Aquest dilluns l’alcaldessa Agnès Ferré ha signat un decret d’alcaldia amb noves mesures per evitar la propagació del COVID-19

200330 ALCALDESSA SIGNANT DECRET

L’alcaldessa Agnès Ferré ha signat un decret d’alcaldia, avui dilluns 30 de març de 2020, amb noves mesures per evitar la propagació del COVID-19.

Aquest decret es pot descarregar fent clic aquí i resol el següent:

PRIMER. Atesa la pròrroga de l’estat d’alarma fins a les 0.00 hores del 12 d’abril de 2020, prorrogar els terminis de les mesures adoptades per aquest Ajuntament per fer front a la situació de crisi sanitària i evitar la propagació del COVID-19 al municipi durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a nou avís.

SEGON. Identificar com a serveis bàsics I estratègics de necessària garantia per part d’aquest Ajuntament els següents:

 1. Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies públiques, i control d’aliments i begudes.
 2. Seguretat i vigilància general.
 3. Neteja de les instal·lacions de l’edifici de l’Ajuntament.
 4. Seu electrònica i registre general.
 5. Sistemes i serveis informàtics.
 6. Processos interns per garantir el mínim imprescindible operatiu de l’organització.
 7. Resolucions d’Alcaldia.

TERCER. Disposar que el personal al servei d’aquest Ajuntament desenvolupi les seves tasques mitjançant teletreball, sempre que sigui possible, durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a nou avís.

QUART. Disposar el següent pel que fa al personal al servei d’aquest Ajuntament adscrit als serveis bàsics i estratègics de necessària garantia que no pugui acollir-se al teletreball, durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a nou avís:

a.El personal de la brigada municipal continuarà dividit en dos grups. El primer grup prestarà els seus serveis la setmana del 30 de març de 2020; i el segon, la del 6 d’abril de 2020; en l’horari comprès entre les 7:30 i les 15 hores, de dilluns a divendres; i, així, successivament durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a nou avís. Al llarg de la jornada laboral es prendran totes les mesures corresponents. Les hores de treball no prestades tindran la consideració de permís retribuït i hauran de ser recuperades des del dia següent al de la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.

b.El personal del servei d’informació i inspecció continuarà dividit en quatre unitats. De dilluns a divendres, un agent cobrirà l’horari de matí (de les 8 a les 15:30 hores); un altre, l’horari de tarda (de les 15 a les 22:30 hores); i el tercer, descansarà. Aquests torns s’aniran canviant durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a nou avís. El quart agent seguirà prestant els seus serveis durant el cap de setmana, dissabte i diumenge, de les 7 a les 19 hores. Al llarg de la jornada laboral es prendran totes les mesures corresponents. Les hores de treball no prestades tindran la consideració de permís retribuït i hauran de ser recuperades des del dia següent al de la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.

c.L’uixer de l’escola serà dispensat de la prestació dels seus serveis durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a nou avís. Les hores de treball no prestades tindran la consideració de permís retribuït i hauran de ser recuperades des del dia següent al de la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.

d.El personal de neteja s’organitzarà en un torn d’una única persona, que s’ocuparà de la neteja de les instal·lacions de l’edifici de l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de les 15 a les 19 hores, durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a nou avís. Aquest torn s’anirà canviant diàriament. Al llarg de la jornada laboral es prendran totes les mesures corresponents. Les hores de treball no prestades tindran la consideració de permís retribuït i hauran de ser recuperades des del dia següent al de la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.

e.La persona encarregada de l’oficina d’atenció al ciutadà seguirà prestant part dels seus serveis a l’edifici de l’Ajuntament, que continuarà tancat al públic, per tal d’atendre els tràmits electrònics i telefònics, en l’horari comprès entre les 9 i les 14 hores, durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a nou avís.

f.La persona encarregada del servei de suport informàtic seguirà prestant part dels seus serveis a l’edifici de l’Ajuntament, que continuarà tancat al públic, durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a nou avís.

CINQUÈ. Comunicar la present resolució a tots i a totes els treballadors i les treballadores al servei d’aquest Ajuntament.

SISÈ. Publicar el contingut de la present resolució a l’espai web i a les xarxes socials d’aquest Ajuntament per al seu general coneixement.

SETÈ. Sense perjudici de la seva immediata executivitat, donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió ordinària que celebri.

 

DECRET DEL 15 DE MARÇ DE 2020

El passat diumenge 15 de març de 2020, l’alcaldessa va signar un decret d’adopció de mesures per evitar la propagació del COVID-19. Es pot consultar aquí. Com s’indica al primer punt del decret signat a data de 30 de març de 2020, les mesures anteriors queden prorrogades.

Concretament, en el decret anterior es va resoldre el següent:

PRIMER. Ordenar el tancament al públic de l’edifici de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès per a un termini de 15 dies i fins a nou avís.

SEGON. Establir que les vies d’atenció al públic siguin l’electrònica i la telefònica, aquesta última en l’horari comprès entre les 9 i les 14 hores de dilluns a divendres, per a un termini de 15 dies i fins a nou avís.

