La Junta de govern ha aprovat l’adjudicació del subministrament, instal·lació i manteniment de sis punts de càmeres lectores de matrícules

PRIORAT DE LA BISBAL DES DEL PONT DE L'AUTOPISTA

La Junta de govern local va aprovar, el passat dilluns 14 de desembre, l’adjudicació del subministrament, instal·lació i manteniment de sis punts de càmeres lectores de matrícules a l’empresa TRADESEGUR, SA. per 67.613,59€ amb la següent distribució per anys:

 • 2020: instal·lació 2 càmeres i manteniment: 14.803,70€
  S’instal·laran al Priorat i La Miralba a començaments del 2021
 • 2021: instal·lació de 2 càmeres i manteniment: 16.555,26€
  S’instal·laran a La Miralba i Can Gordei.
 • 2022: instal·lació de 2 càmeres i manteniment: 20.487€

A Can Gordei i l’Esplai

 • 2023: manteniment de les 6 càmeres: 5.255,88€
 • 2024: manteniment de les 6 càmeres: 5.255,88€
 • 2025: manteniment de les 6 càmeres: 5.255,87€

L’Ajuntament iniciarà la instal·lació de càmeres lectores de matrícules a principis de l’any 2021 amb l’objectiu de garantir la seguretat pública al municipi, procurar la utilització pacífica de les vies i espais públics i assegurar la convivència ciutadana.

El passat mes d’agost es va aprovar l’expedient de licitació per a la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment de sis punts de control (Lot 1) i la certificació de sis punts de control (Lot 2). Es van presentar 6 empreses i a l’octubre la Junta de Govern va aprovar la classificació de les proposicions presentades pels licitadors i requerir al licitador que va presentar la millor oferta perquè, en el termini de deu dies hàbils, presentés la documentació justificativa corresponent per optar al Lot 1, que va ser presentada dins del termini establert.

Quant al Lot 2, en virtut de la clàusula 17a del plec de clàusules administratives particulars, s’ha acordat no adjudicar-lo.


CASTELLANO | La Junta de gobierno local aprobó, el pasado lunes 14 de diciembre, la adjudicación del suministro, instalación y mantenimiento de seis puntos de cámaras lectoras de matrículas a la empresa TRADESEGUR, SA. por 67.613,59€ con la siguiente distribución por años:

 • 2020: instalación de 2 cámaras y mantenimiento: 14.803,70€.

Se instalarán en el Priorat y La Miralba a principios del 2021.

 • 2021: instalación de 2 cámaras y mantenimiento: 16.555,26€
  Se instalarán en La Miralba y Can Gordei
 • 2022: instalación de 2 cámaras y mantenimiento: 20.487€

En Can Gordei y l’Esplai

 • 2023: mantenimiento de las 6 cámaras: 5.255,88€
 • 2024: mantenimiento de las 6 cámaras: 5.255,88€
 • 2025: mantenimiento de las 6 cámaras: 5.255,87€

El Ayuntamiento iniciará la instalación de cámaras lectoras de matrículas a principios del año 2021 con el objetivo de garantizar la seguridad pública en el municipio, procurar la utilización pacífica de las vías y espacios públicos y asegurar la convivencia ciudadana.

El pasado mes de agosto se aprobó el expediente de licitación para la contratación del suministro, instalación y mantenimiento de seis puntos de control (Lote 1) y la certificación de seis puntos de control (Lote 2). Se han presentado 6 empresas y en octubre la Junta de Gobierno aprobó la clasificación de las proposiciones presentadas por los licitadores y requerir al licitador que presentó la mejor oferta para que, en el plazo de diez días hábiles, presentase la documentación justificativa correspondiente para optar al Lote 1, que se presentó dentro del plazo establecido.

En cuanto al Lote 2, en virtud de la cláusula 17ª del pliego de cláusulas administrativas particulares, se ha acordado no adjudicarlo.