Aquest dilluns 21 de desembre s’ha celebrat un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Aquest dilluns 21 de desembre, a les 9:00h, ha tingut lloc un Ple Extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a petició dels regidors Daniel Caballero (PSC), Xavier Faura (Units-FIC) i Silvia Monfort (ERC-AM). El Ple s’ha celebrat a porta tancada per poder garantir totes les mesures de prevenció de contagis amb motiu de la pandèmia de COVID-19 i posteriorment s’ha publicat a Youtube.

S’hi han tractat els següents punts, tots a petició dels regidors que han sol·licitat la convocatòria del Ple:

1.-Constitució d’una taula de diàleg formada pels portaveus dels grups municipals del ple amb els representants del Club Segle XX a fi de trobar una solució política.

No s’ha aprovat

Vots a favor: 5 (2 del PSC, 1 d’Units-FIC, 1 d’Ara la Bisbal i 1 d’ERC-AM)

Vots en contra: 6 (6 de Compromís amb la Bisbal)

Abstencions: 0

Es proposava constituir una comissió de taula de diàleg formada per:

Els portaveus dels grups municipals

Presidència: L’alcaldessa i presidenta de la Corporació

Secretaria: Secretària interventora de l’Ajuntament o qualsevol altre tècnic, treballador o funcionari de l’Ajuntament amb funcions per a la redacció de les actes.

La taula comptaria amb l’assistència de dos representants de l’entitat Club Segle XX. L’àmbit d’actuació de la comissió seria la qüestió de la nul·litat del contracte d’arrendament i l’objectiu seria donar entrada a l’opinió de les parts implicades en aquest procés de nul·litat, dins de l’organització municipal, a fi de trobar una solució alternativa.

Els acords proposats, eren els següents:

Primer: aprovar la constitució de la comissió per la Taula de diàleg formada pels portaveus dels grups municipals del ple amb els representants del Club Segle XX a fi de trobar una solució política.

Segon: emetre notificació a l’entitat de la resolució adoptada en aquest ple i sol·licitar la designació de dos representants per assistir a la comissió en el termini màxim de 5 dies hàbils a comptar de la data d’aprovació.

Tercer: convocar reunió de la primera sessió de la comissió dintre dels següents 15 dies hàbils a la resolució adoptada en aquest ple i notificar-ho als representants designats pel Club Segle XX.

 

2.-Reserva de 20.000€ per a la creació d’unes noves subvencions destinades a les persones autònomes, petites empreses i mutualistes afectades per la situació generada per la Covid-19.

No s’ha aprovat

Vots a favor: 4 (2 del PSC, 1 d’Units-FIC i 1 d’ERC-AM)

Vots en contra: 6 (Compromís amb la Bisbal)

Abstencions: 1 (Ara la Bisbal)

Es proposava reservar 20.000 euros del crèdit disponible amb vinculació jurídica, per a la creació d’unes noves subvencions destinades a les persones autònomes, petites empreses i mutualistes de la Bisbal del Penedès afectades per la situació de la Covid-19. Així, es proposa reservar 20.000€ dels crèdits disponibles amb vinculació jurídica per dotar de base econòmica les bases reguladores per la greu situació que ha suposat l’aplicació de l’estat d’alarma, restriccions de mobilitat i restriccions d’activitats econòmiques, ja que “l’aplicació de les mesures esmentades han afectat greument al teixit econòmic i social de l’estat incrementant significativament la taxa d’atur en el 2n i 3r trimestre de 2020” i consideren oportú articular la reserva de part dels crèdits disponibles amb vinculació jurídica “amb la finalitat de reduir l’impacte de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 en l’activitat empresarial i/o professional del municipi. Els crèdits que es pretenen habilitar aniran destinats al normal funcionament de les competències municipals en matèria del foment de l’ocupació i lluita contra l’atur davant la crisi de la Covid-19.

L’acord que es portava a aprovació és el següent:

“Reservar crèdit, d’import 20.000€, de l’aplicació pressupostària 241.47003 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A empreses privades. Subvencions per al foment de l’ocupació. Subvencions a persones autònomes i petites empreses afectades per la Covid-19, per tal de dotar econòmicament unes noves subvencions destinades a les persones autònomes, petites empreses i mutualistes afectats per la situació generada per la Covid-19”.

 

3.-Bases reguladores subvencions destinades a les persones autònomes i petites empreses de la Bisbal del Penedès afectades per la situació generada per la Covid-19.

No s’ha aprovat

Vots a favor: 5 (2 del PSC, 1 d’Units-FIC, 1 d’Ara la Bisbal i 1 d’ERC-AM)

Vots en contra: 6 (Compromís amb la Bisbal)

Abstencions:

Es proposava crear les Bases reguladores subvencions destinades a les persones autònomes i petites empreses de la Bisbal del Penedès afectades per la situació generada per la Covid-19 amb la finalitat de “donar suport a persones autònomes, mutualistes, comerços, establiments de restauració i petites empreses de fins a 10 treballadors/es del municipi que hagin hagut de suspendre la seva activitat econòmica o que hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la situació generada per la Covid-19”.

