Comunicat de l’equip de govern amb motiu de l’inici de la Festa Major 2020

8FE70F81-0C02-4A99-A6CC-372428252E67

Vivim temps diferents i tots ens hem hagut d’habituar a aquesta nova realitat. Hi ha dies que es fa difícil aquesta nova situació però hem d’anar endavant, amb voluntat i esperança. Avui comença la Festa Major 2020. Serà una festa diferent, ‘Emmascarada’. El programa també és molt diferent del d’altres anys, amb força canvis i molts actes que no es poden dur a terme a causa de la situació actual, però hem d’adaptar-nos a la situació i reinventar-nos, sense deixar de caminar endavant. I, precisament, amb aquesta voluntat d’anar endavant, des de l’equip de govern no hem volgut deixar de celebrar la nostra festa, encara que enguany sigui molt diferent de la d’altres anys. I ho hem fet amb responsabilitat i amb optimisme perquè creiem fermament que la cultura és segura. A més, ens hem assegurat que el programa en què hem treballat fos adient per a la situació: una vegada hem tingut confeccionat el programa de Festa Major, l’hem fet arribar a la Generalitat de Catalunya perquè des del CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya del Departament d’Interior) i el Comitè del Tècnic del PROCICAT (Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya) avaluessin la seva idoneïtat.

Des del CECAT ens han informat que no és necessària cap autorització del CECAT ni del Comitè Tècnic del PROCICAT per dur a terme la nostra festa major. Ens han informat que en el moment actual es poden realitzar tota mena d’activitats (a excepció d’activitats com discoteques, sales de festes i activitats amb pista de ball) sempre que compleixin les condicions que estableix la normativa general de prevenció de la Covid-19 (Resolució SLT 1429/2020 i obligatorietat de mascareta en espais públics) així com les condicions específiques que tenen alguns municipis (i aquest no és el cas de la Bisbal del Penedès).

Des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès hem apostat per tirar endavant la Festa Major ‘Emmascarada’. Serà una festa diferent però esperem que la gaudiu. Us recordem que en tots els actes serà obligatori dur la mascareta. Per això hem confeccionat unes mascaretes amb motius dels elements de cultura popular bisbalencs perquè les pugueu lluir durant aquests dies de festa. Durant els dies 10, 11 i 12 d’agost les heu pogut demanar a l’Ajuntament, tal com s’indicava al programa. Recordeu també que s’hauran de preservar les mesures de distanciament amb les altres persones. En els actes que es duran a terme a l’envelat els assistents hauran de seure de forma individual i, entre les cadires, hi haurà la distància que marca la normativa. En el cas dels actes que es duran a terme al carrer, apel·lem a la responsabilitat de la ciutadania. Recordeu, la Covid-19 no ha marxat, segueix entre nosaltres. Per això és important ser-ne conscients i mirar d’afrontar l’etapa de represa o nova normalitat amb optimisme però amb precaució. Tingueu-ho present durant la festa major i recordeu que cal portar la mascareta, preservar les distàncies i rentar-se les mans de forma freqüent.

Abans d’acabar aquest escrit volem agrair la predisposició i la feina de totes aquelles persones i entitats que fan possible la Festa Major ‘emmascarada’. Esperem que l’any vinent puguem tirar endavant les propostes i actes que enguany no s’han pogut dur a terme.

Avui divendres 14 d’agost, dia festiu a la Bisbal del Penedès, donem inici a la nostra Festa Major. Gaudim-la amb optimisme i responsabilitat! Visca la Bisbal del Penedès i la nostra Festa Major!


COMUNICADO DEL EQUIPO DE GOBIERNO CON MOTIVO DEL INICIO DE LA FIESTA MAYOR 2020

Vivimos tiempos distintos y todos nos hemos tenido que habituar a esta nueva realidad. Hay días en los que se hace difícil esta nueva situación pero debemos seguir adelante, con voluntad y esperanza. Hoy empieza la Fiesta Mayor 2020. Será una fiesta distinta, ‘Enmascarada’. El programa también es muy distinto del de otros años, con muchos cambios y muchos actos que no se pueden llevar a cabo a causa de la situación actual, pero debemos adaptarnos a la situación y reinventarnos, sin dejar de ir hacia delante. Y precisamente, con esta voluntad de seguir adelante, desde el equipo de gobierno no hemos querido dejar de celebrar nuestra fiesta, aunque este año sea muy distinta a la de otros años. Y lo hemos hecho con responsabilidad y optimismo porqué creemos firmemente que la cultura es segura. Además, nos hemos asegurado de que el programa en el que hemos trabajado fuese adecuado a la situación: una vez hemos tenido confeccionado el programa de Fiesta Mayor, lo hemos hecho llegar a la Generalitat de Catalunya para que desde el CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya del Departament d’Interior) y el Comitè Técnico del PROCICAT (Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya) evaluasen su idoneidad.

Desde el CECAT nos han informado que no es necesaria ninguna autorización del CECAT ni del Comité Técnico del PROCICAT para llevar a cabo nuestra fiesta mayor. Nos han informado que en el momento actual se pueden llevar a cabo todo tipo de actividades (a excepción de actividades como discotecas, salas de fiestas y actividades como pista de baile) siempre que cumplan las condiciones que establece la normativa general de prevención de la Covid-19 (Resolución SLT 1429/2020 y obligatoriedad de mascarilla en espacios públicos) así como las condiciones específicas que tienen algunos municipios (y este no es el caso de la Bisbal del Penedès).

Desde el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès hemos apostado por llevar a cabo la Fiesta Mayor ‘Enmascarada’. Será una fiesta distinta pero esperamos que la disfrutéis. Os recordamos que en todos los actos será obligatorio llevar mascarilla. Por eso hemos confeccionado unas mascarillas con motivos de los elementos de la cultura popular de la Bisbal para que las podáis lucir durante estos días de fiesta. Durante los días 10, 11 y 12 de agosto las habéis podido solicitar en el Ayuntamiento, tal como se indicaba en el programa. Recordad también que se tendrán que preservar las medidas de distanciamiento con las otras personas. En los actos que se llevarán a cabo en el entoldado los asistentes deberán sentarse de forma individual y, entre las sillas, habrá la distancia que marca la normativa. En el caso de los actos que se llevarán a cabo en la calle, apelamos a la responsabilidad ciudadana. Recordad, la Covid-19 no se ha ido, sigue entre nosotros. Por eso es importante que seamos conscientes de ello y que intentemos afrontar la etapa de la nueva normalidad  con optimismo pero con precaución. Tenedlo presente durante la fiesta mayor y recordad que hay que llevar la mascarilla, preservar las distancias y lavarse las manos de forma frecuente.

Antes de acabar este escrito queremos agradecer la predisposición y el trabajo de todas aquellas personas y entidades que hacen posible la Fiesta Mayor ‘enmascarada’. Esperamos que el año que viene podamos llevar a cabo las propuestas y los actos que este año no se han podido realizar.

Hoy viernes 14 de agosto, día festivo en la Bisbal del Penedès, damos inicio a nuestra Fiesta Mayor. ¡Disfrutémosla con optimismo y responsabilidad! ¡Viva la Bisbal del Penedès y nuestra Fiesta Mayor!