Se suspenen o ajornen els terminis de cobrament de contribucions i taxes

Com a resultat de la crisi del COVID-19 i del que s’estableix en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària que determina la paralització dels serveis no inclosos com a necessaris durant l’Estat d’Alarma, BASE – Gestió d’ingressos operarà de la següent manera:

  • Recaptació voluntària: se suspèn el termini de cobrament en voluntària de tots els padrons de caràcter col·lectiu.
  • Recaptació executiva: no s’iniciarà el procediment de constrenyiment per deutes no abonats en voluntària. Se suspèn també la tramitació dels expedients executius en curs.
  • Fraccionaments, ajornaments i pagaments personalitzats: els cobraments que s’havien d’efectuar a partir del dia 20/03/2020 sota aquestes modalitats de pagament queden ajornats fins al dia 30/04/2020.
  • Atenció ciutadana i Ajuntament: les oficines d’atenció al ciutadà romandran tancades però es manté l’atenció telefònica i per correu electrònic. Tots els serveis telemàtics operen de forma normal.

A finals del mes de març començava el període de pagament de la taxa d’escombraries (la primera fracció) i de l’IBI urbà (la primera fracció).

Ara, tenint en compte la situació actual, se suspèn el cobrament i, quan s’aixequi l’estat d’alarma, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès aprovarà un nou calendari fiscal.

Us informem que l’Ajuntament també prendrà mesures per pal·liar les pèrdues econòmiques dels petits comerços i els establiments comercials i de serveis del municipi.

Si voleu contactar amb BASE, ho podeu fer per correu electrònic: u.atenciousuaris@base.cat i per telèfon 977253400. També teniu un web (www.base.cat) a la vostra disposició.


CASTELLANO | Como resultado de la crisis del COVID-19 y de lo que se establece en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el cual se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria que determina la paralización de los servicios no incluidos como necesarios durante el Estado de Alarma, BASE – Gestión de ingresos operará de la siguiente manera:

  • Recaudación voluntaria: se suspende el plazo de cobro en voluntaria de todos los padrones de carácter colectivo.
  • Recaudación ejecutiva: no se iniciará el procedimiento de apremio por deudas no abonadas en voluntaria. Se suspende también la tramitación de los expedientes ejecutivos en curso.
  • Fraccionamientos, aplazamientos y pagos personalizados: los cobros que se tenían que efectuar a partir del día 20/03/2020 bajo estas modalidades de pago quedan aplazados hasta el día 30/04/2020.
  • Atención ciudadana y Ayuntamiento: las oficinas de atención al ciudadano permanecerán cerradas pero se mantiene la atención telefónica y por correo electrónico. Todos los servicios telemáticos operan de forma normal.

A finales del mes de marzo empezaba el periodo de pago de la tasa de basuras (la primera fracción) y del IBI urbano (la primera fracción).

Ahora, teniendo en cuenta la situación actual, se suspende el cobro y, cuando se levante el estado de alarma, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès aprobará un nuevo calendario fiscal.

Os informamos que el Ayuntamiento también tomará medidas para paliar las pérdidas económicas de los pequeños comercios y los establecimientos comerciales y de servicios del municipio.

Si queréis contactar con BASE, lo podéis hacer por correo electrónico: u.atenciousuaris@base.cat y por teléfono 977253400. También tenéis una web (www.base.cat) a vuestra disposición.