Se signa el Decret d’adjudicació del contracte del servei de consergeria del camp de futbol municipal

POLIESPORTIU I CAMPT DE FUTBOL 1 - copia

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha signat un Decret d’alcaldia –aquest dimarts 10 de novembre de 2020- per a l’adjudicació del contracte del servei de consergeria del camp de futbol municipal a l’empresa Empreses d’inserció de les comarques de Tarragona EI, SL, per 52.003,38€ (IVA inclòs) per un període de dos anys (24 mesos), prorrogable a un any més (12 mesos), a comptar a partir del moment de la signatura del contracte.

A causa de la situació actual, s’ha resolt suspendre la tramitació amb motiu de l’estat d’alarma i l’ordre de tancament de les instal·lacions esportives i, per tant, el contracte es formalitzarà quan s’aixequin aquestes mesures, és a dir, quan efectivament es pugui iniciar la prestació del servei.

La finalitat d’aquesta licitació és comptar amb el servei de consergeria, manteniment i neteja del camp de futbol municipal, així com fer de suport als equips de futbol del municipi. Aquestes tasques es consideren importants des de l’equip de govern per tal d’assolir els objectius marcats per l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès en matèria d’esport. Alhora, aquest contracte també persegueix l’objectiu de fomentar l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció laboral. Per aquest motiu la licitació s’ha fet mitjançant procediment obert i de caràcter reservat a favor de centres especials de treball d’iniciativa social i d’empreses d’inserció.

Quant a la licitació, s’han presentat un total de tres empreses dins del termini establert. La Junta de govern va aprovar, al mes d’octubre, la classificació de les propostes presentades per part dels licitadors, d’acord amb el plec de clàusules, i es va requerir a l’empresa amb major puntuació perquè presentés, dins dels 10 dies hàbils següents, la documentació corresponent. Com que l’empresa va presentar la documentació dins del termini establert, el passat 10 de novembre l’alcaldessa va signar el Decret d’alcaldia d’adjudicació del contracte de l’esmentat servei.


CASTELLANO | La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha firmado un Decreto de alcaldía –este martes 10 de noviembre de 2020- para la adjudicación del contrato del servicio de conserjería del campo de futbol municipal a la empresa Empreses d’inserció de les comarques de Tarragona EI, SL, por 52.003,38€ (IVA incluido) por un periodo de dos años (24 meses), prorrogable a un año más (12 meses), a contar a partir del momento de la firma del contrato.

A causa de la situación actual, se ha resuelto suspender la tramitación con motivo del estado de alarma y la orden de cierre de las instalaciones deportivas y, por tanto, el contrato de se formalizará cuando se levanten las restricciones, es decir, cuando efectivamente se pueda iniciar la prestación del servicio.

La finalidad de esta licitación es contar con el servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del campo de fútbol municipal, así como hacer de soporte  a los equipos de futbol del municipio. Estos trabajos se consideran importantes desde el equipo de gobierno con tal de alcanzar los objetivos marcados por el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès en materia de deporte. A su vez, este contrato también persigue el objetivo de fomentar la ocupación de personas con dificultades de inserción laboral. Por ese motivo la licitación se ha realizado mediante procedimiento abierto y de carácter reservado a favor de centros especiales de trabajo de iniciativa social y de empresas de inserción.

En cuanto a la licitación, se han presentado un total de tres empresas dentro del plazo establecido. La Junta de gobierno aprobó, en el mes de octubre, la clasificación de las propuestas presentadas por parte de los licitadores, de acuerdo con el pliego de cláusulas, y se requirió a la empresa con mayor puntuación para que presentase, dentro del plazo de los 10 días hábiles siguientes, la documentación correspondiente. Como la empresa presentó la documentación dentro del plazo establecido, el pasado 10 de noviembre la alcaldesa firmó el Decreto de alcaldía de adjudicación del contrato de dicho servicio.