4 persones en risc d’exclusió sociolaboral treballen en la millora del Torrent de les Segueres des d’aquesta setmana

La Regidoria de Medi Ambient informa que aquesta setmana ha començat l’execució del projecte d’actuacions de millora de la funcionalitat hidràulica i de l’ús públic sobre el Torrent de les Segueres, a l’oest de l’Esplai del Penedès. La intervenció tindrà una durada aproximada d’un mes i comprèn actuacions sobre un tram de 1.200 metres de llarg i una superfície d’11.700 m2 del torrent, entre el barranc del Clot de Bou (aigües amunt) i el fondo de Cal Llac (aigües avall).

En l’actualitat, aquest espai presenta una zona de bosc de ribera i pineda emboscada que està envaïda per bardissa i herbassar, espais oberts de brolla i la presència puntual de canyissars i zones amb acumulacions puntuals de residus, restes vegetals o runes abocades.

Les actuacions que es duran a terme al torrent persegueixen els objectius de:

 • Garantir la funcionalitat hidràulica del torrent i afavorir els seus accessos i espais de pas, amb la finalitat de garantir el bon funcionament dels seus ecosistemes; realitzar una tasca de prevenció d’incendis forestals tot assegurant una repercussió positiva vers al benestar i la salut humana.
 • Promoure la formació i millorar l’ocupabilitat de quatre persones amb discapacitat o trastorn mental o altres factors d’exclusió sociolaboral. Aquestes persones rebran nocions i hàbits de treball dins de l’entorn del medi natural i rural.

Les tasques que es preveuen inclouen:

 • La retirada d’elements (arbres caiguts, canyes, residus de tota mena) que puguin suposar obturacions dels torrents amb el perill d’inundacions que això suposa
 • La millora de l’accessibilitat a la ciutadania perquè hi pugui realitzar activitats saludables, com ara passejades, senderisme o la contemplació d’espais naturals d’interès ecològic, paisatgístic i amb una diversitat d’espècies pròpies de la zona.
 • La neteja d’hàbitats forestals, matolls i indrets que poden ser freqüentats per persones i on la presència de vegetació pot suposar un elevat risc de generació i propagació d’incendis.
 • La realització d’una restauració ambiental d’uns hàbitats d’un gran interès ecològic i paisatgístic, afavorint la biodiversitat i la diversificació del paisatge.

La regidora de Medi Ambient, Leo Uceda, ha explicat que “es tracta d’una zona on es fa necessària aquesta neteja, per diversos motius: d’una banda per prevenir incendis i millorar la biodiversitat, és a dir, es tracta d’una acció que pretén ajudar a preservar la natura; d’una altra banda, aquestes tasques contribueixen a la lluita contra les inundacions i els incendis; en tercer lloc, aquestes accions ens ajuden a preservar el nostre entorn natural, la seva fauna i la seva flora; i per últim, volem que els excursionistes i els senderistes puguin seguir gaudint d’aquest espai en bones condicions”. La regidora ha recordat que “des de la Regidoria de Medi Ambient es treballa any rere any per millorar les zones boscoses amb objectius similars al d’aquesta actuació. A més, des de la Regidoria també s’ha treballat i es treballa en la millora i senyalització dels camins municipals”.

El projecte d’aquestes actuacions ha estat promogut i finançat per la Diputació de Tarragona i la Fundació Bancària La Caixa i ha estat elaborat i executat per Ei! Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona. Val a dir que, tant la Diputació de Tarragona com l’Agència Catalana de l’Aigua i de Medi Natural han donat el vistiplau al projecte.


CASTELLANO | Cuatro personas en riesgo de exclusión sociolaboral trabajan en la mejora del Torrente de les Segueres desde esta semana

La Concejalía de Medio Ambiente informa de que esta semana ha empezado la ejecución del proyecto de actuaciones de mejora de la funcionalidad hidráulica y del uso público sobre el Torrente de les Segueres, en el oeste de l’Esplai del Penedès. La intervención tendrá una duración aproximada de un mes y comprende actuaciones sobre un tramo de 1.200 metros de largo y una superficie de 11.700 m2 del torrente, entre el barranco del Clot de Bou (aguas arriba) y el fondo de Cal Llac (aguas abajo).

En la actualidad, este espacio presenta una zona de bosque de ribera y pinar que está invadida por maleza y hierbas, espacios abiertos de vegetación y la presencia puntual de cañizares y zonas de acumulaciones puntuales de residuos, restos vegetales o runas vertidas.

Las actuaciones que se llevarán a cabo en el torrente persiguen los objetivos de:

 • Garantizar la funcionalidad hidráulica del torrente y favorecer sus accesos y espacios de paso, con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento de sus ecosistemas; realizar un trabajo de prevención de incendios forestales asegurando una repercusión positiva hacia el bienestar y la salud humana.
 • Promover la formación y mejorar la ocupación de cuatro personas con discapacidad o trastorno mental u otros factores de exclusión sociolaboral. Estas personas reciben nociones y hábitos de trabajo dentro del entorno del medio natural y rural.

Los trabajos que se prevén incluyen:

 • La retirada de elementos (árboles caídos, cañas, residuos de todo tipo) que puedan suponer obturaciones de los torrentes con el peligro de inundaciones que esto supone.
 • La mejora de la accesibilidad a la ciudadanía para que pueda realizar actividades saludables, como por ejemplo paseos, senderismo o la contemplación de espacios naturales de interés ecológico, paisajístico y con una diversidad de especies propias de la zona.
 • La limpieza de hábitats forestales, matojos y lugares que pueden ser frecuentados por personas y donde la presencia de vegetación puede suponer un elevado riesgo de generación y propagación de incendios.
 • La realización de una restauración ambiental de unos hábitats de un gran interés ecológico y paisajístico, favoreciendo la biodiversidad y la diversificación del paisaje.

La regidora de Medio Ambiente, Leo Uceda, ha explicado que “se trata de una zona donde se hace necesaria esta limpieza, por varios motivos: por un lado para prevenir incendios y mejorar la biodiversidad, es decir, se trata de una acción que pretende ayudar a preservar la naturaleza; por otro lado, estos trabajos contribuyen a la lucha contra las inundaciones y los incendios; en tercer lugar, estas acciones nos ayudan a preservar nuestro entorno natural, su fauna y su flora; y por último, queremos que los excursionistas y los senderistas puedan seguir disfrutando de este espacio en buenas condiciones”. La regidora ha recordado que “desde la Concejalía de Medio Ambiente se trabaja año tras años para mejorar las zonas de bosque con objetivos similares al de esta actuación. Además, desde la Concejalía también se ha trabajado y se trabaja en la mejora y señalización de los caminos municipales”.

El proyecto de estas actuaciones ha sido promovido y financiado por la Diputación de Tarragona y la Fundación Bancaria La Caixa y ha sido elaborado y ejecutado por Ei! Empresa de Inserción de las Comarcas de Tarragona. Cabe decir que, tanto la Diputación de Tarragona como la Agencia Catalana del Agua y de Medio Natural han dado el visto bueno al proyecto.