Aquest dilluns 15 de juny ha tingut lloc el Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès corresponent a aquest trimestre

200617 PLE ORDINARI TELEMaTIC-LA BISBAL DEL PENEDES

Aquest dilluns 15 de juny ha tingut lloc el Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès corresponent a aquest trimestre. El Ple ha comptat amb l’assistència de tots els membres de la Corporació Municipal i s’ha celebrat telemàticament, i en directe, a través d’internet. Es pot tornar a veure en aquest enllaç: https://youtu.be/U5NdW0-3cOw

S’hi han tractat els següents punts, corresponents a l’ordre del dia:

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple ordinari anterior del 16 de març de 2020.

S’ha aprovat per unanimitat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

Punt 2. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari de l’11 de maig de 2020.

S’ha aprovat per unanimitat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

Punt 3. Aprovació de la modificació del Calendari Fiscal 2020

S’ha aprovat per unanimitat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

El calendari fiscal per a l’any 2020 es va aprovar en el Ple ordinari del 16 de desembre de 2020 però, a causa de la declaració de l’Estat d’alarma per la pandèmia de Covid-19, la Diputació de Tarragona va aprovar per Decret, el 18 de març de 2020, la suspensió els períodes d’ingrés inclosos al Calendari Fiscal i l’Anunci de Cobrament Any 2020 pel que fa als ingressos de dret públic de venciment periòdic i notificació col·lectiva dels municipis que tenen delegada la recaptació a través de l’organisme autònom BASE (www.base.cat), amb l’objectiu d’alleugerir la càrrega econòmica de la ciutadania davant la crisi sanitària, i va anunciar la modificació del calendari de pagaments. El nou calendari ja està vigent però, com que el mes de desembre es va aprovar el calendari fiscal per a l’any 2020 per Ple, l’equip de govern ha considerat oportú elevar aquesta modificació del Calendari Fiscal 2020 al Ple.

Punt 4. Moció d’Alcaldia sobre el Manifest d’Alcaldes i Alcaldesses del Baix Penedès per a una estratègia comuna per tal d’impulsar socioeconòmicament la comarca.

S’ha aprovat per unanimitat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

El Consell d’alcaldes del Baix Penedès del 12 de maig va aprovar un manifest perquè els municipis de la comarca compartissin una estratègia comuna per tal d’impulsar socioeconòmicament la comarca del Baix Penedès. Inicialment es va posar en marxa la Taula del Baix Penedès amb l’objectiu de “fer públic el greuge continuat que pateix el conjunt de la comarca, que es tradueix en aspectes com una sostinguda baixa inversió per part de les administracions superiors, amb una distorsió entre la necessitat real i el nombre d’efectius pel que fa a Mossos, Agents Rurals, Bombers i mestres, entre d’altres (…) i es van presentar esmenes concretes per als pressupostos del 2020 de la Generalitat de Catalunya que van ser desestimades al Ple del Parlament de Catalunya”. Ara, davant la crisi sanitària i socioeconòmica de la pandèmia de Covid-19, “la situació socioeconòmica de la comarca s’ha vist agreujada”.

Després de l’aprovació del Pressupost 2020 de la Generalitat de Catalunya i l’anunci de la revisió d’aquest, els alcaldes i les alcaldesses del Baix Penedès demanen que s’incloguin, a la revisió, de manera prioritària:

“a) Les inversions necessàries per millorar la sanitat a la comarca. Destacant les actuacions pendents a l’Hospital del Vendrell d’ampliació del servei d’Urgències, consultes externes, hospitals de dies, llits d’hospitalització, de pal·liatius i de llarga estada i aparcament.

b) Dotar tots els municipis de la comarca d’un Pla de xoc de contractació pública destinat als col·lectius més afectats per la pèrdua de llocs de treball a conseqüència de la Covid-19.

c) Incrementar els recursos personals i econòmics per a les àrees d’atenció a les persones en risc de vulnerabilitat.

d) La bonificació dels peatges habituals a la C-32 en els trams que connecten la comarca amb altres punts com són les entrades a la mateixa autopista i el peatge de Cubelles, el 100% de l’import total, mentre duri la concessió.

Demanem també que s’atenguin el conjunt de propostes plantejades el passat mes de gener a la Taula del Baix Penedès (mobilitat, política industrial, sostenibilitat, medi natural, etc.)

