Aquest dilluns 21 de desembre s’ha celebrat el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

El dilluns 21 de desembre de 2020, a les 19h, va tenir lloc el Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès corresponent a aquest trimestre. El Ple s’ha celebrat de forma presencial i a porta tancada, per poder garantir totes les mesures de prevenció de contagis per la Covid-19, i l’enregistrament en vídeo es pot veure en aquest enllaç: https://youtu.be/gpaaiVxibnc

En primer lloc s’ha votat la urgència del punt: “Aprovar el manifest perquè la instal·lació de parcs fotovoltaics estigui consensuada amb el territori”.

S’ha aprovat la urgència amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

1.-Aprovació de l’acta del Ple ordinari del 21 de setembre de 2020.

S’ha aprovat

Vots a favor: 11. De Compromís amb la Bisbal (6), el PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

Vots en contra:

Abstencions:

 

2.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 26 d’octubre de 2020.

S’ha aprovat

Vots a favor: 11. De Compromís amb la Bisbal (6), el PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

Vots en contra:

Abstencions:

 

3.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 25 de novembre de 2020

S’ha aprovat

Vots a favor: 11. De Compromís amb la Bisbal (6), el PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

Vots en contra:

Abstencions:

 

4.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 4 de desembre de 2020

S’ha aprovat

Vots a favor: 11. De Compromís amb la Bisbal (6), el PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

Vots en contra:

Abstencions:

 

5.-Delegació de la recaptació voluntària de la taxa de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal a les activitats i instal·lacions

S’ha revisat el conveni de delegació de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos amb BASE –la versió era de 2012- i com que la taxa d’activitats només estava delegada en període executiu –no en període voluntari- s’ha proposat afegir al conveni amb BASE la taxa d’activitat en voluntària.

S’ha aprovat.

Vots a favor: 7. De Compromís amb la Bisbal (6) i Ara la Bisbal (1).

Vots en contra:

Abstencions: 4. Del PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) i ERC-AM (1).

 

6.- Reconeixement extrajudicial de crèdits amb l’aprovació de factures del servei de transport comarcal.

S’ha aprovat

Vots a favor: 11. De Compromís amb la Bisbal (6), el PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

Vots en contra:

Abstencions:

S’aprova el reconeixement de deute amb Autocars Poch pel transport comarcal amb un import de 10.175,38€ corresponent a: dues factures de l’any 2013, dues factures de l’any 2014, una factura de l’any 2015 i una factura de l’any 2016.

Durant el mandat 2015-2019 es van abonar els següents deutes:

Consell Comarcal del Baix Penedès: 33.306,12€ corresponents al transport escolar del curs 2012/13.

Transport comarcal: 18.561,54€

Aqualia: 59.313,56€: del manteniment de la Depuradora de l’Esplai (17.553,69€) i de millores a la xarxa (41.759,87€).

Factures pendents de pagar del 2014 i 2015 per un total de 186.216,46€.

No obstant això, va quedar per liquidar el deute amb el transport comarcal del 2011 al 2015 i una factura de 2016 per un import total de 20.257,27€. Com que en les juntes de govern de l’agost de 2013 i del març de 2015 es va aprovar el fet que les factures del transport comarcal no eren conformes per un total de 10.081,89€, tot i que el servei s’havia prestat, l’empresa no va presentar objeccions i, per tant, aquestes factures consten com a no conformes i s’ha procedit a reconèixer i aprovar les factures per un import de 10.175,38€.

 

7.- Modificació de crèdit 3PLE/2020 en la modalitat de suplement de crèdit.

S’ha aprovat.

Vots a favor: 7. De Compromís amb la Bisbal (6) i Ara la Bisbal (1).

Vots en contra: 4. Del PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) i ERC-AM (1).

Abstencions:

S’aprova la modificació de crèdit 3PLE/2020 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de l’exercici 2019 per 293.741,07€.

S’utilitzaran 293.741,07€ del romanent de tresoreria per a despeses generals per:

72.158,92€ per pagar a BASE de la Diputació de Tarragona per la gestió dels cobraments d’impostos i taxes, la part pendent d’aplicar a finals del 2020.

