L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès contracta un jove en pràctiques en el marc del programa de Garantia Juvenil

garantia juvenil signatura

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha contractat el jove bisbalenc Jordi Padró en el marc del programa de Garantia Juvenil. Avui 29 de desembre de 2020 ha signat el contracte en pràctiques amb una durada de 6 mesos. Padró durà a terme tasques d’atenció al públic, administració i de l’àmbit de la transparència del 30 de desembre de 2020 al 29 de juny de 2021. Dels quatre candidats i candidates que es van presentar a la convocatòria, el Jordi és el que ha obtingut la màxima puntuació en el procés de selecció.

L’alcaldessa Angès Ferré ha explicat que “l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ja fa anys que aposta pel programa de Garantia Juvenil amb l’objectiu de promoure la formació i la millora de l’ocupabilitat de la població jove de La Bisbal del Penedès. Aquesta subvenció permet, a diferència d’altres convocatòries, arribar a un col·lectiu que habitualment té problemes per trobar feina, com són els joves qualificats que necessiten un impuls en el seu procés d’inserció laboral”. Ferré ha explicat que “el 3 de novembre es va sol·licitar la subvenció al SOC i que l’11 de desembre es va rebre la resolució amb l’atorgament de la subvenció. El 17 de desembre el SOM Bisbal va publicar l’oferta i la va compartir a Facebook. També es va compartir la publicació des del Facebook de l’Ajuntament. S’hi van presentar 4 joves i el Jordi Padró ha estat el que ha obtingut la màxima puntuació”. Ferré ha afegit que “a banda de l’entrevista, en aquest procés de selecció també es puntua l’experiència laboral i la formació extraordinària”.

El programa de Garantia Juvenil és una iniciativa que promou la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del programa de Garantia Juvenil de Catalunya, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició d’aptituds i competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps. El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant 6 mesos, a jornada completa. Els joves que formen part d’aquest programa han de tenir entre 16 i 29 anys, han de tenir en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior -o títol oficialment reconegut com a equivalent- o han de comptar amb un certificat de professionalitat que habiliti els joves a l’exercici professional, així com per complir els requisits que exigeixi la modalitat del contracte de treball en pràctiques.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha contratado al joven bisbalense Jordi Padró en el marco del programa de Garantía Juvenil. Hoy 29 de diciembre de 2020 ha firmado el contrato en prácticas con una duración de 6 meses. Padró llevará a cabo tareas de atención al público, administración y del ámbito de la transparencia del 30 de diciembre de 2020 al 29 de junio de 2021. De los cuatro candidatos y candidatas que se presentaron a la convocatoria, Jordi es el que ha obtenido la máxima puntuación en el proceso de selección.

La alcaldesa Agnès Ferré ha explicado que “el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ya hace años que apuesta por el programa de Garantía Juvenil con el objetivo de promover la formación y la mejora de la ocupabilidad de la población joven de La Bisbal del Penedès. Esta subvención permite, a diferencia de otras convocatorias, llegar a un colectivo que habitualmente tiene problemas para encontrar trabajo, como son los jóvenes cualificados que necesitan un impulso en su proceso de inserción laboral”. Ferré ha explicado que “El 3 de noviembre se solicitó la n al SOC y que el 11 de diciembre se recibió la resolución con el otorgamiento de la subvención. El 17 de diciembre el SOM Bisbal publicó la oferta y la compartió en Facebook. También se compartió la publicación des del Facebook del Ayuntamiento. Se presentaron 4 jóvenes y Jordi Padró ha sido el que ha obtenido la máxima puntuación”. Ferré ha añadido que “a parte de la entrevista, en este proceso de selección también se puntúa la experiencia laboral y la formación extraordinaria”.

El programa de Garantía Juvenil es una iniciativa que promueve la Generalitat de Catalunya y que tiene como objetivo incentivar la contratación laboral en prácticas de jóvenes con formación, beneficiarios del programa de Garantía Juvenil de Catalunya, con la finalidad de mejorar su ocupabilidad con la adquisición de aptitudes y competencias derivadas de la práctica laboral, de forma que sea posible su incorporación al mercado laboral de forma estable y duradera en el tiempo. El Servicio de Ocupación de Catalunya subvenciona los contratos de trabajo en prácticas, durante 6 meses, a jornada completa. Los jóvenes que forman parte de este programa tienen que tener entre 16 y 29 años, deben tener en posesión de un título universitario o de formación profesional de grado medio o superior –o título oficialmente reconocido como equivalente- o tienen que contar con un certificado de profesionalidad que habilite a los jóvenes al ejercicio profesional, así como para cumplir los requisitos que exija la modalidad del contrato de trabajo en prácticas.