La Junta de Govern ha aprovat un contracte menor per al control de les colònies de gats

GATS DE CARRER 2

La Junta de Govern del 28 d’octubre de 2019 ha aprovat, per iniciativa de la Regidoria de Protecció Animal, un contracte menor per al control de colònies de gats. El contracte inclou la captura, esterilització, el marcatge auricular (per a la identificació dels gats esterilitzats), la vacunació i la desparasitació, a fi de controlar la població felina feral i la seva salut.

El contracte s’ha aprovat amb l’empresa Wapus Veterinari S.L i ascendeix a 3.048,90€.  Aquest contracte tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2019, ja que la Regidoria de Protecció Animal està treballant en la licitació d’un servei de forma permanent, a partir de l’1 de gener, amb l’objectiu que, a banda dels serveis esmentats, també s’hi pugui incloure l’assessorament al voluntariat que s’encarrega d’alimentar els gats de carrer i el control i seguiment de les colònies de gats ferals del municipi. 

Cal recordar que l’any 2018 es va posar en marxa el projecte pilot de gestió de colònies de gats al municipi. Després d’aquesta primera fase pilot, l’Ajuntament vol continuar treballant en la gestió ètica de les colònies felines mitjançant el control sanitari, les vacunacions, les desparasitacions i les esterilitzacions. Quant a les esterilitzacions, aquestes persegueixen diversos objectius: evitar les molèsties produïdes per les colònies (orins de marcatge, baralles, miols en períodes de zel, etcètera), reduir els riscos sanitaris (tant per als animals com per als veïns), evitar la superpoblació i millorar la qualitat de vida dels animals i de la ciutadania que hi conviu.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 28 de octubre de 2019 ha aprobado, por iniciativa de la Concejalía de Protección Animal, un contrato menor para el control de colonias de gatos. El contrato incluye la captura, esterilización, el marcaje auricular (para la identificación de los gatos esterilizados), la vacunación y la desparasitación, con el objetivo de controlar la población felina feral y su salud.

El contrato se ha aprobado con la empresa Wapus Veterinari S.L. y asciende  a 3.048,90€. Este contrato tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, ya que la Concejalía de Protección Animal está trabajando en la licitación de un servicio de forma permanente, a partir del 1 de enero, con el objetivo de que, a parte de los citados servicios, también se pueda incluir el asesoramiento al voluntariado que se encarga de alimentar a los gatos de la calle y el control y seguimiento de las colonias de gatos ferales del municipio.

Cabe recordar que el año 2018 se puso en marcha el proyecto piloto de gestión de colonias de gatos en el municipio. Después de esta primera fase piloto, el Ayuntamiento quiere continuar trabajando en la gestión ética de colonias felinas mediante el control sanitario, las vacunaciones, las desparasitaciones y las esterilizaciones. En cuanto a las esterilizaciones, estas persiguen varios objetivos: evitar las molestias producidas por las colonias (orinas de marcaje, peleas, maullidos en periodos de celo, etcétera), reducir los riesgos sanitarios (tanto para los animales como para los vecinos), evitar la superpoblación y mejorar la calidad de vida de los animales y de la ciudadanía que convive con ellos.