TERCER. Disposar que el personal de les oficines i de la llar d’infants al servei d’aquest Ajuntament desenvolupi les seves funcions mitjançant teletreball per a un termini de 15 dies i fins a nou avís, sempre que sigui possible. En cas que no es pugui fer teletreball, el personal assistirà a les oficines municipals amb totes les mesures corresponents de distàncies i higiene.

QUART. Disposar que la persona encarregada de l’oficina d’atenció al ciutadà presti els seus serveis a l’edifici de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, que romandrà tancat al públic, per tal d’atendre els tràmits electrònics i telefònics, en l’horari comprès entre les 9 i les 14 hores, per a un termini de 15 dies i fins a nou avís.

CINQUÈ. Disposar que el personal de la brigada d’aquest Ajuntament es divideixi en dos grups, formats cadascun d’ells pel 50 % dels seus membres; que el primer grup presti els seus serveis durant la setmana del 16 de març de 2020; i que el segon grup presti els seus serveis durant la setmana del 23 de març de 2020. Durant l’horari laboral es prendran totes les mesures corresponents de distàncies i higiene (personal i dels vehicles).

SISÈ. Disposar que el personal del servei d’informació i inspecció, de dilluns a divendres, format per tres persones, es divideixi en tres unitats d’una persona cadascuna. Un agent farà l’horari de matí que ja té establert, un altre farà l’horari de tarda que ja té establert i el tercer es quedarà a casa. Cada setmana es canviarà el torn, de manera que sempre romandrà un a casa. Ajuntament de La Bisbal del Penedès Durant l’horari laboral es prendran totes les mesures corresponents de distància i higiene (personal i dels vehicles).

SETÈ. El servei Bon dia es realitzarà de la següent manera: les voluntàries no acudiran a l’Ajuntament, sinó que cadascuna tindrà unes fitxes d’usuaris i realitzarà les trucades diàries, de dilluns a divendres, des de casa seva.

VUITÈ. El servei del Rebost solidari es repartirà a domicili.

NOVÈ. Mentre duri l’estat d’alerta no es realitzaran els fitxatges per empremta digital que estan establerts.

DESÈ. Comunicar la present resolució a tots i totes els treballadors i les treballadores al servei d’aquest Ajuntament, així com a la resta d’interessats i interessades.

ONZÈ. Publicar el contingut de la present resolució a l’espai web i a les xarxes socials per al seu general coneixement.


CASTELLANO| La alcaldesa Agnès Ferré ha firmado un decreto de alcaldía, hoy lunes 30 de marzo de 2020, con nuevas medidas para evitar la propagación del COVID-19.

Este decreto se puede descargar haciendo clic aquí y resuelve lo siguiente:

PRIMERO. Teniendo en cuenta la prórroga del estado de alarma hasta las 0.00 horas del 12 de abril de 2020, prorrogar los plazos de las medidas adoptadas por este Ayuntamiento para hacer frente a la situación de crisis sanitaria y evitar la propagación del COVID-19 en el municipio durante la vigencia del estado de alarma y hasta nuevo aviso.

SEGUNDO. Identificar como servicios básicos y estratégicos de necesaria garantía por parte del Ayuntamiento los siguientes:

 1. Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza vial, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación y conservación de las vías públicas, y control de alimentos y bebidas.
 2. Seguridad y vigilancia general.
 3. Limpieza de las instalaciones del edificio del Ayuntamiento.
 4. Sede electrónica y registro general.
 5. Sistemas y servicios informáticos.
 6. Procesos internos para garantizar lo mínimo imprescindible operativo de la organización.
 7. Resoluciones de alcaldía.

 

TERCERO. Disponer que el personal al servicio de este Ayuntamiento desarrolle sus tareas mediante teletrabajo, siempre que sea posible, durante la vigencia del estado de alarma y hasta nuevo aviso.

 

CUARTO. Disponer lo siguiente en cuanto al personal al servicio de este Ayuntamiento adscrito a los servicios básicos y estratégicos de necesaria garantía que no pueda acogerse al teletrabajo, durante la vigencia del estado de alarma y hasta nuevo aviso:

a. El personal de la brigada municipal continuará dividido en dos grupos. El primer grupo prestará sus servicios la semana del 30 de marzo de 2020; y el segundo, la del 6 de abril de 2020; en el horario comprendido entre las 7:30h y las 15 horas, de lunes a viernes; y, así, sucesivamente durante la vigencia del estado de alarma y hasta nuevo aviso. A lo largo de la jornada laboral se tomarán todas las medidas correspondientes. Las horas de trabajo no prestadas tendrán la consideración de permiso retribuido y deberán ser recuperadas desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.

b. El personal del servicio de información e inspección continuará dividido en cuatro unidades. De lunes a viernes, un agente cubrirá el horario de mañana (de las 8 a las 15:30h); otro, el horario de tarde (de las 15 a las 22:30h); y el tercero, descansará. Estos turnos se irán cambiando durante la vigencia del estado de alarma y hasta nuevo aviso. El cuarto agente seguirá prestando sus servicios durante el fin de semana, sábado y domingo, de las 7 a las 19 horas. A lo largo de la jornada laboral se tomarán todas las medidas correspondientes. Las horas de trabajo no prestadas tendrán la consideración de permiso retribuido y deberán ser recuperadas desde el día siguiente al de la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.

