S’aprova la licitació dels serveis de control de plagues, de la població de coloms i de la processionària del pi

La Junta de Govern del 28 d’octubre ha aprovat la licitació dels serveis de control de plagues, de la població de coloms i de la processionària del pi a petició de les Regidories de Sanitat i Medi Ambient.

El contracte inclou els serveis de control de plagues per als edificis municipals i espais públics que ho requereixin, així com els serveis de control de la processionària i de control de la població de coloms. Aquest darrer servei es nou i persegueix l’objectiu de poder evitar possibles problemes de salut pública i de degradació del patrimoni arquitectònic, del mobiliari urbà i de la vegetació.

Com que la competència dels serveis esmentats és de l’Ajuntament, d’acord amb les bases de règim local, l’Ajuntament tira endavant la licitació d’aquests serveis i ho fa en tres lots:

Lot 1: control de plagues 2.263,40€ (IVA inclòs) anuals

Lot 2: control de la població de coloms 6.252,07€ (IVA inclòs) anuals

Lot 3: control de la processionària 7.803,29€ (IVA inclòs) anuals

Els contractes començaran l’1 de gener de 2020 i tindran una durada de 2 anys prorrogable a 2 anys més.

El termini per presentar ofertes és de 15 dies, del 30 d’octubre fins al 20 de novembre de 2019.

Podeu trobar les bases i la documentació de la licitació, en aquest enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=54005710&lawType=


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 28 de octubre ha aprobado la licitación de los servicios de control de plagas, de la población de palomas y de la procesionaria del pino a petición de las Concejalías de Sanidad y Medio Ambiente.

El contrato incluye los servicios de control de plagas para los edificios municipales y espacios públicos que lo requieran, así como los servicios de control de la procesionaria y de control de la población de palomas. Este último servicio es nuevo y persigue el objetivo de poder evitar posibles problemas de salud pública y de degradación del patrimonio arquitectónico, del mobiliario urbano y de la vegetación.

Como que la competencia de los citados servicios es del Ayuntamiento, de acuerdo con las bases de régimen local, el Ayuntamiento abre la licitación de estos servicios y lo hace en tres lotes:

Lote 1: control de plagas 2.263,40€ (IVA incluido) anuales

Lote 2: control de la población de palomas 6.252,07€ (IVA incluido) anuales

Lote 3: control de la procesionaria 7.803,29€ (IVA incluido) anuales

Los contratos empezarán el 1 de enero de 2020 y tendrán una duración de 2 años prorrogable a 2 años más.

El plazo para presentar ofertas es de 15 días, del 30 de octubre al 20 de noviembre del 2019.

Podéis encontrar las bases y la documentación de la licitación en este enlace:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=54005710&lawType=