S’aprova un contracte menor per estudiar quina és l’opció de transport públic urbà més adequada per a la Bisbal

bus interior

La Junta de Govern del 25 de maig de 2020 va aprovar un contracte menor per al servei d’assistència tècnica per a la licitació del servei de transport urbà, ja que el gener de 2021 finalitzarà la pròrroga del servei que actualment presta l’empresa La Hispano de Fuente en Segures SA i es vol estudiar quina opció de transport públic urbà és la més adequada al municipi.

En l’actualitat, el municipi de la Bisbal del Penedès compta amb un servei de bus urbà amb les següents característiques:

  • Servei regular de dues línies – i per tant dos vehicles- que connecten totes les urbanitzacions amb el nucli urbà, coordinades amb l’entrada i la sortida de l’Institut. Expedicions a les 7:30h i a les 14:45h.
  • Servei a demanda: transport des de qualsevol de les parades del servei regular fins al nucli urbà entre les 9 i les 14h (amb reserva prèvia el dia anterior).

Ara, s’ha aprovat un contracte menor amb AMTU (Associació dels Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà), entitat a la qual està associat l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, per un import de 13.915€ (IVA inclòs) amb l’objectiu de fer un estudi que inclourà:

-Assessorament tècnic per a la definició del nou servei de Transport públic: estudi de demanda, ingressos i costos del servei.

-Assessorament tècnic per a la licitació del servei: realització del Plec Tècnic, proposta de Plec Administratiu, justificació del VEC, informe de necessitats i monitoratge del procés de licitació (respostes a les preguntes dels licitadors i preparació dels informes d’adjudicació).


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 25 de mayo de 2020 aprobó un contrato menor para el servicio de transporte urbano, ya que en enero de 2021 finalizará la prórroga del servicio que actualmente presta la empresa La Hispano de Fuente de Segures SA y se quiere estudiar qué opción de transporte público urbano es la más adecuada para el municipio.

En la actualidad, el municipio de la Bisbal del Penedès cuenta con un servicio de bus urbano con las siguientes características:

  • Servicio regular de dos líneas – y por lo tanto dos vehículos-que conectan todas las urbanizaciones con el núcleo urbano, coordinadas con la entrada y la salida del Instituto. Expediciones a las 7:30h y a las 14:45h.
  • Servicio a demanda: transporte desde cualquiera de las paradas del servicio regular hasta el núcleo urbano entre las 9 y las 14h (con reserva previa el día anterior).

Ahora, se ha aprobado un contrato menor con AMTU (Associació dels Municipis per la Mobilitat i el Transportu Urbà), entidad a la que está asociado el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, por un importe de 13.915€ (IVA incluido) con el objetivo de hacer un estudio que incluirá:

-Asesoramiento técnico para la definición del nuevo servicio de Transporte público: estudio de demanda, ingresos y costes del servicio.

-Asesoramiento técnico para la licitación del servicio: realización del Pliego Técnico, propuesta del Pliego Administrativo, justificación del VEC, informe de necesidades y monitoreo del proceso de licitación (respuestas a las preguntas de los licitadores y preparación de los informes de adjudicación).