c. El conserje de la escuela será dispensado de la prestación de sus servicios durante la vigencia del estado de alarma y hasta nuevo aviso. Las horas de trabajo no prestadas tendrán la consideración de permiso retribuido y deberán ser recuperadas desde el día siguiente al de la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.

d. El personal de limpieza se organizará en un turno de única persona, que se ocupará de la limpieza de las instalaciones del edificio del Ayuntamiento, de lunes a viernes, de las 15 a las 19 horas, durante la vigencia del estado de alarma y hasta nuevo aviso. Este turno se irá cambiando diariamente. A lo largo de la jornada laboral se tomarán todas las medidas correspondientes. Las horas de trabajo no prestadas tendrán la consideración de permiso retribuido y deberán ser recuperadas desde el día siguiente al de la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.

e. La persona encargada de la oficina de atención al ciudadano seguirá prestando parte de sus servicios al edificio del Ayuntamiento, que continuará cerrado al público, por tal de atender los trámites electrónicos y telefónicos, en el horario comprendido entre las 9 y las 14 horas, durante la vigencia del estado de alarma y hasta nuevo aviso.

f. La persona encargada del servicio de soporte informático seguirá prestando parte de sus servicios en el edificio del Ayuntamiento, que continuará cerrado al público durante la vigencia del estado de alarma y hasta nuevo aviso.

QUINTO. Comunicar la presente resolución a todos y a todas los trabajadores y las trabajadoras al servicio de este Ayuntamiento.

SEXTO. Publicar el contenido de la presente resolución en el espacio web y en las redes sociales de este Ayuntamiento para su general conocimiento.

SÉPTIMO. Sin prejuicio de su inmediata ejecución, dar cuenta de esta resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión ordinaria que celebre.

 

DECRETO DEL 15 DE MARZO DE 2020

El pasado domingo 15 de marzo de 2020, la alcaldesa firmó un decreto de adopción de mediadas para evitar la propagación del COVID-19. Se puede consultar aquí. Como se indica en el primer punto del decreto firmado a fecha de 30 de marzo de 2020, las medidas anteriores quedan prorrogadas.

Concretamente, en el decreto anterior se resolvió lo siguiente:

PRIMERO. Ordenar el cierre al público del edificio del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès por un plazo de 15 días y hasta nuevo aviso.

SEGUNDO. Establecer que las vías de atención al público sean la electrónica y la telefónica, esta última en horario comprendido entre las 9 y las 14 horas de lunes a viernes, por un plazo de 15 días y hasta nuevo aviso.

TERCERO. Disponer que el personal de las oficinas y de la guardería municipal de este Ayuntamiento desarrolle sus funciones mediante teletrabajo por un plazo de 15 días y hasta nuevo aviso, siempre que sea posible. En caso que no se pueda hacer por teletrabajo, el personal asistirá a las oficinas municipales con todas las medidas correspondientes de distancias e higiene.

CUARTO. Disponer que la persona encargada de la oficina de atención al ciudadano preste sus servicios en el edificio del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès, que permanecerá cerrado al público, por tal de atender los trámites electrónicos y telefónicos, en el horario comprendido entre las 9 y las 14 horas, por un plazo de 15 días y hasta nuevo aviso.

QUINTO. Disponer que el personal de la brigada de este Ayuntamiento se divida en dos grupos, formados cada uno de ellos por el 50% de sus miembros; que el primer grupo preste sus servicios durante la semana del 16 de marzo de 2020; y que el segundo grupo preste sus servicios durante la semana del 23 de marzo de 2020. Durante el horario laboral se tomarán todas las medidas correspondientes a las distancias e higiene (personal y de los vehículos).

SEXTO. Disponer que el personal del servicio de información e inspección, de lunes a viernes, formado por tres personas, se divida en tres unidades de una persona cada una. Un agente hará el horario de mañana que ya tiene establecido, otro hará el horario de tarde que ya tiene establecido y un tercero se quedará en casa. Cada semana se cambiará de turno, de manera que siempre permanecerá uno en casa. Durante el horario laboral se tomarán todas las medidas correspondientes a la distancia e higiene (personal y de vehículos).

SÉPTIMO. El servicio Bon dia se realizará de la siguiente manera: las voluntarias no acudirán al Ayuntamiento, sino que cada una tendrá unas fichas de usuarios y realizará las llamadas diarias, de lunes a viernes, desde su casa.

OCTAVO. El servicio de Rebost solidari se repartirá a domicilio.

NOVENO. Mientras dure el estado de alerta no se realizarán los fichajes por huella digital que están establecidos.

DÉCIMO. Comunicar la presente resolución a todos y todas los trabajadores y las trabajadoras al servicio de este Ayuntamiento, así como al resto de interesados e interesadas.

UNDÉCIMO. Publicar el contenido de la presente resolución en el espacio web y en las redes sociales para su general conocimiento.