S’aprova la contractació de subministrament de paper d’impressió

La Junta de govern local ha aprovat la contractació del subministrament de paper d’impressió amb l’empresa LYRECO ESPAÑA, SA. en el marc de l’adhesió a la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). Mitjançant la contractació, s’adquireixen 320 paquets de paper de fibra reciclada premium de color blanc per un import total de 1.098,20€ (IVA inclòs).

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès està adherit al sistema d’adquisició centralitzada i la contractació de serveis a través de la central de compres de l’ACM des de l’octubre de 2019. La central de compres ofereix preus més econòmics i optimitza els terminis dels procediments administratius, ja que l’Ajuntament no du a terme la licitació per poder efectuar aquesta compra.


CASTELLANO | La Junta de gobierno local ha aprobado la contratación del suministro de papel de impresión con la empresa LYRECO ESPAÑA, SA. en el marco de la adhesión a la central de compras de la Associació Catalana de Municipis (ACM). Mediante la contratación, se adquieren 320 paquetes de papel de fibra reciclada premium de color blanco por un importe total de 1.098,20€ (IVA incluido).

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès está adherido al sistema de adquisición centralizada y la contratación de servicios a través de la central de compras de la ACM desde octubre 2019. La central de compras ofrece precios más económicos y optimiza los plazos de los procedimientos administrativos, ya que el Ayuntamiento no lleva a cabo la licitación para poder realizar dicha compra.