S’obre el procés de licitació de les obres de millora del col·lector del Priorat de la Bisbal

Priorat de la Bisbal

La Junta del Govern del 14 d’octubre va aprovar la licitació de les obres de la millora del col·lector del Priorat de la Bisbal. Les empreses interessades a licitar poden presentar les seves propostes fins a l’11 de novembre de 2019, per via telemàtica.

L’import total de l’obra s’ha valorat en 84.961,44€ dels quals 74.013€ es pagaran amb la subvenció del programa PAM-PEXI que la Diputació de Tarragona va atorgar a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès el passat mes de maig de 2019. Els 10.948,44€ s’abonaran amb la partida de fons de contingència, tal com es va aprovar per Ple el passat mes de juliol de 2019.

L’objectiu d’aquesta intervenció és poder dur a terme les actuacions necessàries per substituir les canalitzacions principals del col·lector d’aigües residuals del cabal principal del barri del Priorat de la Bisbal, ja que segons ha explicat l’alcaldessa de la Bisbal i regidora d’Urbanisme “en l’actualitat no està en un bon estat de conservació i per això que cal fer una inversió per garantir-ne el bon funcionament”.

La xarxa de clavegueram de la part alta del Priorat va a parar, en diferents camals o afluents, a la canalització principal que està situada al mig de la riera natural que descendeix fins al fondo Manyé. Es tracta d’un terreny muntanyós i amb molt de desnivell, ple de pins i matolls, així com plantes arbustives. Per canviar aquest tram de clavegueram principal, cal:

-Desbrossar la zona boscosa per on transiten els trams de clavegueram (la part dels voltants i del tub, d’una longitud de 600m).

-Executar 600m de rasa pel nou col·lector de sanejament i els 14 pous de registre.

-Terraplenar i piconar la rasa i els pous amb terres adequades.

-Instal·lar el col·lector i pous per afluents residuals.

-Proves d’estanquitat (amb aigua) per comprovar la correcta instal·lació del conjunt de col·lector i pous.

-Execució de la protecció d’obra per al col·lector d’aigües de residuals. La rasa per on discorre el col·lector s’omplirà de la terra vegetal que s’hagi tret per fer la rasa. Damunt de la mateixa s’hi farà una capa de formigó per protegir la canalització.

-Connexió amb la xarxa de sanejament existent, deixant a partir d’aquell moment el tram existent fora de servei.

-Controls i proves finals d’instal·lació.

Tota la informació sobre aquesta licitació, la trobareu al ‘Perfil del contractant’ de la pàgina web de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 14 de octubre aprobó la licitación de las obras de la mejora del colector del Priorat de la Bisbal. Las empresas interesadas en licitar pueden presentar sus propuestas hasta el 11 de noviembre del 2019, por vía telemática.

El importe total de la obra se ha valorado en 84.961,44€ de los cuales 74.013€ se pagarán con una subvención del programa PAM-PEXI que la Diputación de Tarragona otorgó al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès el pasado mes de mayo del 2019. Los 10.948,44€ se abonarán con la partida del fondo de contingencia, tal como se aprobó en el Pleno el pasado  mes de julio del 2019.

El objetivo de esta intervención es poder llevar a cabo las actuaciones necesarias para sustituir las canalizaciones principales del colector de aguas residuales del cabal principal del barrio del Priorat de la Bisbal, ya que según ha explicado la alcaldesa de la Bisbal y regidora de Urbanismo “en la actualidad no está en un buen estado de conservación y por eso hay que hacer una inversión para garantizar su buen funcionamiento”.

La red de alcantarillado de la parte alta del Priorato llega, en diferentes ramales o afluentes, a la canalización principal que está situada en medio de la riera natural que desciende hasta el fondo Manyé. Se trata de un terreno montañoso y con mucho desnivel, lleno de pinos y matojos, así como plantas arbustivas. Para cambiar este tramo de alcantarillado principal, es necesario:

-Desbrozar la zona boscosa por donde transitan los tramos de alcantarillado (la parte de los alrededores y del tubo, de una longitud de 600m).

-Ejecutar 600m de rasa por el nuevo colector de saneamiento y sus 14 pozos de registro.

-Terraplenar y apisonar la rasa y los pozos con las tierras adecuadas.

-Instalar el colector y pozos para afluentes residuales

-Pruebas de estanqueidad (con agua) para comprobar la correcta instalación del conjunto de colector y pozos.

-Ejecución de la protección de obra para el colector de aguas de residuales. La rasa por donde discurre el colector se llenará de la tierra vegetal que se haya sacado para hacer la rasa. Encima de la misma se hará una capa de hormigón para proteger la canalización.

-Conexión con la red de saneamiento existente, dejando a partir de aquel momento el tramo existente fuera de servicio.

-Controles y pruebas finales de instalación.

Toda la información sobre esta licitación, la encontraréis en el ‘Perfil del contratante’ de la página web del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.