La Bisbal del Penedès disposarà de càmeres de videovigilància als accessos de tots els nuclis del municipi

PRIORAT DE LA BISBAL DES DEL PONT DE L'AUTOPISTA

La Junta de Govern ha aprovat, aquest dilluns 11 de novembre, un conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per a l’execució d’un projecte pilot en matèria de videovigilància per part de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. Així, durant l’any 2020 s’iniciarà la instal·lació d’un sistema de videovigilància, amb càmeres lectores de matrícules, a les entrades i sortides de tots els nuclis del municipi, amb l’objectiu de contribuir a millorar la seguretat ciutadana i assegurar la convivència ciutadana i la utilització pacífica de les vies i espais públics.

L’Ajuntament té previst incloure una partida, corresponent a l’adquisició dels dispositius de videovigilància fixos en el pressupost de l’any 2020. Es tracta d’una inversió elevada i, per aquest motiu, l’alcaldessa de la vila, Agnès Ferré, ha volgut aclarir que “per l’import de la inversió, la instal·lació es farà per fases”. El projecte pilot tindrà un període de prova d’un any, abans de procedir a donar l’experiència com a definitiva. Durant aquest període inicial es corregiran possibles disfuncions, es plantejaran opcions de millora i es definiran, amb més exactitud, les corresponsabilitats econòmiques de les administracions intervinents en el desenvolupament definitiu del projecte. Per tot plegat, es constituirà la Comissió d’Avaluació i Seguiment que, per part de l’Ajuntament, estarà representada per l’alcaldessa Agnès Ferré i el regidor de Seguretat Ciutadana, Félix Villazán.

Segons el regidor de Seguretat Ciutadana, Félix Villazán, “aquest és un gran pas endavant per a la tranquil·litat dels bisbalencs i per prevenir i pal·liar tant infraccions en la seguretat pública com conductes que produeixin danys a les persones o els béns”. L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “aquest sistema de videovigilància contribuirà a millorar la seguretat ciutadana i la convivència però també servirà perquè els Mossos d’Esquadra puguin investigar possibles infraccions civils o penals i, en casos que es produeixin alteracions i desordres greus de la seguretat ciutadana, es podran fer servir les imatges obtingudes com a prova”. Ferré ha explicat que “ja fa mesos que fem reunions i treballem en l’elaboració del conveni a fi i efecte de poder formar part d’aquest projecte pilot però, fins que no hem tingut la fibra òptica operativa a tot el municipi, no l’hem pogut tirar endavant, ja que aquest era un requeriment necessari per poder transmetre les dades al servidor de la Direcció General de la Policia”. Quant a les dades obtingudes, la batllessa bisbalenca ha explicat que “sempre es respectarà la intimitat dels ciutadans”. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès no tindrà accés directe a les imatges, sinó que, aquestes, seran gestionades directament des de Mossos d’Esquadra i el titular de les dades que s’obtinguin mitjançant els dispositius serà la Direcció General de Policia.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno ha aprobado, este lunes 11 de noviembre, un convenio de colaboración entre el Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès para la ejecución de un proyecto piloto en materia de videovigilancia por parte de la policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. Así, durante el año 2020 se iniciará la instalación de un sistema de videovigilancia, con cámaras lectoras de matrículas, en las entradas y salidas de todos los núcleos del municipio, con el objetivo de contribuir a mejorar la seguridad ciudadana y asegurar la convivencia ciudadana y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos.

El Ayuntamiento tiene previsto incluir una partida, correspondiente a la adquisición de los dispositivos de videovigilancia fijos en el presupuesto del año 2020. Se trata de una inversión elevada y, por este motivo, la alcaldesa del municipio, Agnès Ferré, ha querido aclarar que “por el importe de la inversión, la instalación se hará por fases”. El proyecto piloto tendrá un periodo de prueba de un año, antes de proceder a dar la experiencia como definitiva. Durante este periodo inicial se corregirán posibles disfunciones, se plantearán opciones de mejora y se definirán, con más exactitud, las corresponsabilidades económicas de las administraciones intervinientes en el desarrollo definitivo del proyecto. Por todo esto, se constituirá la Comisión de Evaluación y Seguimiento que, por parte del Ayuntamiento, estará representada por la alcaldesa Agnès Ferré y el concejal de Seguridad Ciudadana, Félix Villazán.

Según el concejal de Seguridad Ciudadana, Félix Villazán, “este es un gran paso adelante para la tranquilidad de los bisbalencs y para prevenir y paliar tanto las infracciones en la seguridad pública como las conductas que producen daños a las personas o los bienes”. La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “este sistema de videovigilancia contribuirá a mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia pero también servirá para que el cuerpo de Mossos d’Esquadra pueda investigar posibles infracciones civiles o penales y, en los casos en los que se produzcan alteraciones y desórdenes graves de la seguridad ciudadana, se podrán emplear las imágenes obtenidas como prueba”. Ferré ha explicado que “ya hace meses que tenemos reuniones y trabajamos en la elaboración del convenio a fin de poder formar parte de este proyecto piloto pero, hasta que no hemos tenido la fibra óptica operativa en todo el municipio, no lo hemos podido llevar a cabo, ya que este era un requerimiento necesario para poder transmitir los datos al servidor de la Dirección General de la Policía”. En cuanto a los datos obtenidos, la alcaldesa bisbalenca ha explicado que “siempre se respetará la intimidad de los ciudadanos”. El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès no tendrá acceso directo a las imágenes, sino que, estas, se gestionarán directamente desde Mossos d’Esquadra y el titular de los datos que se obtengan mediante los dispositivos será la Dirección General de Policía.