La Junta de Govern local ha aprovat un contracte menor per al servei de defensa jurídica de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

La Junta de Govern local, celebrada el 14 d’octubre de 2019, ha aprovat un contracte menor per al servei de defensa jurídica arran d’un recurs contenciós-administratiu que ha interposat l’associació Club Segle XX contra l’acord d’aprovació definitiva del projecte de remodelació del Poliesportiu Municipal. El contracte aprovat és amb Jordi Jané Assessors SLP per un import de 7.260€ (IVA inclòs).

L’alcaldessa Agnès Ferré ha volgut detallar que:

“a començaments de la legislatura 2015/19 els membres de l’equip de govern ens vam plantejar si rehabilitar o construir de nou el Poliesportiu Municipal, ja que l’edifici actual no compleix la normativa. Per aquest motiu vam organitzar un concurs d’idees sobre com havia de ser el nou Poliesportiu Municipal. Durant el 2016 es va fer el concurs d’idees i la idea guanyadora plantejava la rehabilitació de l’edifici actual. Durant el 2017 vam treure a concurs la licitació del projecte de rehabilitació del Poliesportiu Municipal i entre el 2017 i el 2018 es va redactar el projecte. En la Junta de govern del juliol de 2018 es va aprovar inicialment el projecte bàsic de remodelació del poliesportiu municipal (pavelló i edifici annex). Aquesta aprovació era inicial i no definitiva perquè s’obria el període d’exposició al públic perquè qualsevol persona física o jurídica pogués presentar al·legacions si ho considerava oportú. El mes d’agost del 2018 l’entitat Club Segle XX va presentar al·legacions al projecte i van ser desestimades a la Junta de Govern del mes d’octubre de 2018, en la mateixa junta que es va aprovar el projecte bàsic. El novembre de 2018 l’entitat Club Segle XX va presentar recurs de reposició contra l’aprovació inicial de juliol de 2018, ja que hi seguien estant en desacord i el març de 2019 la Junta de Govern local va aprovar desestimar, en part, el recurs de reposició i incorporar algunes de les al·legacions al projecte bàsic.

Ara, l’entitat Club Segle XX ha presentat un contenciós-administratiu contra els acords de la Junta de Govern d’octubre de 2018 d’aprovació definitiva del projecte de remodelació del poliesportiu municipal i de l’acord de Junta de Govern del març de 2019 on es desestima el recurs de reposició que van presentar. Segons la legislació sobre el procediment d’aprovació d’un projecte com el del poliesportiu municipal, si algú no hi està d’acord, pot presentar primer al·legacions, si no se li tenen en compte, pot presentar un recurs de reposició i si segueix sense estar-hi d’acord, li queda la via de presentar un contenciós-administratiu als jutjats, que és el que s’ha donat en aquest cas i és per tot això que l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha hagut de contractar els serveis de defensa jurídica de l’Ajuntament en aquest contenciós al jutjat”.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local, celebrada el 14 de octubre de 2019, ha aprobado un contrato menor para el servicio de defensa jurídica a raíz de un recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto la asociación Club Segle XX contra el acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de remodelación del Polideportivo Municipal. El contrato aprobado es con Jordi Jané Assessors SLP por un importe de 7.260€ (IVA incluido).

La alcaldesa Agnès Ferré ha querido detallar que:

“a principios de la legislatura 2015/19 los miembros del equipo de gobierno nos planteamos si rehabilitar o construir de nuevo el Polideportivo Municipal, ya que el edificio actual no cumple la normativa. Por este motivo organizamos un concurso de ideas sobre como tenía que ser el nuevo Polideportivo municipal. Durante el 2016 se hizo el concurso de ideas y la idea ganadora planteaba la rehabilitación del edificio actual. Durante el 2017 sacamos a concurso la licitación del proyecto de rehabilitación del Polideportivo Municipal y entre el 2017 y el 2018 se redactó el proyecto. En la Junta de gobierno de julio del 2018 se aprobó inicialmente el proyecto básico de remodelación del polideportivo municipal (pabellón y edificio anexo). Esta aprobación era inicial y no definitiva porqué se abría el periodo d’exposición al público para que cualquier persona física o jurídica pudiese presentar alegaciones si lo consideraba oportuno. En el mes de agosto del 2018 la entidad Club Segle XX presentó alegaciones al proyecto y fueron desestimadas en la Junta de Gobierno del mes de octubre del 2018, en la misma junta que se aprobó el proyecto básico. En noviembre del 2018 la entidad Club Segle XX presentó recurso de reposición contra la aprobación inicial de julio del 2018, ya que seguían estando en desacuredo y en marzo del 2019 la Junta de Gobierno local aprobó desestimar, en parte, el recurso de reposición e incorporar algunas de las alegaciones al proyecto básico.

Ahora, la entidad Club Segle XX ha presentado un contencioso-administrativo contra los acuerdos de la Junta de Gobierno de octubre del 2018 de aprobación definitiva del proyecto de remodelación del polideportivo municipal y del acuerdo de la Junta de Gobierno de marzo del 2018 donde se desestima el recurso de reposición que presentaron. Según la legislación sobre el procedimiento de aprobación de un proyecto como el del polideportivo municipal, si alguien no está de acuerdo, puede presentar primero alegaciones, si no se le tienen en cuenta, puede presentar un recurso de reposición y si sigue sin estar de acuerdo, le queda la vía de presentar un contencioso-administrativo en los juzgados, que es el que se ha dado en este caso y es por todo esto que el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha tenido que contratar los servicios de defensa jurídica del Ayuntamiento en este contencioso en el juzgado”.