Donar trasllat d’aquest manifest al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, als membres de la Taula del Baix Penedès i a tots els ajuntaments de la comarca”.

Punt 5. Moció d’Alcaldia per a unes escoles i una educació amb seguretat al Baix Penedès

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1) i Ara la Bisbal (1) i l’abstenció d’ERC-AM (1).

El Ple extraordinari i urgent del Consell Comarcal del Baix Penedès, celebrat el 26 de maig de 2020, va aprovar per majoria absoluta la moció que s’ha elevat al Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès aquest dilluns 15 de juny de 2020. Es tracta d’una moció que manifesta “la seva preocupació en referència al futur de les escoles dels nostres municipis i a l’educació dels nostres alumnes” i proposava l’adopció dels següents acords:

“PRIMER. Demanar al Departament d’Educació que abans de fer públiques decisions que puguin afectar les competències, responsabilitats, serveis, instal·lacions, pressupostos o autonomia del Consell Comarcal i dels ajuntaments del Baix Penedès es reuneixi amb els municipis per acordar les diferents fórmules de col·laboració entre administracions. Actuar d’una altra manera, com s’ha fet, pot posar en risc aquestes col·laboracions.

SEGON. Donar trasllat de l’acord al Consell Comarcal del Baix Penedès, a l’Escola Ull de Vent, a l’IES Coster de la Torre, als Serveis Territorials d’Educació del Camp de Tarragona, a la Conselleria d’Educació del Govern de la Generalitat de Catalunya i als ajuntaments de la comarca”.

Punt 6. Donar compte de la Resolució de la Comissió de preus de Catalunya sobre la modificació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua.

El Ple extraordinari del 12 de desembre de 2019 va aprovar, per unanimitat, la no acceptació de la modificació de tarifes del servei d’abastament d’aigua potable proposada per l’empresa concessionària FCC-Aqualia S.A. La modificació plantejada suposava l’augment de la tarifa del 1r tram de consum (de 0 a 20m³) i l’increment de dues de les tres quotes fixes: la quota de servei i la de conservació d’infraestructures. Després del Ple, es va remetre l’acord a la Comissió de Preus de Catalunya que ha acordat, a data d’11 de febrer de 2020, denegar la sol·licitud de modificació de tarifes, d’acord amb les conclusions del Ple del 12 de desembre de 2019. Al Ple d’aquest dilluns 15 de juny de 2020 s’ha donat compte de la resolució de la Comissió de Preus de Catalunya.

Punt 7. Donar compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019

S’ha donat compte al Ple del Decret d’alcaldia del 14 de març de 2020 d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019. La liquidació aprovada va ser enviada a la Comunitat Autònoma i al Ministeri d’Hisenda, tal com estableix l’Ordre HAP/2105/2012, de l’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, del 17 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Punt 8. Donar compte de l’informe d’Intervenció d’avaluació de les regles fiscals de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019

Es dona compte de l’informe d’intervenció de la liquidació del pressupost 2019, d’acord amb el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, del 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, del 2 de novembre.

L’informe certifica que:

L’Ajuntament compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, ja que hi ha superàvit pressupostari i l’Ajuntament té una capacitat de finançament d’1.030.156,39€

L’Ajuntament compleix l’objectiu de la regla de la despesa, ja que la variació de la despesa computable entre el 2019 i el 2018 no supera la taxa de referència del creixement del PIB, publicada pel Ministeri d’Economia, d’acord amb la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seva normativa.

L’Ajuntament compleix amb l’objectiu del límit de deute públic. L’import del deute viu total a 31 de desembre de 2019 és d’1.172.708,82€. Aquesta quantitat suposa un deute viu del 28,83% i, per tant, és inferior al límit del 110% que estableix la normativa vigent.

Punt 9. Donar compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació del pla pressupostari a mitjà termini

Es dona compte al Ple del Decret d’Alcaldia, del 13 de març de 2020, d’aprovació del pla pressupostari a mitjà termini per al període 2021-2023 en compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El Pla contempla la previsió d’ingressos i despeses per als exercicis 2021, 2022 i 2023.

Punts 10 i 11. Donar compte de l’informe d’Intervenció d’avaluació de les regles fiscals de la modificació de crèdit 1ALC/2020 en la modalitat de generació de crèdits per ingressos i donar compte de l’informe d’Intervenció d’avaluació de les regles fiscals de la modificació de crèdit 2ALC/2020 en la modalitat d’incorporació de romanents de crèdit.