221.582,15€ al projecte fase 1 de rehabilitació del poliesportiu municipal

8.- Modificació de crèdit 4PLE/2020 en la modalitat de suplement de crèdit per a l’aplicació del superàvit pressupostari per amortitzar deute

S’ha aprovat.

Vots a favor: 6 de Compromís amb la Bisbal (6)

Vots en contra: 4. Del PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

Abstencions:

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “aquesta modificació de crèdit és per al compliment de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera: en cas de superàvit, es destinarà una part d’aquest superàvit a reduir el deute”.

Es destinen 469.700,84€ del romanent de tresoreria a amortitzar préstecs:

108.047,22€ d’un préstec de proveïdors del 2009

361.653,62€ a préstecs d’entitats bancàries del 2009

 

9.-Moció per una tornada segura a l’escola presentada pel grup municipal del PSC.

S’ha retirat aquest punt de l’ordre del dia a petició del PSC. Aquest grup municipal havia proposat aquest punt el 23 de setembre de 2020 per “defensar una tornada a l’escola segura per al conjunt de la comunitat educativa, amb les màximes garanties de protecció de la salut i de prevenció, conscients, però, que el risc zero no existeix. Insistim en la importància de garantir el dret a l’educació en equitat i de treballar per la màxima presencialitat de l’alumnat als centres, prioritàriament als d’educació especial, sense perdre de vista la importància de la socialització i de l’acció tutorial dels docents, d’avançar en currículums globalitzadors i integrats i de no retrocedir en experiències de renovació i transformació pedagògica. A més, volem posar de manifest la manca de places de cicles formatius que s’imparteixen a la nostra comarca, la qual cosa és incomprensible en un territori en el qual el teixit empresarial ha manifestat reiteradament la baixa qualificació dels demandants de feina”.

 

10.-Donar compte del període mig de pagament del 3r trimestre de 2020.

Es dona compte del període mig de pagament del 3r trimestre, que és de 25,54 dies, complint l’objectiu que sigui inferior a 30 dies.

El passat 21 d’octubre es va enviar aquesta informació, amb la documentació requerida, al Ministeri d’Hisenda.

 

11.-Donar compte de l’execució del pressupost 2020 corresponent al 3r trimestre de 2020.

Es dona compte de l’execució del pressupost 2020 del 3r trimestre. El passat 29 d’octubre es va enviar al Ministeri d’Hisenda la informació relativa a l’execució del 3r trimestre del pressupost 2020.

 

12.-Donar compte del pla anual de control financer 2019.

Es dona compte del pla anual de control financer 2019. Aquest control intern està regulat pel Reial Decret 423/2019, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic; i la resolució de 2 d’abril de 2020 estableix les instruccions de com ha de ser el contingut, estructura i format d’aquest informe.

L’alcaldessa Agnès Ferré ha explicat que “tant aquest control intern com altres tasques que es van afegint, fan que no hi hagi personal suficient per dur-ho a terme. Per això el 2019 no es va aprovar un pla anual de control financer i, aquest informe resum anual es basa en la funció d’intervenció, en actuacions de comprovació posterior i actuacions de control permanent.

L’informe conté la següent informació de forma més extensa:

El finançament de l’Ajuntament ve majoritàriament dels impostos directes (53,57%), de la participació en els tributs de l’estat (18,93%) i taxes (15,02%).

Existeixen factures del 2019 amb objeccions derivades de serveis que s’han de licitar. L’alcaldessa ha explicat que “des del 2015 cada any s’han licitat serveis i compres per anar reduint les factures amb objeccions”.

Referent a les subvencions es va crear el Registre municipal d’entitats i associacions el 2015 i pel 2020 i 2021 s’ha aprovat també el pla estratègic de subvencions.

 

13.-Donar compte dels Decrets d’alcaldia.

Es dona compte al Ple dels Decrets d’alcaldia signats des de l’últim Ple ordinari, celebrat el 21 de setembre de 2020.

