El mercat setmanal tornarà a obrir aquest dimecres 3 de juny

fruita mercat setmanal

El pròxim dimecres 3 de juny de 2020 es restablirà el mercat setmanal tenint en compte les indicacions de les autoritats sanitàries i donant compliment a les mesures vigents en matèria de prevenció de riscos laborals i normativa. Totes les mesures s’aniran actualitzant en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries.

La Regidoria de Comerç demana tant als paradistes com a les persones que s’apropin a comprar al mercat que, en tot moment, segueixin les mesures establertes.

A continuació enumerem les indicacions i mesures que s’hauran de tenir en compte:

 • Manteniment de l’activitat a l’espai on se celebra habitualment.
 • Limitació a un terç de les parades habituals o autoritzades.
 • Priorització dels comerciants que comercialitzin productes alimentaris i de primera necessitat.
 • Limitació de l’afluència de clients, de manera que s’asseguri el manteniment de la distància social de 2 metres.
 • Delimitació de l’espai destinat al mercat amb cinta d’obra, tanques o qualsevol altre element que permeti marcar els seus límits, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions.
 • Distribució lineal de les parades, evitant que quedin unes al davant de les altres, amb una separació mínima de 2,5 metres entre els laterals.
 • Senyalització de la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques a terra o balisses, i cartelleria; i senyalització, en aquells casos en què sigui possible l’atenció individualitzada de més d’un client alhora, que no es podrà realitzar de manera simultània pel mateix treballador.
 • Disposició de dispensadors de gel hidroalcohòlic a les immediacions del mercat.
 • Manteniment d’una distància mínima de 2 metres entre les persones venedores d’una mateixa parada.
 • Manteniment d’una distància mínima de 2 metres entre venedors i clients.
 • No manipulació per part dels consumidors dels productes comercialitzats. Només els venedors podran tocar els productes, seguint les instruccions i recomanacions d’higiene establertes per les autoritats sanitàries.
 • No disposició de productes de prova no destinats a la venda que impliquin la manipulació directa per successius clients.
 • Priorització de pagament amb targeta.
 • Neteja i desinfecció de les parades amb freqüència.
 • Intensificació de les tasques de neteja i desinfecció de l’espai destinat al mercat.
 • Informació als venedors i als clients sobre les mesures organitzatives i d’higiene i sobre la necessitat de cooperar en el seu compliment.
 • Vigilància del mercat durant l’horari de funcionament per garantir el compliment de les normes.

Recordem que el 24 de març es va ordenar, mitjançant Decret d’Alcaldia, la suspensió del mercat setmanal de venda no sedentària fora de l’establiment comercial (venda ambulant) com a mesura de prevenció contra la Covid-19.

Tenint en compte el Pla per a la transició cap a una nova normalitat i l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, que defineix que els ajuntaments podran reobrir els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària a la via pública, donant preferència als productes alimentaris i de primera necessitat i procurant garantir la seva no manipulació per part dels consumidors, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha decidit reobrir el mercat dels dimecres, amb una limitació del 25% de les parades habituals o autoritzades i una afluència inferior a un terç de l’aforament habitual.


CASTELLANO | El próximo  miércoles 3 de junio de 2020 se restablecerá el mercado semanal teniendo en cuenta las indicaciones de las autoridades sanitarias y dando cumplimiento a las medidas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales y normativa. Todas las medidas se irán actualizando en función de las indicaciones de las autoridades sanitarias.

La Concejalía de Comercio pide tanto a los paradistas como a las personas que se acerquen a comprar al mercado que, en todo momento, sigan las medidas establecidas.

A continuación enumeramos las indicaciones y medidas que se deberán tener en cuenta:

 • Mantenimiento de la actividad en el espacio donde se celebra habitualmente.
 • Limitación a un tercio de las paradas habituales o autorizadas.
 • Priorización de los comerciantes que comercialicen productos alimentarios y de primera necesidad.
 • Limitación de la afluencia de clientes, de manera que se asegure el mantenimiento de la distancia social de 2 metros.
 • Delimitación del espacio destinado al mercado con cinta de obra, vallas o cualquier otro elemento que permita marcar sus límites, con el objetivo de evitar aglomeraciones.
 • Distribución lineal de las paradas, evitando que queden unas delante de las otras, con una separación mínima de 2,5 metros entre los laterales.
 • Señalización de la distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre clientes, con marcas en el suelo o balizas y cartelería; y señalización, en aquellos casos en que sea posible la atención individualizada de más de un cliente a la vez, que no se podrá realizar de manera simultánea por el mismo trabajador.
 • Disposición de dispensadores de gel hidroalcohólico en las inmediaciones del mercado.
 • Mantenimiento de una distancia mínima de 2 metros entre las personas vendedoras de una misma parada.
 • Mantenimiento de una distancia mínima de 2 metros entre vendedores y clientes.
 • No manipulación por parte de los consumidores de los productos comercializados. Solo los vendedores podrán tocar los productos, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de higiene establecidas por las autoridades sanitarias.
 • No disposición de productos de prueba no destinados a la venta que impliquen la manipulación directa por sucesivos clientes.
 • Priorización del pago con tarjeta.
 • Limpieza y desinfección de las paradas con frecuencia.
 • Intensificación de los trabajos de limpieza y desinfección del espacio destinado al mercado.
 • Información a los vendedores y a los clientes sobre las medidas organizativas y de higiene y sobre la necesidad de cooperar en su cumplimiento.
 • Vigilancia del mercado durante el horario de funcionamiento para garantizar el cumplimiento de las normas.

Recordamos que el 24 de marzo se ordenó, mediante Decreto de Alcaldía, la suspensión del mercado semanal de venta no sedentaria fuera del establecimiento comercial (venta ambulante) como medida de prevención contra la Covid-19.

Teniendo en cuenta el Plan para la transición hacia una nueva normalidad y la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, que define que los ayuntamientos podrán reabrir los mercados al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública, dando preferencia a los productos alimentarios y de primera necesidad y procurando garantizar su no manipulación por parte de los consumidores, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha decidido reabrir el mercado de los miércoles, con una limitación del 25% de las paradas habituales o autorizadas y una afluencia inferior a un tercio del aforo habitual.