Ja es pot sol·licitar la bonificació de l’IBI per la instal·lació de plaques fotovoltaiques

El passat 1 de gener de 2021 va entrar en vigor i, per tant, es pot sol·licitar la bonificació de l’IBI per la instal·lació de plaques fotovoltaiques, en concret:

-Del 50% de la quota íntegra de l’IBI, de naturalesa urbana o rústica, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia procedent del sol, destinats a un habitatge, tant unifamiliar com plurifamiliar.

-Del 30% de la quota íntegra de l’IBI, de naturalesa urbana o rústica, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia procedent del sol, destinats a altres usos.

Aquestes bonificacions s’aplicaran durant els tres anys següents a la sol·licitud de la bonificació.

Requisits i documentació per sol·licitar la bonificació:

-Comunicació d’obra a l’Ajuntament, per la instal·lació de les plaques fotovoltaiques

-Que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l’Administració competent

-La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat en el termini dels tres mesos posteriors a la instal·lació dels sistemes, aportant la comunicació de les obres i el certificat final, així com les especificacions tècniques de la instal·lació per a l’aprofitament de l’energia solar tèrmica o elèctrica i l’homologació de les instal·lacions.

Casos exclosos de les bonificacions:

-Quan la instal·lació dels sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia procedent del sol sigui obligatòria d’acord amb la normativa específica

-Les parcel·les qualificades com a industrials

Per a més informació podeu accedir a l’enllaç: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20201231&anyp=2020&num=10147&v=i


CASTELLANO | El pasado 1 de enero de 2021 entró en vigor y, por tanto, se puede solicitar la bonificación del IBI por la instalación de placas fotovoltaicas, en concreto:

-Del 50% de la cota íntegra del IBI, de naturaleza urbana o rústica, en los cuales se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía procedente del sol, destinados a una vivienda, tanto unifamiliar como plurifamiliar.

-Del 30% de la cuota íntegra del IBI, de naturaleza urbana o rústica, en los cuales se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía procedente del sol, destinados a otros usos.

Estas bonificaciones se aplicarán durante los tres años siguientes a la solicitud de la bonificación.

Requisitos y documentación para solicitar la bonificación:

-Comunicación de obra del Ayuntamiento, para la instalación de las placas fotovoltaicas.

-Que las instalaciones para la producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente.

-La bonificación tendrá que ser solicitada por el interesado en el plazo de los tres meses posteriores a la instalación de los sistemas, aportando la comunicación de las obras y el certificado final, así como las especificaciones técnicas de la instalación para el aprovechamiento de la energía solar térmica o eléctrica y la homologación de las instalaciones.

Casos excluidos de las bonificaciones:

-En cuanto a la instalación de los sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía procedente del sol sea obligatoria de acuerdo con la normativa específica.

-Las parcelas cualificadas como Industriales.

Para más información podéis acceder al enlace: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20201231&anyp=2020&num=10147&v=i