14.-Donar compte de les actes de la Junta de Govern local.

S’ha donat compte de les actes de la Junta de Govern dels mesos de setembre, octubre i novembre.

 

15.-Punt entrat per urgència: Aprovar el manifest perquè la instal·lació de parcs fotovoltaics estigui consensuada amb el territori

S’ha aprovat

Vots a favor: 11. De Compromís amb la Bisbal (6), el PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

Vots en contra:

Abstencions:

S’ha aprovat el manifest perquè la instal·lació de parcs fotovoltaics estigui consensuada amb el territori.

L’alcaldessa Agnès Ferré ha explicat que hi ha acord entre els 4 alcaldes dels municipis afectats i que “els informes urbanístics municipals són desfavorables a la consulta prèvia sobre la viabilitat dels dos projectes d’instal·lació de plantes solars fotovoltaiques. El dijous 17 de desembre es van enviar aquests informes desfavorables a l’oficina territorial d’Acció i Avaluació Mediambiental, dels serveis Territorials de Tarragona del Departament de Territori i Sostenibilitat”.

Quant als informes, s’ha destacat que:

-Donada la proximitat al polígon industrial “Les planes baixes” caldria haver plantejat l’alternativa d’emplaçar els panells fotovoltaics en sòl industrial i/o en les cobertes de les naus industrials existents.

-No presenten l’estudi d’impacte i integració paisatgística, molt important per a la integració i preservació del territori, ja que la planta pot afectar l’estat de conservació de l’hàbitat de l’àliga cuabarrada.

-El planejament urbanístic vigent no inclou, en els usos admesos, els parcs solars fotovoltaics.

Enllaç al manifest aprovat: https://bisbalpenedes.com/web/2020/12/22/els-alcaldes-i-alcaldesses-del-baix-penedes-fan-un-front-comu-perque-la-installacio-de-parcs-fotovoltaics-estigui-consensuada-amb-el-territori/manifest-parcs-fotovoltaics-consnsuats/

 

El Ple ha finalitzat amb el torn de Precs i Preguntes.


El lunes 21 de diciembre de 2020, a las 19h, tuvo lugar el Pleno ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès correspondiente a este trimestre. El Pleno se ha celebrado de forma presencial y a puerta cerrada, para poder garantizar todas las medidas de prevención de contagios por la Covid-19, y la gravación en vídeo se puede ver en este enlace: https://youtu.be/gpaaiVxibnc

En primer lugar, se ha votado la urgencia del punto: “Aprobar el manifiesto para que la instalación de parques fotovoltaicos esté consensuada con el territorio”.

Se ha aprobado la urgencia con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

1.-Aprobación del acta del Pleno ordinario del 21 de septiembre de 2020.

Se ha aprobado

Votos a favor: 11. De Compromís amb la Bisbal (6), el PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

Votos en contra:

Abstenciones:

 

2.-Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 26 de octubre de 2020.

Se ha aprobado

Votos a favor: 11. De Compromís amb la Bisbal (6), el PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

Votos en contra:

Abstenciones:

 

3.-Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 25 de noviembre de 2020.

Se ha aprobado

Votos a favor: 11. De Compromís amb la Bisbal (6), el PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

Votos en contra:

Abstenciones:

 

4.-Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 4 de diciembre del 2020.

Se ha aprobado

Votos a favor: 11. De Compromís amb la Bisbal (6), el PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

Votos en contra:

Abstenciones:

 

5.-Delegación de la recaudación voluntaria de la tasa de servicios de intervención integral de la administración municipal a las actividades e instalaciones.

Se ha revisado el convenio de delegación de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de ingresos con BASE –la versión del año 2012- y como la tasa de actividades solamente estaba delegada en periodo ejecutivo –no en periodo voluntario- se ha propuesto añadir al convenio con BASE la tasa de actividad en voluntaria.

Se ha aprobado

Votos a favor: 7. De Compromís amb la Bisbal (6) y Ara la Bisbal (1)

Votos en contra:

Abstenciones: 4. Del PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) y ERC-AM (1).