Es proposen les següents quanties:

Quantia individualitzada de la subvenció si han suspès l’activitat per la Covid-19: (autònom o petita empresa de fins a 10 treballadors/es amb seu al municipi)

Sense treballadors/es contractats/des 700,00 €
Amb treballadors/es contractats/des 700,00€+ 200€ per treballador


Quantia individualitzada de la subvenció
si han registrat una reducció en la seva facturació del 2n i 3r trimestre 2020 en comparació amb el 2n i 3r trimestre 2019 del 25% o superior, com a conseqüència de l’aplicació de l’estat d’alarma. En cas que l’activitat tingui una antiguitat inferior a un any, la comparació serà amb la facturació mitjana mensual del 2019.

(autònom o petita empresa de fins a 10 treballadors/es amb seu al municipi)

% de reducció d’ingressos Sense treballadors/es contractats/des Amb treballadors/es contractats/des
Entre el 25 i el 50 % 300,00 € 400€+50€ per treballador
Més del 50 % 500,00 € 500€+100€ per treballador

Els acords plantejat en aquest punt són els següents:

Primer: Aprovar inicialment les bases reguladores i convocatòria de les subvencions a les persones autònomes, mutualistes i petites empreses de la Bisbal del Penedès afectades per la situació generada per la Covid-19, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, d’acord amb el text que figura a l’annex de la present proposta.

Segon: Sotmetre aquestes bases reguladores a informació pública mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de la Corporació durant un termini de vint dies; i inserir una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el cas que no es presenti cap al·legació, l’acord d’aprovació inicial s’elevarà a definitiu sense necessitat d’un acord exprés.

Tercer: Registrar la informació a incloure a la Base de Dades Nacional de Subvencions pels mitjans electrònics que aquesta proporcioni, acompanyada del text de la convocatòria i del seu extracte.

4.-Reserva de 40.000€ de crèdit disponible amb vinculació jurídica, per a la creació d’unes noves subvencions a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

No s’ha aprovat

Vots a favor: 5 (2 del PSC, 1 d’Units-FIC, 1 d’Ara la Bisbal i 1 d’ERC-AM)

Vots en contra: 6 (Compromís amb la Bisbal)

Abstencions:

Es proposava reservar 40.000€ dels crèdits disponibles amb vinculació jurídica per a dotar de base econòmica les bases reguladores del punt 5 del ple “per la greu situació generada per la crisi sanitària de la Covid-19, que ha suposat l’aplicació de l’estat d’alarma, restriccions de mobilitat i restriccions d’activitats econòmiques. L’aplicació de les mesures esmentades han afectat greument el teixit econòmic i social de l’estat incrementant significativament la taxa d’atur del 2n i 3r trimestre de 2020.

5.-Bases reguladores subvencions destinades a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi ocasionada per la Covid-19.

No s’ha aprovat

Vots a favor: 4 (2 del PSC, 1 d’Units-FIC, 1 i 1 d’ERC-AM)

Vots en contra: 6 (Compromís amb la Bisbal)

Abstencions: 1 (d’Ara la Bisbal)

Es proposen les bases reguladores de subvencions destinades a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària per la Covid-19 amb la següent finalitat: ”Ajudar a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la situació generada per la Covid-19, per fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics (llum i aigua), i de l’adquisició de productes d’alimentació i farmàcia”. Les bases s’adrecen a les persones i unitats familiars o de convivència que s’hagin vist afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, durant els mesos de setembre i octubre respecte el mes de febrer.

Es proposa la següent quantia: 

Quantia individualitzada de la subvenció:

Persones unitat familiar Quantitat
1 600€
2 900€
3 1.100€

Es concedirà una única subvenció per unitat familiar o de convivència.

Els acords del punt proposat eren els següents:

Primer: Aprovar inicialment les bases reguladores i convocatòria de les subvencions destinades a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, d’acord amb el text que figura a l’annex de la present proposta.

Segon: Sotmetre aquestes bases reguladores a informació pública mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de la Corporació durant un termini de vint dies; i inserir una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el cas que no es presenti cap al·legació, l’acord d’aprovació inicial s’elevarà a definitiu sense necessitat d’un acord exprés.

Tercer: Registrar la informació a incloure a la Base de Dades Nacional de Subvencions pels mitjans electrònics que aquesta proporcioni, acompanyada del text de la convocatòria i del seu extracte.


