2021, té un cost de 65.157,37€. 

Els serveis que ofereix el Consell Comarcal del Baix Penedès, en matèria de serveis socials, inclouen: els professionals i serveis socials bàsics, el SAD dependència i el SAD social, assegurances del voluntariat (Servei Bon Dia i Rebost Solidari), Servei d’acolliment residencial d’urgència, transport adaptat, serveis d’intervenció socioeducativa, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones, el Servei d’immigració i el Centre obert.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local ha aprobado, a petición de la Concejalía de Servicios Sociales, la prórroga del convenio 2016/19 de servicios sociales para el año 2021, mientras no se formalice un nuevo contrato programa cuadrienal. Este convenio, par el año 2021, tiene un oste de 65.157,37€

Los servicios que ofrece el Consell comarcal del Baix Penedès, en materia de servicios sociales, incluyen: los profesionales y servicios sociales básicos, el SAD dependencia y el SAD social, seguros del voluntariado (Servei Bon Dia y Rebost Solidari), Servicio de acogida residencial de urgencia, transporte adaptado, servicios de intervención socioeducativa, el Servicio de información y Atención a las Mujeres, el Servicio de inmigración y el Centre obert.