Es dona compte de l’informe favorable d’intervenció que acompanya la modificació de crèdit 1ALC/2020, aprovada per Decret d’Alcaldia el 6 de febrer de 2020. L’informe és favorable a la modificació de crèdit de la partida de formació perquè es compleixen tots els paràmetres que marca la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. La partida de formació tenia 8.000€ i es va incrementar fins als 25.400€ amb 17.400€ provinents de la subvenció derivada del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i altres ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del programa “Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès”.

Es dona compte de l’informe favorable d’Intervenció d’avaluació de les regles fiscals de la modificació de crèdit 2ALC/2020. Amb aquesta modificació de crèdit es van incorporar al pressupost de 2019 crèdits corresponents a compromisos de despesa adquirits el 2019 però que no s’havien pogut pagar perquè no estaven acabats quan va finalitzar l’any 2019 i s’aprovava el pagament de 272.146,96€ amb partides de despesa del pressupost de l’exercici 2019. També es va aprovar la incorporació de crèdits de 2019 per a projectes que no s’han pogut iniciar per un total d’1.034.981,46€ corresponents a les obres de remodelació del pavelló poliesportiu i construcció de l’edifici annex destinat a vestidors. Aquesta modificació es finança amb diverses subvencions concedides i amb romanent de tresoreria.

Punt 12. Donar compte de l’execució del pressupost del primer trimestre de 2020

Es dona compte de l’enviament al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques del resum de l’estat d’execució del pressupost del primer trimestre de 2020 i de l’informe de secretaria-intervenció, conforme s’ha tramès la informació dins el termini establert.

Punt 13. Donar compte del període mitjà de pagament del primer trimestre de 2020

Es dona compte al Ple del període mitjà de pagament del primer trimestre de 2020, que és de 29,35 dies. Aquesta informació es va remetre al Ministeri d’Hisenda, com exigeix la Llei, el passat 4 de maig.

Punt 14. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

Es dona compte dels Decrets d’alcaldia des del mes de març fins a començaments de juny. Els Decrets són públics des del moment en què se signen i es poden consultar al Portal de Transparència.

Punt 15. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

Es dona compte dels acords de les Juntes de Govern Local des de l’últim Ple ordinari fins ara. Les actes de les Juntes de Govern són públiques i es pengen al Portal de Transparència quan estan aprovades.

Punt 16. Informe d’Alcaldia

L’alcaldessa Agnès Ferré informa de dos àmbits sobre els quals han sol·licitat informació -mitjançant el registre d’entrada de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès- els grups municipals del PSC, Units per la Bisbal – FIC i ERC-AM:

-Pagament de factures: l’alcaldessa ha explicat que “els Decrets d’alcaldia que citen, del 2019, fan referència a l’aprovació de factures degudament conformades pels responsables dels respectius serveis, que acrediten que s’ha prestat el servei o s’ha rebut la compra sol·licitada. Per tant, tot el que es paga s’ha fet o s’ha comprat. Al pressupost hi ha crèdit per pagar-les i les factures compleixen els requisits formals i materials exigits. L’informe de secretaria-intervenció adverteix que hi ha deficiències en la seva tramitació i/o de facturacions realitzades sense cap contracte”. Segons ha explicat Ferré, “per donar continuïtat als serveis públics en virtut de l’interès general i d’acord amb els informes emesos pels responsables dels serveis, i tenint en compte que s’ha prestat efectivament el servei, les factures s’aproven i es paguen. Si no es fes, es produiria un enriquiment injust, ja que no pagaríem a qui ha prestat un servei o venut un producte a l’Ajuntament”.

-Compliment de la Llei de Protecció de Dades: l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “és molt complicat complir la Llei de Protecció de Dades i la Llei de Transparència perquè hi ha una línia molt fineta” i ha afegit que el que publica l’Ajuntament és “en base a la Llei i a les recomanacions de la Diputació de Tarragona i la Generalitat”. Ferré ha volgut aclarir que les dades que es publiquen “no tenen categoria d’especial protecció, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals” i “en cap cas apareix el nom i cognoms de l’interessat i el seu número d’identificació complet”.