 

6.- Reconocimiento extrajudicial de créditos con la aprobación de facturas del servicio de transporte comarcal.

Se ha aprobado.

Votos a favor: 11. De Compromís amb la Bisbal (6), el PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

Votos en contra:

Abstenciones:

Se aprueba el reconocimiento de deuda con Autocars Poch por el transporte comarcal con un importe de 10.175,38€ correspondiente a: dos facturas del año 2013, dos facturas del año 2014, una factura del año 2015 y una factura del año 2016.

Durante el mandato 2015-2019 se abonaron las siguientes deudas:

Consell Comarcal del Baix Penedès: 33.306,12€ correspondientes al transporte escolar del curso 2012/23.

Transporte comarcal: 18.561,54€

Aqualia: 59.313,56€: del mantenimiento de la Depuradora de l’Esplai (17.553,69€) y de mejoras en la red (41.759,87€).

Facturas pendientes de pagar del 2014 y 2015 por un total de 186.216,46€

No obstante, quedó por liquidar la deuda con el transporte comarcal del 2011 al 2015 y una factura del 2016 por un importe total de 20.257,27€. Como en las juntas de gobierno de agosto de 2013 y marzo de 2016 se aprobó el hecho que las facturas del transporte comarcal no eran conformes por un total de 10.081,89€, aunque el servicio se había prestado, la empresa no presentó objeciones y, por tanto, estas facturas constan como no conformes y se ha procedido a reconocer y aprobar las facturas por un importe de 10.175,38€.

 

7.-Modificación de crédito 3PLE/2020 en la modalidad de suplemento de crédito.

Se ha aprobado.

Votos a favor: 7. Compromís amb la Bisbal (6) y Ara la Bisbal (1).

Votos en contra: 4. Del PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) y ERC-AM (1).

Abstenciones:

Se aprueba la modificación de crédito 3PLE/2020 en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería del ejercicio 2019 por 293.751,07€.

Se utilizarán 72.158,92€ para pagar a BASE de la Diputación de Tarragona por la gestión de los cobros de impuestos y tasas, la parte pendiente de aplicar a finales del 2020.

221.582,15€ la proyecto fase 1 de rehabilitación del polideportivo municipal.

 

8.-Modificación de crédito 4PLE/2020 en la modalidad de suplemento de crédito para la aplicación del superávit presupuestario para amortizar deuda.

Se ha aprobado.

Votos a favor: 6 de Compromís amb la Bisbal (6).

Votos en contra: 4. Del PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

Abstenciones: –

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “esta modificación de crédito es para el cumplimiento de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera: en caso de superávit, se destinará una parte de este superávit a reducir la deuda”.

Se destinan 469.700,84€ del remanente de tesorería a amortizar préstamos:

108.047,22€ de un préstamo de proveedores del 2009

361.653,62€ a préstamos de entidades bancarias del 2009

 

9.-Moción por un retorno seguro a la escuela presentada pro el grupo municipal del PSC.

Se ha retirado este punto del orden del día a petición del PSC. Este grupo municipal había propuesto este punto el 23 de septiembre de 2020 para “defender un retorno al colegio seguro para el conjunto de la comunidad educativa, con las máximas garantías de protección de la salud y de prevención, conscientes de que el riesgo cero no existe. Insistimos en la importancia de garantizar el derecho a la educación en equidad y de trabajar por la máxima presencialidad del alumnado en los centros, prioritariamente en los de educación especial, sin perder de vista la importancia de la socialización y de la acción tutorial de los docentes, de avanzar en currículums globalizadores e integrados y de no retroceder en experiencias de renovación y transformación pedagógica. Además, queremos poner de manifiesto la falta de plazas de ciclos formativos que se imparten en nuestra comarca, la cual cosa es incomprensible en un territorio en el que el tejido empresarial ha manifestado reiteradamente la baja cualificación de los demandantes de trabajo”.

 

10.-Dar cuenta del periodo medio de pago del 3º trimestre de 2020.

Se da cuenta del periodo medio de pago del 3º trimestre, que es de 25,54 días, cumpliendo el objetivo de que sea inferior a 30 días.

