Humana ha recollit 9.968 kg de tèxtil usat a la Bisbal del Penedès durant el 2019

Humana_classificacio

Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperat 9.968 kg de tèxtil usat a la Bisbal del Penedès durant el 2019 per donar-li una segona vida mitjançant la reutilització o el reciclatge. Aquest registre representa un increment d’un 13,18% respecte a l’any anterior (2018), quan es van recollir 8.807 kg. Segons Humana, el tèxtil recollit equival a un estalvi de 31 tones de CO2 a l’atmosfera.

En l’actualitat, la Bisbal del Penedès disposa de quatre contenidors d’Humana on els veïns poden dipositar roba, calçats, complements o tèxtil de la llar que no utilitzen. El servei de recollida selectiva del tèxtil és gratuït i representa un estalvi en les despeses de recollida i eliminació de residus sòlids urbans. Les peces dipositades als contenidors d’Humana tenen dues destinacions: prop del 90% es tracta a la planta de preparació per a la reutilització de l’Ametlla del Vallès i, la resta, es ven a empreses de reutilització i reciclatge. La destinació de les peces tractades, segons Humana, és:

  • El 52% es prepara per a la reutilització: el 13% es destina a les botigues de moda sostenible d’Humana a Catalunya i el 39% s’exporta, principalment a l’Àfrica, on és venut a preus de mercat per a generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament.
  • El 37% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge perquè elaborin altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria de l’automoció).
  • El 2% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posen en mans dels gestors autoritzats corresponents.
  • El 9% s’envia a un centre de tractament de residus per a la disposició final: són productes que no es poden reutilitzar, ni reciclar, ni valoritzar energèticament.

Segons fonts de la fundació, “es genera un lloc de feina indefinit per cada 36.000 kg de tèxtil recollits”. Així, es treballa per crear “llocs de treball inclusius, estables i de qualitat”. D’altra banda, els recursos obtinguts es destinen a projectes socials “amb més de tres dècades d’activitat, 2’5 milions de persones s’han vist involucrades en els programes de desenvolupament als països del sud de la mà de contraparts o socis locals. Durant aquest període, la fundació ha destinat més de 31 milions d’euros per a la formació de professors de primària, l’impuls de l’agricultura sostenible o la lluita contra la VIH/SIDA, entre altres accions de cooperació”.

Àgata Soler-Roig, responsable de la fundació a Catalunya, explica que “Humana contribueix a fer més sostenible el sector de la gestió de residus amb una visió d’economia circular, ja que introdueix de nou la roba a la cadena de valor, genera recursos amb un impacte social positiu, crea ocupació verda i sostenible, incideix en l’àmbit local i promou la millora de les condicions de vida de les comunitats més desfavorides gràcies a programes de cooperació al desenvolupament”. Soler-Roig ha recordat que “el 2025 tots els municipis de la Unió Europea hauran d’establir una recollida separada per al residu tèxtil”.


CASTELLANO | Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperado 9.968 kg de textil usado en la Bisbal del Penedès durante el 2019 para darle una segunda vida mediante la reutilización o el reciclaje. Este registro representa un incremento de un 13,18% respecto al año anterior (2018), cuando se recogieron 8.807 kg. Según Humana, el textil recogido equivale a un ahorro de 31 toneladas de CO2 en la atmósfera.

En la actualidad, la Bisbal del Penedès dispone de cuatro contenedores de Humana donde los vecinos pueden depositar ropa, calzados, complementos o textil del hogar que no utilizan. El servicio de recogida selectiva del textil es gratuito y representa un ahorro en los gastos de recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos. Las piezas depositadas en los contenedores de Humana tienen dos destinaciones: cerca del 90% se trata en la planta de preparación para la reutilización de la Ametlla del Vallès y, el resto, se vende a empresas de reutilización y reciclaje. La destinación de las piezas tratadas, según Humana, es:

  • El 52% se prepara para la reutilización: el 13% se destina a las tiendas de moda sostenible de Humana en Catalunya y el 39% se exporta, principalmente a África, donde es vendido a precios de mercado para generar recursos para la cooperación al desarrollo.
  • El 37% se encuentra en un estado que no permite la reutilización y se vende a empresas de reciclaje para que elaboren otros productos (mantas, aislantes o trapos para la industria de la automoción).
  • El 2% son residuos impropios (plásticos, cartones, otros), que se ponen en manos de los gestores autorizados correspondientes.
  • El 9% se envía a un centro de tratamiento de residuos para la disposición final: son productos que no se pueden reutilizar, ni reciclar, ni valorizar energéticamente.

Según fuentes de la fundación, “se genera un puesto de trabajo indefinido por cada 36.000 kg de textil recogidos”. Así, se trabaja para crear puestos de trabajo inclusivos, estables y de calidad”. Por otro lado, los recursos obtenidos se destinan a proyectos sociales “con más de tres décadas de actividad, 2’5 millones de personas se han visto involucradas en los programas de desarrollo en los países del sur de la mano de contrapartes o socios locales. Durante este periodo, la fundación ha destinado más de 31 millones de euros para la formación de profesores de primaria, el impulso de la agricultura sostenible o la lucha contra el VIH/SIDA, entre otras acciones de cooperación”.

Àgata Soler-Roig, responsable de la fundación en Catalunya, explica que “Humana contribuye a hacer más sostenible el sector de la gestión de residuos con una visión de economía circular, ya que introduce de nuevo la ropa en la cadena de valor, genera recursos con un impacto social positivo, crea ocupación verde y sostenible, incide en el ámbito local y promueve la mejora de las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas gracias a programas de cooperación al desarrollo”. Soler-Roig ha recordado que “en el 2025 todos los municipios de la Unión Europea deberán establecer una recogida separada para el residuo textil”.