L’Ajuntament substituirà la xarxa d’aigua i enllumenat públic al barri de la Riba durant l’any 2021

BARRI DE LA RIBA

La Junta de Govern del dilluns 11 de novembre de 2019 ha aprovat la sol·licitud de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC) amb l’objectiu de destinar-la a les obres de substitució de les xarxes d’aigua potable i d’enllumenat públic del barri de la Riba. L’import total d’aquest projecte ascendeix a 1.119.331,72€ (IVA inclòs), una quantitat que inclou l’obra civil, la xarxa d’aigua potable, l’enllumenat i la xarxa soterrada de telecomunicacions. Quant a la subvenció, s’ha sol·licitat per un import de 370.000€, el que suposaria prop d’un 33% de la despesa.
Les regidories d’Urbanisme i de Servei d’abastament d’aigua i enllumenat han proposat destinar la subvenció del PUOSC a aquest projecte perquè, segons ha explicat l’alcaldessa i Regidora d’Urbanisme, Agnès Ferré, “el barri de la Riba té les canonades d’aigua més antigues del municipi, provocant constantment fuites d’aigua amb la conseqüent molèstia per al veïnatge i també la pèrdua d’aigua. Té canonades de polietilè a la part més nova però la major part del barri té canonades de fibrociment i escomeses de plom”. Quant a l’enllumenat, Ferré ha exposat que “és molt antic, presenta moltes avaries i, com que no és aeri, no compta amb xarxa soterrada per a telecomunicacions”.
Els 370.000€ sol·licitats corresponen a dues línies de subvenció. D’una banda, s’han sol·licitat 250.000€, és a dir, l’import màxim que es pot sol·licitar, per a inversions. De l’altra, s’han demanat 120.000€ de la línia de subvencions per a acció territorial en municipis de menys de 5.000 habitants. En aquest cas també es tracta de l’import màxim que es pot sol·licitar per a aquesta línia d’ajuts.
Les intervencions consistiran en:

• Xarxa d’enllumenat públic: substituir i soterrar tot el cablejat, canviar els llums actuals dels fanals per leds.

• Xarxa d’aigua: substituir totes les canonades, col·locar claus de pas per sector perquè en cas d’avaries només es tanqui el sector afectat, instal·lar boques de rec i hidrants d’incendis, instal·lar ventosa a la part alta del barri pel buidatge d’aire de la canonada.

• Xarxa per telecomunicacions: s’aprofitaran les obres d’aixecament dels carrers per instal·lar la xarxa soterrada per a futures connexions de fibra òptica i altres telecomunicacions.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès redactarà el projecte durant l’any 2020 i està previst que les obres s’executin durant el 2021.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del lunes 11 de noviembre del 2019 ha aprobado la solicitud de la subvención del Plan Único de Obras y Servicios de la Generalitat de Catalunya (PUOSC) con el objetivo de destinarla a las obras de sustitución de las redes de agua potable y alumbrado público del barrio de la Riba. El importe total de este proyecto asciende a 1.119.331,72€ (IVA incluido), una cantidad que incluye la obra civil, la red de agua potable, el alumbrado y la red soterrada de telecomunicaciones. En cuanto a la subvención, se ha solicitado por un importe de 370.000€, lo que supondría cerca de un 33% del gasto.
Las concejalías de Urbanismo y de Servicio de abastecimiento de agua y alumbrado han propuesto destinar la subvención del PUOSC a este proyecto porqué, según ha explicado la alcaldesa y Concejala de Urbanismo, Agnès Ferré, “el barrio de la Riba tiene las tuberías de agua más antiguas del municipio, provocando constantemente fugas de agua con la consecuente molestia para los vecinos y también la pérdida de agua. Tiene tuberías de polietileno en la parte más nueva pero la mayor parte del barrio tiene tuberías de fibrocemento y acometidas de plomo”. En cuanto al alumbrado, Ferré ha expuesto que “es muy antiguo, presenta muchas averías y, como que no es aéreo, no cuenta con red subterránea para telecomunicaciones”.
Los 370.000€ solicitados corresponden a dos líneas de subvención. Por un lado, se han solicitado 250.000€, es decir, el importe máximo que se puede solicitar, para inversiones. Por otro lado, se han pedido 120.000€ de la línea de subvenciones para acción territorial en municipios de menos de 5.000 habitantes. En este caso también se trata del importe máximo que se puede solicitar para esta línea de ayudas.
Las intervenciones consistirán en:

• Red de alumbrado público: sustituir y soterrar todo el cableado, cambiar las luces actuales de las farolas por leds.
• Red de agua: sustituir todas las tuberías, colocar llaves de paso por sector para que en caso de averías solo se cierre el sector afectado, instalar bocas de riego e hidrantes de incendios, instalar ventosa en la parte alta del barrio para el vaciado del aire de la tubería.
• Red para telecomunicaciones: se aprovecharán las obras de levantamiento de las calles para instalar la red subterránea para futuras conexiones de fibra óptica y otras telecomunicaciones.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès redactará el proyecto durante el año 2020 y está previsto que las obras se ejecuten durante el 2021.