S’aprova la liquidació del 4t trimestre del conveni en matèria de serveis socials amb al Consell Comarcal del Baix Penedès

La Junta de govern local del 14 de desembre va aprovar, a petició de la regidoria de Serveis Socials, la liquidació del 4t trimestre de 2020 del conveni en  matèria de serveis socials amb el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP).

La liquidació aprovada ascendeix a 18.206,49€, i correspon als serveis prestats durant el quart trimestre de 2020. Són els que es detallen a continuació:

 • Professionals i serveis socials bàsics: 9.471,61€
 • SAD dependència i SAD social: 2.165,26€
 • Servei d’acolliment residencial d’urgència: 260,08€
 • Transport adaptat: 686,11€
 • Serveis d’intervenció socioeducativa: 460,99€
 • Immigració: 268,95€
 • SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones):291,04 €
 • Despeses TIC: 92,47€
 • Centre obert: 1.266,66€
 • Educadors de carrer: 3.243,30€

El 23 de març es va aprovar, mitjançant Decret d’alcaldia, la pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa amb el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de serveis socials (2016/2019), subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca. L’aportació de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per a l’any 2020 serà de 76.282,98€.

Des de l’any 1989 el Consell Comarcal ha assumit competències en matèria de serveis socials i ha establert convenis de cooperació interadministrativa amb els ajuntaments de la comarca. El conveni vigent estableix la prestació del servei d’atenció social supeditat a les condicions del contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.


CASTELLANO | La Junta de gobierno local del 14 de diciembre ha aprobado, a petición de la concejalía de Servicios Sociales, la liquidación del 4º trimestre de 2020 del convenio en materia de servicios sociales con el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP).

La liquidación aprobada asciende a 18.206,49€ y corresponde a los servicios prestados durante el cuarto trimestre de 2020. Son los que se detallan a continuación:

 • Profesionales y servicios sociales básicos: 9.471,61€
 • SAD dependencia i SAD social: 2.165,26€
 • Servicio de acogimiento residencial de urgencia: 260,08€
 • Transporte adaptado: 686,11€
 • Servicios de intervención socioeducativa: 460,99€
 • Inmigración: 268,95€
 • SIAD (Servicio de Información y Atención a las Mujeres):291,04 €
 • Gastos TIC: 92,47€
 • Centre obert: 1.266,66€
 • Educadores de calle: 3.243,30€

El 23 de marzo se aprobó, mediante Decreto de alcaldía, la prórroga del convenio de cooperación interadministrativa con el Consell Comarcal del Baix Penedès en materia de servicios sociales (2016/2019), suscrito entre el Consell Comarcal del Baix Penedès y varios ayuntamientos de la comarca. La aportación del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès para el año 2020 será de 76.282,98€.

Desde el año 1989 el Consell Comarcal ha asumido competencias den materia de servicios sociales y ha establecido convenios de colaboración interadministrativa con los ayuntamientos de la comarca. El convenio vigente establece la prestación del servicio de atención social supeditado a las condiciones del contrato programa para la coordinación, la cooperación y la colaboración en materia de servicios sociales, otros programas relativos al bienestar social y políticas de igualdad entre el Consell Comarcal del Baix Penedès y el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya.

Comments are closed.