El pasado 21 de octubre se mandó esta información, con la documentación requerida, al Ministerio de Hacienda.

 

11.-Dar cuenta de la ejecución del presupuesto 2020 correspondiente al 3º trimestre de 2020.

Se da cuenta de la ejecución del presupuesto 2020 del 3º trimestre. El pasado 29 de octubre se envió al Ministerio de Hacienda la información relativa a la ejecución del 3º trimestre del presupuesto 2020.

 

12.-Dar cuenta del plan anual de control financiero 2019.

Se dan cuenta del plan anual de control financiero 2019. Este control interno está regulado por el Real Decreto 423/2019, de 28 de abril, por el cual se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público; y la resolución del 2 de abril de 2020 establece las instrucciones de cómo tiene que ser el contenido, estructura y formato de este informe.

La alcaldesa Agnès Ferré ha explicado que “tanto este control interno como otras tareas que se van añadiendo, hacen que no haya personal suficiente para llevarlo a cabo. Por eso el 20190 no se aprobó un plan anual de control financiero y, este informe resumen anual se basa en la función de intervención, en actuaciones de comprobación posterior y actuaciones de control permanente”.

El informe contiene la siguiente información de forma más extensa:

La financiación del Ayuntamiento viene mayoritariamente de los impuestos directos (53,57%), de la participación en los tributos del estado (18,93%) y tasas (15,02%).

Existen facturas del 2019 con objeciones derivadas de servicios que se tienen que licitar. La alcaldesa ha explicado que “desde el 2015 cada año se han licitado servicios y compras para ir reduciendo facturas con objeciones”.

Referente a las subvenciones se creó un Registro municipal de entidades y asociaciones el 2015 y para el 2020 y 2021 se ha aprobado también el plan estratégico de subvenciones.

 

13.Dar cuenta de los Decretos de alcaldía

Se da cuenta al Pleno de los Decretos de alcaldía firmados desde el último Pleno ordinario, celebrado el 21 de septiembre de 2020.

 

14.-Dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno local.

Se ha dado cuenta de las actas de la Junta de Gobierno de los meses de septiembre, octubre y noviembre.

 

15.-Punto entrado por urgencia: Aprobar el manifiesto para que la instalación de parques fotovoltaicos esté consensuada con el territorio.

Se ha aprobado

Votos a favor: 11. De Compromís amb la Bisbal (6), el PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

Votos en contra:

Abstenciones:

Se ha aprobado el manifiesto para que la instalación de parques fotovoltaicos esté consensuada con el territorio.

La alcaldesa Agnès Ferré ha explicado que hay acuerdo entre los 4 alcaldes de los municipios afectaos y que “los informes urbanísticos municipales son desfavorables a la consulta previa sobre la viabilidad de dos proyectos de instalación de plantas solares fotovoltaicas. El jueves 17 de diciembre se enviaron estos informes desfavorables a la oficina territorial de Acción y Evaluación Medioambiental, de los servicios Territoriales de Tarragona del Departamento de Territorio y Sostenibilidad”.

En cuanto a los informes, se ha destacado que:

-Dada la proximidad al polígono industrial “Les planes baixes”habría que haber planteado la alternativa de emplazar los paneles fotovoltaicos en suelo industrial y/o en las cubiertas de las naves industriales existentes.

-No presentan el estudio de impacto e integración paisajística, muy importante para la integración y preservación del territorio, ya que la planta puede afectar al estado de conservación del hábitat del águila azor perdicera.

-El planeamiento urbanístico vigente no incluye, en los usos admitidos, los parques solares fotovoltaicos.

Enlace al manifiesto aprobado: https://bisbalpenedes.com/web/2020/12/22/els-alcaldes-i-alcaldesses-del-baix-penedes-fan-un-front-comu-perque-la-installacio-de-parcs-fotovoltaics-estigui-consensuada-amb-el-territori/manifest-parcs-fotovoltaics-consnsuats/

 

El Pleno ha finalizado con el turno de Ruegos y Preguntas.