Noves mesures de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per evitar la propagació del COVID-19

FOTOGRAFIA REUNIO EQUIP GOVERN 15-03-20

L’equip de govern s’ha reunit, aquest dissabte 14 de març, per seguir avaluant les mesures a prendre, des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, per evitar la propagació del COVID-19.

Aquest diumenge 15 de març l’alcaldessa Agnès Ferré ha signat un Decret d’alcaldia en què es resol:

PRIMER. Ordenar el tancament al públic de l’edifici de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès per a un termini de 15 dies i fins a nou avís.

SEGON. Establir que les vies d’atenció al públic siguin l’electrònica i la telefònica, aquesta última en l’horari comprès entre les 9 i les 14 hores de dilluns a divendres, per a un termini de 15 dies i fins a nou avís.

TERCER. Disposar que el personal de les oficines i de la llar d’infants al servei d’aquest Ajuntament desenvolupi les seves funcions mitjançant teletreball per a un termini de 15 dies i fins a nou avís, sempre que sigui possible. En cas que no es pugui fer teletreball, el personal assistirà a les oficines municipals amb totes les mesures corresponents de distàncies i higiene.

QUART. Disposar que la persona encarregada de l’oficina d’atenció al ciutadà presti els seus serveis a l’edifici de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, que romandrà tancat al públic, per tal d’atendre els tràmits electrònics i telefònics, en l’horari comprès entre les 9 i les 14 hores, per a un termini de 15 dies i fins a nou avís.

CINQUÈ. Disposar que el personal de la brigada d’aquest Ajuntament es divideixi en dos grups, formats cadascun d’ells pel 50 % dels seus membres; que el primer grup presti els seus serveis durant la setmana del 16 de març de 2020; i que el segon grup presti els seus serveis durant la setmana del 23 de març de 2020. Durant l’horari laboral es prendran totes les mesures corresponents de distàncies i higiene (personal i dels vehicles).

SISÈ. Disposar que el personal del servei d’informació i inspecció, de dilluns a divendres, format per tres persones, es divideixi en tres unitats d’una persona cadascuna. Un agent farà l’horari de matí que ja té establert, un altre farà l’horari de tarda que ja té establert i el tercer es quedarà a casa. Cada setmana es canviarà el torn, de manera que sempre romandrà un a casa. Ajuntament de La Bisbal del Penedès Durant l’horari laboral es prendran totes les mesures corresponents de distància i higiene (personal i dels vehicles).

SETÈ. El servei Bon dia es realitzarà de la següent manera: les voluntàries no acudiran a l’Ajuntament, sinó que cadascuna tindrà unes fitxes d’usuaris i realitzarà les trucades diàries, de dilluns a divendres, des de casa seva.

VUITÈ. El servei del Rebost solidari es repartirà a domicili.

NOVÈ. Mentre duri l’estat d’alerta no es realitzaran els fitxatges per empremta digital que estan establerts.

DESÈ. Comunicar la present resolució a tots i totes els treballadors i les treballadores al servei d’aquest Ajuntament, així com a la resta d’interessats i interessades.

ONZÈ. Publicar el contingut de la present resolució a l’espai web i a les xarxes socials per al seu general coneixement.

Enllaç al Decret d’Alcaldia: DECRET D’ALCALDIA 15-03-20 MESURES COVID-19

Enllaç a les mesures preses anteriorment: http://bit.ly/33f2TDp


CASTELLANO | El equipo de gobierno se ha reunido, este sábado 14 de marzo, para seguir evaluando las medidas a tomar desde el Ayuntamniento de la Bisbal del Penedès para evitar la propagacióno del COVID-19.

Este domingo 15 de marzo la alcaldesa Agnès Ferré ha firmado un Decreto de alcaldía en que resuelve:

PRIMERO. Ordenar el cierre al público del edificio del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès por un plazo de 15 días y hasta nuevo aviso.

SEGUNDO. Establecer que las vías de atención al público sean la electrónica y la telefónica, esta última en horario comprendido entre las 9 y las 14 horas de lunes a viernes, por un plazo de 15 días y hasta nuevo aviso.

TERCERO. Disponer que el personal de las oficinas y de la guardería municipal de este Ayuntamiento desarrolle sus funciones mediante teletrabajo por un plazo de 15 días y hasta nuevo aviso, siempre que sea posible. En caso que no se pueda hacer por teletrabajo, el personal asistirá a las oficinas municipales con todas las medidas correspondientes de distancias e higiene.

CUARTO. Disponer que la persona encargada de la oficina de atención al ciudadano preste sus servicios en el edificio del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès, que permanecerá cerrado al público, por tal de atender los trámites electrónicos y telefónicos, en el horario comprendido entre las 9 y las 14 horas, por un plazo de 15 días y hasta nuevo aviso.

QUINTO. Disponer que el personal de la brigada de este Ayuntamiento se divida en dos grupos, formados cada uno de ellos por el 50% de sus miembros; que el primer grupo preste sus servicios durante la semana del 16 de marzo de 2020; y que el segundo grupo preste sus servicios durante la semana del 23 de marzo de 2020. Durante el horario laboral se tomarán todas las medidas correspondientes a las distancias e higiene (personal y de los vehículos).

SEXTO. Disponer que el personal del servicio de información e inspección, de lunes a viernes, formado por tres personas, se divida en tres unidades de una persona cada una. Un agente hará el horario de mañana que ya tiene establecido, otro hará el horario de tarde que ya tiene establecido y un tercero se quedará en casa. Cada semana se cambiará de turno, de manera que siempre permanecerá uno en casa. Durante el horario laboral se tomarán todas las medidas correspondientes a la distancia e higiene (personal y de vehículos).

SÉPTIMO. El servicio Bon dia se realizará de la siguiente manera: las voluntarias no acudirán al Ayuntamiento, sino que cada una tendrá unas fichas de usuarios y realizará las llamadas diarias, de lunes a viernes, desde su casa.

OCTAVO. El servicio de Rebost solidari se repartirá a domicilio.

NOVENO. Mientras dure el estado de alerta no se realizarán los fichajes por huella digital que están establecidos.

DÉCIMO. Comunicar la presente resolución a todos y todas los trabajadores y las trabajadoras al servicio de este Ayuntamiento, así como al resto de interesados e interesadas.

UNDÉCIMO. Publicar el contenido de la presente resolución en el espacio web y en las redes sociales para su general conocimiento.

Enlace al Decreto de Alcaldía: DECRET D’ALCALDIA 15-03-20 MESURES COVID-19

Enlace a las medidas tomadas anteriormente: http://bit.ly/33f2TDp

DECRET 1 -200315 DECRET 2 -200315

DECRETO 1 -200315 DECRETO 2 -200315