S’aproven les liquidacions del 1r i 2n trimestre de 2019 del Conveni de Serveis Socials del Consell Comarcal

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat les liquidacions del 1r i 2n trimestre de 2019 del Conveni de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès. Els serveis socials de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès estan delegats al Consell Comarcal del Baix Penedès, ja que ofereix els serveis socials bàsics i específics amb els seus professionals.

La Junta de Govern del 14 d’octubre de 2019 ha aprovat la liquidació del 1r i el 2n trimestre del conveni amb Serveis Socials del Consell comarcal del Baix Penedès per un import de 34.203,72€ que es desglossen de la següent manera:

-26.833,72€ corresponents al 1r i 2n trimestre de 2019

·13.262,68€ corresponents al 1r trimestre de 2019

·13.571,04€ corresponents al 2n trimestre de 2019

Els serveis que s’han realitzat corresponen a: professionals de serveis socials, serveis d’ajuts a domicili, serveis, servei d’acolliment residencial d’urgència, servei de transport adaptat, servei d’intervenció socioeducativa, assegurances del voluntariat (assegurances del voluntariat del servei bon dia i del rebost solidari), servei d’informació i atenció a les dones i serveis d’immigració.

-2.770€ corresponents al 1r i al 2n trimestre (1.385€ per trimestre) del centre obert, un servei que s’ofereix des del curs 2017/2019 als menors de les famílies que reben el seguiment des de Serveis Socials. El servei té l’objectiu de donar resposta a les necessitats socioeducatives dels menors i educar-los en el temps lliure amb valors i s’ofereix durant una hora i mitja al dia en acabar l’escola.

-4.600€ corresponents al 1r i al 2n trimestre (2.300€ cada trimestre) dels educadors de carrer. Es tracta del servei que s’ofereix a la Cova Jove.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha aprobado las liquidaciones del 1º y el 2º trimestre del 2019 del Convenio de Servicios Sociales del Consell Comarcal del Baix Penedès. Los servicios sociales del Ayuntamiento de la Bisbal están delegados al Consell Comarcal del Baix Penedès, ya que ofrece los servicios sociales básicos y específicos con sus profesionales.

La Junta de Gobierno del 14 de octubre del 2019 ha aprobado la liquidación del 1º y el 2º trimestre del convenio con Servicios Sociales del Consell comarcal del Baix Penedès por un importe de 34.203,72€ que se desglosan de la siguiente manera:

-26.833,72€ correspondientes al 1º y al 2º trimestre del 2019.

·13.262,68€ correspondientes al 1º trimestre del 2019

·13.571,04€ correspondientes al 2º trimestre del 2019

Los servicios que se han realizado corresponden a: profesionales de servicios sociales, servicios de ayudas a domicilio, servicios, servicio de acogida residencial de urgencia, servicio de transporte adaptado, servicio de intervención socioeducativa, seguros del voluntariado (seguros del voluntariado del servicio ‘bon dia’ y del ‘rebost solidari’), servicio de información y atención a las mujeres y servicios de inmigración.

-2.770€ correspondientes al 1º y al 2º trimestre (1.385€ por trimestre) del centre obert, un servicio que se ofrece desde el curso 2017/2019 a los menores de las familias que reciben el seguimiento desde Servicios Sociales. El servicio tiene el objetivo de dar respuesta a las necesidades socioeducativas de los menores y educarlos en el tiempo libre con valores y se ofrece durante una hora y media al día al finalizar el colegio.

-4.600€ correspondientes al 1º y al 2º trimestre (2.300€ cada trimestre) de los educadores de calle. Se trata del servicio que se ofrece en la Cova Jove.