Punt 17. Precs i preguntes


CASTELLANO | Este lunes 15 de junio ha tenido lugar el Pleno ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès correspondiente a este trimestre. El Pleno ha contado con la asistencia de todos los miembros de la Corporación municipal y se ha celebrado telemáticamente, y en directo, a través de internet. Se puede volver a ver en este enlace: https://youtu.be/U5NdW0-3cOw

Se han tratado los siguientes puntos, correspondientes al orden del día:

Punto 1. Aprobación del acta de la sesión del Pleno ordinario anterior del 16 de marzo de 2020.

Se ha aprobado por unanimidad con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

Punto 2. Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 11 de mayo de 2020.

Se ha aprobado por unanimidad con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

Punto 3. Aprobación de la modificación del Calendario Fiscal 2020.

Se ha aprobado por unanimidad con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

El calendario fiscal para el año 2020 se aprobó en el Pleno ordinario del 16 de diciembre de 2020 pero, a causa de la declaración del Estado de alarma por la pandemia de Covid-19, la Diputación de Tarragona aprobó por Decreto, el 18 de marzo de 2020, la suspensión de los periodos de ingreso incluidos en el Calendario Fiscal y el Anuncio de Cobro Año 2020 en cuanto a los ingresos de derecho público de vencimiento periódico y notificación colectiva de los municipios que tienen delegada la recaudación a través del organismo autónomo BASE (www.base.cat), con el objetivo de aligerar la carga económica de la ciudadanía ante la crisis sanitaria, y anunció la modificación del calendario de pagos. El nuevo calendario ya está vigente pero, teniendo en cuenta que el mes de diciembre se aprobó el calendario fiscal para el año 2020 por Pleno, el equipo de gobierno ha considerado oportuno elevar esta modificación del Calendario Fiscal 2020 al Pleno.

Punto 4. Moción de Alcaldía sobre el Manifiesto de Alcaldes y Alcaldesas del Baix Penedès para una estrategia común con tal de impulsar socioeconómicamente la comarca.

Se ha aprobado por unanimidad con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

El Consejo de alcaldes del Baix Penedès del 12 de mayo aprobó un manifiesto para que los municipios de la comarca compartiesen una estrategia común por tal de impulsar socioeconómicamente la comarca del Baix Penedès. Inicialmente se puso en marcha la ‘Taula del Baix Penedès’ con el objetivo de “hacer público el agravio continuado que sufre el conjunto de la comarca, que se traduce en aspectos como una sostenida baja inversión por parte de las administraciones superiores, con una distorsión entre la necesidad real y el número de efectivos de Mossos, Agentes Rurales, Bomberos y maestros, entre otros (…) y se presentaron enmiendas concretas para los presupuestos 2020 de la Generalitat de Catalunya que fueron desestimadas en el Pleno del Parlamento de Catalunya”. Ahora, ante la crisis sanitaria y socioeconómica de la pandemia de Covid-19, “la situación socioeconómica de la comarca se ha visto agravada”.

Después de la aprobación del Presupuesto 2020 de la Generalitat de Catalunya y del anuncio de la revisión del mismo, los alcaldes y las alcaldesas del Baix Penedès piden que se incluyan, en la revisión, de manera prioritaria.

“a) Las inversiones necesarias para mejorar la sanidad de la comarca. Destacando las actuaciones pendientes en el Hospital del Vendrell de ampliación del servicio de Urgencias, consultas externas, hospitales de día, camas de hospitalización, de paliativos y de larga estancia y aparcamiento.

b) Dotar a todos los municipios de la comarca de un Plan de choque de contratación pública destinado a los colectivos más afectados por la pérdida de puestos de trabajo a consecuencia de la Covid-19.

c) Incrementar los recursos personales y económicos para las áreas de atención a las personas en riesgo de vulnerabilidad.

d) La bonificación de los peajes habituales en la C-32 en los tramos que conectan la comarca con otros puntos como son las entradas al mismo autopista y el peaje de Cubelles, el 100% del importe total, mientras dure la concesión.

Pedimos también que se atiendan el conjunto de las propuestas planteadas el pasado mes de enero en la ‘Taula del Baix Penedès (movilidad, política industrial, sostenibilidad, medio natural, etc.).

Dar traslado de este manifiesto al Gobierno de la Generalitat, a todos los grupos políticos del Parlamento de Catalunya, a los miembros de la ‘Taula del Baix Penedès’ y a todos los ayuntamientos de la comarca”.

