Ja han començat les obres de reparació de la canonada del Priorat de la Bisbal que baixa del carrer Toledo al fons del torrent del Manyer

OBRES CARRER TOLEDO AIGUA

Ja han començat les obres de reparació de la canonada del Priorat de la Bisbal que baixa del carrer Toledo al fons del torrent del Manyer.

Aquestes obres es duen a terme perquè s’ha detectat que no baixa l’efluent residual que hauria de baixar -en condicions normals- del tram de sanejament que descendeix del carrer Toledo fins al torrent del Manyer a causa d’un trencament en la canonada de formigó, a l’inici del carrer Toledo. Per aquest motiu, es duen a terme unes obres que consisteixen en l’enderroc de la canonada de formigó existent, l’adequació de la rasa i de les terres afectades pel tram a renovar i, per últim, la construcció del nou tram de sanejament i de dos pous de registre.

De moment s’han fet treballs de desbrossament del terreny i s’ha començat a fer la rasa.


CASTELLANO | Ya han empezado las obras de reparación de la tubería del Priorat de la Bisbal que baja de la calle Toledo hasta el fondo del torrente del Manyer.

Estas obras se llevan a cabo porque se ha detectado que no baja el afluente residual que debería bajar -en condiciones normales- del tramo de saneamiento que desciende de la calle Toledo hasta el torrente del Manyer a causa de una rotura en la cañería de hormigón, en el principio de la calle Toledo. Por este motivo, se llevan a cabo unas obras que consisten en el derribo de la cañería de hormigón existente, la adecuación de la zanja y de las tierras afectadas por el tramo a renovar y, por último, la construcción del nuevo tramo de saneamiento y de dos pozos de registro.

De momento se han realizado trabajos de desbrozado del terreno y se ha empezado a hacer la zanja.