Este lunes 21 de diciembre, a las 9:00h, ha tenido lugar un Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès a petición de los concejales Daniel Caballero (PSC), Xavier Faura (Units-FIC), y Sílvia Monfort (ERC-AM). El Pleno se ha celebrado a puerta cerrada para poder garantizar todas las medidas de prevención de contagios con motivo de la pandemia de COVID-19 y posteriormente se ha publicado en Youtube.

Se han tratado los siguientes puntos, todos a petición de los concejales que han solicitado la convocatoria del Pleno

1.-Constitución de una mesa de diálogo formada por los portavoces de los grupos municipales del pleno con los representantes del Club Siglo XX con el fin de encontrar una solución política.

No se ha aprobado.

Votos a favor: 5 (2 del PSC, 1 de Units-FIC, 1 de Ara la Bisbal y 1 de ERC-AM)

Votos en contra: 6 (6 de Compromís amb la Bisbal)

Abstenciones: 0

Se proponía constituir una comisión de mesa de diálogo formada por:

Los portavoces de los grupos municipales

Presidencia: La alcaldesa y presidenta de la Corporación

Secretaria: Secretaria interventora del Ayuntamiento o cualquier otro técnico, trabajador o funcionario del Ayuntamiento con funciones para la redacción de las actas.

La mesa contaría con la asistencia de dos representantes de la entidad Club Siglo XX. El ámbito de actuación de la comisión sería la cuestión de la nulidad del contrato de arrendamiento y el objetivo sería dar entrada a la opinión de las partes implicadas en este proceso de nulidad, dentro de la organización municipal, con el fin de encontrar una solución alternativa.

Los acuerdos propuestos, eran los siguientes:

Primero: aprobar la constitución de la comisión para la Mesa de diálogo formada por los portavoces de los grupos municipales del pleno con los representantes del Club Siglo XX con el fin de encontrar una solución política.

Segundo: emitir notificación a la entidad de la resolución adoptada en este pleno y solicitar la designación de dos representantes para asistir a la comisión en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde la fecha de aprobación.

Tercero: convocar reunión de la primera sesión de la comisión dentro de los siguientes 15 días hábiles a la resolución adoptada en este pleno y notificársela a los representantes designados por el Club Siglo XX.

2.-Reserva de 20.000€ para la creación de unas nuevas subvenciones destinadas a las personas autónomas, pequeñas empresas y mutualistas por la situación generada por la Covid-19.

No se ha aprobado

Votos a favor: 4 (2 del PSC, 1 de Units-FIC y 1 de ERC-AM)

Votos en contra: 6 (Compromís amb la Bisbal)

Abstenciones: 1 (Ara la Bisbal)

Se proponía reservar 20.000 euros del crédito disponible con vinculación jurídica, par ala creación de unas nuevas subvenciones destinadas a las personas autónomas, pequeñas empresas y mutualistas de la Bisbal del Penedès afectadas por la situación de la Covid-19. Así, se proponía reservar 20.000€ de los créditos disponibles con vinculación jurídica para dotar de base económica las bases reguladoras por la grave situación que ha supuesto la aplicación del estado de alarma, restricciones de movilidad y restricciones de actividades económicas, ya que “la aplicación de las citadas medidas ha afectado gravemente al tejido económico y social del estado incrementando significativamente la tasa de paro en el 2º y 3º trimestre de 2020” y consideran oportuno articular la reserva de parte de los créditos disponibles con vinculación jurídica “con la finalidad de reducir el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 en la actividad empresarial y/o profesional del municipio. Los créditos que se pretenden habilitar irán destinados al normal funcionamiento de las competencias municipales en materia del fomento de la ocupación y lucha contra el paro ante la crisis de la Covid-19.

El acuerdo que se llevaba a aprobación es el siguiente:

“Reservar crédito, de importe 20.000€, de la aplicación presupuestaria 241.470003 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A empresas privadas. Subvenciones para el fomento de la ocupación. Subvenciones a personas autónomas y pequeñas empresas afectadas por la Covid-19, con tal de dotar económicamente unas nuevas subvenciones destinadas a las personas autónomas, pequeñas empresas y mutualistas afectados por la situación generada por la Covid-19”.

3.-Bases reguladoras subvenciones destinadas a personas autónomas y pequeñas empresas de la Bisbal del Penedès afectadas por la situación generada por la Covid-19.

No se ha aprobado

Votos a favor: 5 (2 del PSC, 1 d’Units-FIC, 1 d’Ara la Bisbal y 1 d’ERC-AM)

Votos en contra: 6 (Compromís amb la Bisbal)

Abstenciones:

Se proponía crear las Bases reguladoras subvenciones destinadas a personas autónomas y pequeñas empresas de la Bisbal del Penedès afectadas por la situación generada por la Covid-19 con la finalidad de “apoyar a las personas autónomas, mutualistas, comercios, establecimientos de la restauración y pequeñas empresas de hasta 10 trabajadores/as del municipio que hayan tenido que suspender su actividad económica o que hayan visto reducida su facturación como consecuencia de la situación generada por la Covid-19”.