Punto 5. Moción de Alcaldía para unas escuelas y una educación con seguridad en el Baix Penedès.

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1) y Ara la Bisbal (1) y la abstención de ERC-AM (1).

El Pleno extraordinario y urgente del Consell comarcal del Baix Penedès, celebrado el 26 de mayo de 2020, aprobó por mayoría absoluta la moción que se ha elevado al Pleno ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès este lunes 15 de junio de 2020. Se trata de una moción que manifiesta “su preocupación en referencia al futuro de las escuelas de nuestros municipios y a la educación de nuestros alumnos” y proponía la adopción de los siguientes acuerdos:

“PRIMERO. Pedir al Departamento de Educación que antes de hacer públicas decisiones que puedan afectar a las competencias, responsabilidades, servicios, instalaciones, presupuestos o autonomía del Consell Comarcal y de los ayuntamientos del Baix Penedès se reúna con los municipios para acordar las distintas fórmulas de colaboración entre administraciones. Actuar de otra manera, como se ha hecho, puede poner en riesgo estas colaboraciones.

SEGUNDO. Dar traslado del acuerdo al Consell Comarcal del Baix Penedès, a la Escola Ull de Vent, al IES Coster de la Torre, a los Servicios Territoriales de Educación del Camp de Tarragona, a la Conselleria d’Educació del Gobierno de la Generalitat de Catalunya y a los ayuntamientos de la comarca”.

Punto 6. Dar cuenta de la Resolución de la Comisión de precios de Catalunya sobre la modificación de las tarifas del servicio de suministro de agua.

El Pleno extraordinario del 12 de diciembre de 2019 aprobó, por unanimidad, la no aceptación de la modificación de tarifas del servicio de abastecimiento de agua potable propuesta por la empresa concesionaria FCC-Aqualia S.A. La modificación planteada suponía el aumento de la tarifa del 1º tramo de consumo (de 0 a 20m³) y el incremento de dos de las tres cuotas fijas: la cuota de servicio y la de conservación de infraestructuras. Después del Pleno, se remitió el acuerdo a la Comisión de Precios de Catalunya que ha acordado, a fecha de 11 de febrero de 2020, denegar la solicitud de modificación de tarifas, de acuerdo con las conclusiones del Pleno del 12 de diciembre de 2019. En el Pleno de este lunes 15 de junio de 2020 se ha dado cuenta de la resolución de la Comisión de Precios de Catalunya.

Punto 7. Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019.

Se ha dado cuenta al Pleno del Decreto de alcaldía del 14 de marzo de 2020 de aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. La liquidación aprobada fue enviada a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda, tal como establece la Orden HAP/2105/2012, del 1 de octubre, por la cual se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley orgánica 2/2012, del 17 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Punto 8. Dar cuenta del informe de Intervención de evaluación de las reglas fiscales de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019.

Se da cuenta del informe de intervención de la liquidación del presupuesto 2019, de acuerdo con el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, del 12 de diciembre, de estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, del 2 de noviembre.

El informe certifica que:

El Ayuntamiento cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, ya que hay superávit presupuestario y el Ayuntamiento tiene una capacidad de financiación de 1.030.156,39€.

El Ayuntamiento cumple el objetivo de la regla del gasto, ya que la variación del gasto computable entre el 2019 y el 2018 no supera la tasa de referencia del crecimiento del PIB, publicada por el Ministerio de Economía, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa.

El Ayuntamiento cumple con el objetivo del límite de deuda pública. El importe de la deuda viva total a 31 de diciembre de 2019 es de 1.172.708,82€. Esta cantidad supone una deuda vida del 28,83% y, por lo tanto, es inferior al límite del 110% que establece la normativa vigente.

Punto 9. Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de aprobación del plan presupuestario a medio plazo.

Se da cuenta en el Pleno del Decreto de Alcaldía, del 13 de marzo de 2020, de aprobación del plan presupuestario a medio plazo para el periodo 2021-2023 en cumplimiento de las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley orgánica 2/2012, del 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El Plan contempla la previsión de ingresos y gastos para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Puntos 10 y 11. Dar cuenta del informe de Intervención de evaluación de las reglas fiscales de la modificación de crédito 1ALC/2020 en la modalidad de generación de créditos para ingresos y dar cuenta del informe de Intervención de evaluación de las reglas fiscales de la modificación de crédito 2ALC/2020 en la modalidad de incorporación de remanentes de crédito.

