S’aprova un contracte menor per a la redacció del projecte d’enderroc de les edificacions industrials que envolten ‘la fassina’

LA FASSINA

La Junta de Govern del 28 d’octubre ha aprovat el contracte menor per a la redacció del projecte tècnic d’enderroc, la direcció de l’execució de l’obra i la coordinació de seguretat i salut en la fase d’execució, corresponent a l’enderroc de les edificacions industrials emplaçades al carrer Barcelona, números 7 a 11, de la Bisbal del Penedès, amb excepció de la torre popularment coneguda com “la fassina”. El contracte s’ha aprovat amb l’empresa Disseny i arquitectura project management SLPU per un import de 7.550,40€ (IVA inclòs).

L’antiga fassina és un edifici de 486 m2 que l’Ajuntament va adquirir l’abril de 2019 i que, antigament, s’havia destinat a la fabricació de licors destil·lats i aiguardent. La part de més alçada, amb un total de 15 metres, és una torre que sobresurt del perfil d’edificacions del nucli urbà de la Bisbal i que ja forma part de l’skyline del municipi. Per aquest motiu, l’Ajuntament té la intenció de preservar la torre i d’enderrocar la resta per poder-hi construir l’edificació que es consideri, després de realitzar els estudis oportuns. 

Segons ha explicat l’alcaldessa Agnès Ferré “des de l’equip de govern tenim la voluntat que la Colla Castellera de La Bisbal del Penedès – Bous pugui assajar a la fassina, mitjançant conveni de col·laboració amb l’Ajuntament”. Quant a l’edificació que es construirà després de l’enderroc, Ferré ha avançat que “la intenció és construir un local per a la brigada i un magatzem municipal”.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 28 de octubre ha aprobado el contrato menor para la redacción del proyecto técnico de derribo, la dirección de la ejecución de la obra y la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución, correspondiente al derribo de las edificaciones industriales situadas en la calle Barcelona, números 7 a 11, de la Bisbal del Penedès, con excepción de la torre popularmente conocida como “la fassina”. El contrato se ha aprobado con la empresa Disseny i arquitectura project management SLPU por un importe de 7.550,40€.

La antigua fassina es un edificio de 486 m2 que el Ayuntamiento adquirió en abril de 2019 y que, antiguamente, se había destinado a la fabricación de licores destilados y aguardiente. La parte de más altura, con un total de 15 metros, es una torre que sobresale del perfil de edificaciones del núcleo urbano de la Bisbal y que ya forma parte del skyline del municipio. Por este motivo, el Ayuntamiento tiene la intención de preservar la torre y de derribar el resto para construir allí la edificación que se considere, después de realizar los estudios oportunos. Según ha explicado la alcaldesa Agnès Ferré “desde el equipo de gobierno tenemos la voluntad de que la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès – bous pueda ensayar en la ‘fassina’, mediante convenio de colaboración con el Ayuntamiento”. En cuanto a la edificación que se construirá después del derribo, Ferré ha adelantado que “la intención es construir un local para la brigada y un almacén municipal”.