Se proponen las siguientes cuantías:

Cuantía individualizada de la subvención si han suspendido la actividad por la Covid-19: (autónomo o pequeña empresa de hasta 10 trabajadores/as con sede en el municipio)

Sin trabajadores/as contratados/as 700,00 €
Con trabajadores contratados/as 700,00€+ 200€ por trabajador

Cuantía individualizada de la subvención si han registrado una reducción en su facturación del 2º y 3º trimestre 2020 en comparación con el 2º y 3º trimestre 2019 del 25% o superior, como consecuencia de la aplicación del estado de alarma. En el caso que la actividad tenga una antigüedad inferior a un año, la comparación será con la facturación mediana mensual del 2019.

(autónomo o pequeña empresa de hasta 10 trabajadores/as con sede en el municipio)

% de reducción de ingresos Sin trabajadores/as contratados/as Con trabajadores/as contratados
Entre el 25 y el 50 % 300,00 € 400€+50€ por trabajador
Más del 50 % 500,00 € 500€+100€ por trabajador

Los acuerdos en este punto son los siguientes:

Primero: Aprobar inicialmente las bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones a las personas autónomas, mutualistas y pequeñas empresas de la Bisbal del Penedès afectadas por la situación generada por la Covid-19, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, de acuerdo con el texto que figura en el anexo de la presente propuesta.

Segundo: Someter estas bases reguladoras a información pública mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona y en el tablón de anuncios de la Corporación durante un plazo de veinte días; e insertar una referencia de este anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el caso de que no se presente ninguna alegación, el acuerdo de aprobación inicial se elevará a definitivo sin necesidad de un acuerdo exprés.

Tercero: Registrar la información a incluir en la Base de Datos Nacional de Subvenciones por los medios electrónicos que esta proporciones, acompañada del texto de la convocatoria y de su extracto.

4.-Reserva de 40.000€ del crédito disponible con vinculación jurídica, para la creación de unas nuevas subvenciones a personas y unidades familiares o de convivencia afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

No se ha aprobado.

Votos a favor: 5 (2 del PSC, 1 de Units-FIC, 1 de Ara la Bisbal y 1 de ERC-AM)

Votos en contra: 6 (Compromís amb la Bisbal)

Abstenciones:

Se proponía reservar 40.000€ de los créditos disponibles con vinculación jurídica para dotar de base económica las bases reguladoras del punto 5 del pleno “por la grave situación generada por la crisis sanitaria de la Covid-19, que ha supuesto la aplicación del estado de alarma, restricciones de movilidad y restricciones de actividades económicas. La aplicación de las citadas medidas ha afectado gravemente al tejido económico y social del estado incrementando significativamente la tasa de paro del 2º y 3º trimestre de 2020.

5.- Bases reguladoras subvenciones destinadas a personas y unidades familiares o de convivencia afectadas por la crisis ocasionada por la Covid-19.

No se ha aprobado

Votos a favor: 4 (2 del PSC, 1 de Units-FIC y 1 de ERC-AM)

Votos en contra: 6 (Compromís amb la Bisbal)

Abstenciones: 1 (Ara la Bisbal)

Se proponen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a personas y unidades familiares o de convivencia afectadas por la crisis sanitaria por la Covid-19 con la siguiente finalidad: “Ayudar a personas y unidades familiares o de convivencia afectadas por la situación generada por la Covid-19, para hacer frente a los gastos derivados del alquiler o de la hipoteca de la vivienda habitual, de los suministros básicos (luz y agua), y de la adquisición de productos de alimentación y farmacia”. Las bases se dirigen a las personas y unidades familiares o de convivencia que se hayan visto afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, durante los meses de septiembre y octubre, respecto al mes de febrero.

Se propone la siguiente cuantía:

Cuantía individualizada de la subvención:

Personas por unidad familiar Cantidad
1 600€
2 900€
3 1.100€

Se concederá una única subvención por unidad familiar o de convivencia.

Los acuerdos del punto propuesto eran los siguientes:

Primero: aprobar inicialmente las bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones destinadas a personas y unidades familiares o de convivencia afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, de acuerdo con el texto que figura en el anexo de la presente convocatoria.

Segundo: Someter estas bases reguladoras a información pública mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona y en el tablón de anuncios de la Corporación durante un plazo de veinte días; e insertar una referencia de este anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. En caso que no se presente ninguna alegación, el acuerdo de aprobación inicial se elevará a definitivo sin necesidad de un acuerdo exprés.

Tercero: Registra la información a incluir en la Base de Datos Nacional de Subvenciones por los medios electrónicos que esta proporciones, acompañada de la convocatoria y de su extracto.