Se da cuenta del informe favorable de intervención que acompaña la modificación de crédito 1ALC/2020, aprobada por Decreto de Alcaldía el 6 de febrero de 2020. El informe es favorable a la modificación de crédito de la partida de formación porque se cumplen todos los parámetros que marca la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La partida de formación tenía 8.000€ y se incrementó hasta los 25.400€ con 17.400€ provenientes de la subvención derivada del convenio de colaboración con el Consell Comarcal del Baix Penedès y otros ayuntamientos de la comarca para el desarrollo del programa “Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès”.

Se da cuenta del informe favorable de Intervención de evaluación de las reglas fiscales de la modificación de crédito 2ALC/2020. Con esta modificación de crédito se incorporaron al presupuesto del 2019 créditos correspondientes a compromisos de gasto adquiridos el año 2019 y se aprobaba el pago de 272.146,96€ con partidas de gasto del presupuesto del ejercicio 2019. También se aprobó la incorporación de créditos de 2019 para proyectos que no se han podido iniciar por un total de 1.034.981,46€ correspondientes a las obras de remodelación del pabellón polideportivo y la construcción del edificio anexo destinado a vestidores. Esta modificación se financia con los importes de varias subvenciones concedidas y con el remanente de tesorería.

Punto 12. Dar cuenta de la ejecución del presupuesto del primer trimestre del 2020

Se da cuenta del envío al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas del resumen del estado de ejecución del presupuesto del primer trimestre del 2020 y del informe de secretaría-intervención, conforme se ha enviado la información dentro del plazo establecido.

Punto 13. Dar cuenta del periodo medio de pago del primer trimestre del 2020.

Se da cuenta al Pleno del periodo medio de pago del primer trimestre del 2020, que es de 29,35 días. Esta información se envió al Ministerio de Hacienda, como exige la Ley, el pasado 4 de mayo.

Punto 14. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía.

Se da cuenta de los Decretos de alcaldía desde el mes de mazo hasta inicios de junio. Los Decretos son públicos desde el momento en el que se firman y se pueden consultar en el Portal de Transparencia.

Punto 15. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

Se da cuenta de los acuerdos de las Juntas de Gobierno Local desde el último Pleno ordinario hasta ahora. Las actas de las Juntas de Gobierno son públicas y se cuelgan en el Portal de Transparencia cuando están aprobadas.

Punto 16. Informe de Alcaldía.

La alcaldesa Agnès Ferré informa de dos ámbitos sobre los cuales han solicitado información -mediante el registro de entrada del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès- los grupos municipales del PSC, Units per la Bisbal – FIC y ERC-AM.

-Pago de facturas: la alcaldesa ha explicado que “los Decretos de alcaldía que citan, del 2019, hacen referencia a la aprobación de facturas debidamente conformadas por los responsables de los respectivos servicios, que acreditan que se ha prestado el servicio o se ha recibido la compra solicitada. Por lo tanto, todo lo que se paga se ha hecho o se ha comprado. En el presupuesto hay crédito para pagarlas y las facturas cumplen los requisitos formales y materiales exigidos. El informe de secretaría-intervención advierte de que hay deficiencias en su tramitación i/o de facturas realizadas sin ningún contrato”. Según ha explicado Ferré, “para dar continuidad a los servicios púbicos en virtud del interés general y de acuerdo con los informes emitidos por los responsables de los servicios, y teniendo en cuenta que se ha prestado efectivamente el servicio, las facturas se aprueban y se pagan. Si no se hiciese, se produciría un enriquecimiento injusto, ya que no pagaríamos a quien ha prestado un servicio o vendido un producto al Ayuntamiento”.

-Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos: la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “es muy complicado cumplir la Ley de Protección de Datos y la Ley de Transparencia porque hay una línea muy finita” y ha añadido que lo que publica el Ayuntamiento es “con base en la Ley y a las recomendaciones de la Diputación de Tarragona y la Generalitat”. Ferré ha querido aclarar que los datos que se publican “no tienen categoría de especial protección, de conformidad con la Ley orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales” y “en ningún caso aparece el nombre y los apellidos del interesado y su número de identificación completo”.

Punto 17. Ruegos y preguntas.