La Junta de govern ha aprovat sol·licitar a la Diputació de Tarragona modificar les anualitats de la subvenció del PAM 2020-2023

La Junta de govern local del 14 de desembre va aprovar, a petició d’alcaldia, sol·licitar a la Diputació de Tarragona modificar les anualitats de la subvenció del PAM 2020/2023, quedant de la següent manera:

Obra Import de la subvenció Any de la nova planificació Any de la previsió inicial
Ampliació del local social de Can Gordei 53.165,47€ 2020 – queda tal com es va sol·licitar 2020
Ampliació del local social del Priorat 51.314,89€ 2021 – queda tal com es va sol·licitar 2021
Arranjament de la fassina 100.000€ 2022 – com que el projecte encara no està redactat ni aprovat se sol·licita passar-lo a l’any següent 2021
Arranjament d’infraestructures de la Riba 335.000€ 2022 – Es va sol·licitar per al 2021 però la subvenció que ha atorgat el PUOSC per a la inversió és per al 2022 i 2024, per aquest motiu es passa a l’any 2022. 2021
Arranjament del camí del Priorat 100.000€ 2022 – queda tal com es va sol·licitar 2022

 

L’octubre de 2020 la Diputació de Tarragona va aprovar la concessió de les subvencions corresponents a l’anualitat 2020 del PAM 2020-2023 i les planificacions quadriennals. Van aprovar un import total de 589.258, 89€ distribuïts de la següent manera:

2020: l’actuació sol·licitada i 53.165,47€ de subvenció

2021: les 3 actuacions sol·licitades per un total de 486.314,89€

2022: l’actuació sol·licitada i 49.779,53€


CASTELLANO | La Junta de gobierno local del 14 de diciembre aprobó, a petición de alcaldía, solicitar a la Diputación de Tarragona modificar las anualidades de la subvención del PAM 2020/2023, quedando de la siguiente manera:

Obra Importe de la subvención Año de la nueva planificación Año de la previsión inicial
Ampliación del local social de Can Gordei 53.165,47€ 2020 – queda tal como se solicitó 2020
Ampliación del local social del Priorat 51.314,89€ 2021 – queda tal como se solicitó 2021
Arreglo de la fassina 100.000€ 2022 – como el proyecto todavía no está redactado ni aprobado se solicita pasarlo al año siguiente 2021
Arreglo de infraestructuras de la Riba 335.000€ 2022 – Se solicitó para el 2021 pero la subvención que ha otorgado el PUOSC para la inversión es para el 2022 y 2024, por este motivo se pasa al año 2022 2021
Arreglo del camino del Priorat 100.000€ 2022 – queda tal como se solicitó 2022

 

En octubre de 2020 la Diputación de Tarragona aprobó la concesión de las subvenciones correspondientes a la anualidad 2020 del PAM 2020-2023 y las planificaciones cuadrienales. Se aprobó un importe total de 589.258,89€, distribuidos de la siguiente manera:

2020: la actuación solicitada y 53.165,47€ de subvención

2021: las 3 actuaciones solicitadas por un total de 486.314,89€

2022: la actuación solicitada y 49.779,53€